ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ แก้วคอน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2550 1
4 2546 2
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2552
2 ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง
3 ผลของของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2550
4 กลไกออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2546
5 ผลของสารสกัดจากรากหนอนตายหยากต่อเซลล์สายพันธ์สัตว์และคน และหนอนตัวกลม caenorhabditis elegans = Effects of Stemona spp. root extract on animal and human cell lines and the nematode, caenorhabditis elegans / วราภรณ์ แก้วคอน
6 ผลของสารสกัดจากรากหนอนตายหยากต่อเซลล์สายพันธุ์สัตว์ และคน และหนอนตัวกลม Caenorhabditis elegans
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 โครงการวิจัย ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง