ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ วุฑฒะกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 8
2 งบประมาณแผ่นดิน 8
3 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 4
4 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 4
5 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 4
6 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
7 สาระ บำรุงศรี 3
8 Varaporn Vuddhakul 3
9 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 2
10 วิภาวี นิตยานันทะ 2
11 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
12 ศันสรียา วังกุลางกูร 2
13 กนกพร ปางสมบูรณ์ 1
14 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
15 ศิริจิต ทุ่งหว้า 1
16 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
17 นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง 1
18 ปารมี ทองสุกใส 1
19 กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์ 1
20 ศรัญญู ชูศรี 1
21 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
22 ณัฐณิชา อิงวิยะ 1
23 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
24 จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ 1
25 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
26 ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ 1
27 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
28 สุภาพ เกียรติทับทิว 1
29 วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 1
30 นฤบดี ผดุงสมบัติ 1
31 ดวงแข มณีนวล 1
32 สุวิภา อึ้งไพบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 5
3 2556 1
4 2554 4
5 2553 4
6 2552 7
7 2551 1
8 2550 2
9 2549 6
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 1
13 2545 3
14 2544 3
15 2543 1
16 2532 1
17 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 เศรษฐกิจ-สังคมและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร (เกษียณ)
2 การพัฒนาเทคนิค LAMP เพื่อการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่รวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2557
3 ความหลากหลายของ Vibrios ในทะเลอันดามันบริเณหมู่เกาะตะรุเตา
4 การบ่งชี้ V.harveyi สายพันธุ์ก่อโรคโดยเทคนิคทางอณูชีววิทยาและการศึกษากลไกการก่อโรคในระดับโมเลกุล
5 การศึกษา Vibrio phages ในหอยเพื่อใช้ในการทำนาย การระบาดของ V. parahaemolyticus
6 การศึกษาลักษณะการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่ม beta-lactams และ fluoroquinolone ในเชื้อ Enterobacteriaceae ที่แยกจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย
7 คุณลักษณะของเชื้อ Vibrio alginolyticus ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อมและปลาที่เป็นโรค
ปี พ.ศ. 2556
8 การกระจายของยีนกลุ่ม hlyA family และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่คัดแยกจากอาหารทะเล
ปี พ.ศ. 2554
9 Exposure Assessment of Vibrio parahaemolyticus in cultured Shrimp
10 การศึกษา Vibriophages ในหอยเพื่อใช้ในการทำนาย การระบาดของ V. parahaemolyticus
11 Exposure Assessment of Vibrio parahaemolyticus in cultured Shrimp
12 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อ pandemic Vibrio parahaemolyticus ซีโรไทป์ O1:KUT สายพันธุ์ที่ระบาดทั่วโลกซึ่งแยกได้จากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
13 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อ pandemic Vibrio parahaemolyticus ซีโรไทป์ O1:KUT สายพันธุ์ที่ระบาดทั่วโลกซึ่งแยกได้จากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยในประเทศไทย
14 การศึกษา Vibriophages ในหอยเพื่อใช้ในการทำนาย การระบาดของ V. parahaemolyticus
15 ความหลากหลายทางชีวภาพในหมู่เกาะตะรุเตา
16 Diversity of Vibrio spp. and plankton in aquatic (Tarutao) and coastal areas of Thailand
ปี พ.ศ. 2552
17 ความหลากหลายของ Vibrios ในทะเลอันดามันบริเณหมู่เกาะตะรุเตา
18 การบ่งชี้ V.harveyi สายพันธุ์ก่อโรคโดยเทคนิคทางอณูชีววิทยาและการศึกษากลไกการก่อโรคในระดับโมเลกุล
19 Infectious diseases spreading across internationalborders in Southeast Asia:elucidation of area specific features based on multifactorial analysis.
