ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 27
2 วารุณี ธนะแพสย์ 13
3 ปริศนา สิริอาชา 7
4 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 5
5 นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย 4
6 นายภัทร คมกมล 3
7 ประภัสสร รักถาวร 3
8 วุฒินันท์ คงทัด 3
9 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 2
10 สุนันท์ ลิ้มตระกูล 2
11 นุษรา สินบัวทอง 2
12 วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ 2
13 Dr.Akihiko Kosugi 2
14 สุธีรา วิทยากาญจน์ 2
15 นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล 2
16 วิทยา ปั้นสุวรรณ 2
17 ยุทธนา บรรจง 1
18 เทพา ผุดผ่อง 1
19 ทวีสิริ มาลาพันธุ์ 1
20 ชัยพร สามพุ่มพวง 1
21 Kozo Morimitsu 1
22 ดร.อันธิกา บุญแดง 1
23 สาริมา สุนทรารชุน 1
24 Dr.Masashi Machida 1
25 นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ 1
26 นางสาวมลนพรรษ สงพิมพ์ 1
27 ชวนิฎฐ์ สิทธิดิลกรัตน์ 1
28 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
29 Dr.Yoshinori Murata 1
30 ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ 1
31 นางสาวธิติยา บุญประเทือง 1
32 ปฐมา จาตกานนท์ 1
33 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 1
34 สายัณห์ ทัดศรี 1
35 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 3
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 2
6 2551 4
7 2550 1
8 2548 2
9 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant
2 Development of fermenting-yeast for practical application
3 การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี
ปี พ.ศ. 2556
4 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant
5 The modification of thermotolerant yeast on acid tolerance
6 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
7 Cassava Pulp amd sugarcane bagasse to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment
8 The identification of fermentation inhibitor and the improvement of yeast strain for appropriate ethanol production on tropical biomass
ปี พ.ศ. 2554
9 Cassava Pulp to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment
10 The development of microorganisms to produce fuel ethanol efficiently from biomass
11 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินจากเชื้อราขาวเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2553
12 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials
13 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
14 Production of fiber from Roselle using Non-Smelly Technique-phase 2
15 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials
16 การผลิตเซริซินไฮโดรไลเสทจากซิลค์เจล
17 การศึกษาอิทธิพลของระระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำและน้ำมันสบู่ดำภายหลังการบีบสกัดที่มีต่อปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2550
18 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials
ปี พ.ศ. 2548
19 การบำบัดสีและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษโดยวิธีทางชีวภาพ
20 การพัฒนาข้าวกล้องปลอดเชื้อราและแอฟลาทอกซิน