20 การบ่งชี้ V. harveyi สายพันธุ์ก่อโรคโดยเทคนิคทางอณูชีววิทยาและการศึกษากลไกการก่อโรคในระดับโมเลกุล
21 ความหลากชนิดของค้างคาวในหมู่เกาะตะรุเตา
22 ความหลากหลายทางชีวภาพในหมู่เกาะตะรุเตา
23 ลักษณะพิเศษของเชื้อ Vibrio vulnificus ที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2551
24 ผลของน้ำยาบ้วนปากลอร์โซนเมทิลอีเทอร์ต่อเชื้อราในช่องปากของผู้ป่วยต่อเชื้อเอ็ชไอวี และผู้ป่วยปากอักเสบเหตุฟันปลอม
ปี พ.ศ. 2550
25 การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ Vibrio parahaemolyticus ที่แยกจากผู้ป่วยแต่ละคนในภาคใต้
26 การศึกษาอณูชีววิทยา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอด และอัตราการดื้อยาของ Vibrio parahaemolyticusสายพันธุ์ที่กำลังระบาด
ปี พ.ศ. 2549
27 การศึกษาวิธีการหาปริมาณ Vibrio harveyi ในลูกกุ้ง และบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยวิธี most probable number และ polymerase chain reaction.
28 การศึกษาวิธีการหาปริมาณ Vibrio harveyi ในลูกกุ้ง และบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยวิธี most probable number และ polymerase chain reaction.
29 Infectious diseases spreading across internationalborders in Southeast Asia:elucidation of area specific features based on multifactorial analysis.
30 การทดสอบสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการตอบสนองของเซลส์ในระบบภูมิคุ้มกันในหลอดทดลอง
31 การทดสอบสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการตอบสนองของเซลส์ในระบบภูมิคุ้มกันในหลอดทดลอง
32 การศึกษาเปรียบเทียบผลของคลอรีนและไคโตแซนในการลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus ในอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2548
33 การศึกษาเปรียบเทียบผลของคลอรีนและไคโตแซนในการลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus ในอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
34 การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ Vibrio parahaemolyticus ที่แยกจากผู้ป่วยแต่ละคนในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2547
35 การศึกษาวิธีการหาปริมาณ Vibrio parahaemolyticusที่ก่อโรคในอาหารทะเล
36 การศึกษาวิธีการหาปริมาณ Vibrio parahaemolyticusที่ก่อโรคในอาหารทะเล
ปี พ.ศ. 2546
37 การศึกษาวิธีการหาปริมาณ Vibrio harveyi ในลูกกุ้ง และบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยวิธี most probable number และ polymerase chain reaction.
ปี พ.ศ. 2545
38 การพัฒนา selective medium เพื่อใช้แยกเชื้อ V. hollisae และศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดจีน tdh โดย bacteriophage
39 การพัฒนาสูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากไตรแอมซิโนโลนแอซีโตไนด์และประสิทธิภาพในการรักษาไลเคนเพลนัสในช่องปาก
40 การศึกษาวิธีการหาปริมาณ Vibrio parahaemolyticusที่ก่อโรคในอาหารทะเล
ปี พ.ศ. 2544
41 การพัฒนา selective medium เพื่อใช้แยกเชื้อ V. hollisae และการศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดยีนส์ tdh โดย bacteriophage
42 การทดสอบสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการตอบสนองของเซลส์ในระบบภูมิคุ้มกันในหลอดทดลอง
43 ลายพิมพ์ดีเอนเอกับการดื้อยาของเชื้อวัณโรคในผู้ต้องขัง
ปี พ.ศ. 2543
44 การพัฒนา selective medium เพื่อใช้แยกเชื้อ V.hollisae และการศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดยีนส์ tdhโดย bacteriophage
ปี พ.ศ. 2532
45 การตรวจหาไข่พยาธิที่เป็นปรสิตของคนจากผักสดในตลาด เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
46 การตรวจหาไข่พยาธิที่เป็นปรสิตของคนจากผักสดในตลาด เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่
47 การตรวจหาไข่พยาธิที่เป็นปรสิตของคนจากผักสดในตลาด เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่
48 ความชุกของการพบเชื้อ Burkholderia pseudomollei ในดินจากภาคใต้ของประเทศไทย