ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ วุฑฒะกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 12
2 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 10
3 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 10
4 งบประมาณแผ่นดิน 8
5 นัฐ ตัณศิลา 4
6 มิ่งขวัญ ยิ่งขจร 4
7 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 4
8 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 3
9 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 3
10 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
11 Varaporn Vuddhakul 3
12 สาระ บำรุงศรี 3
13 จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ 2
14 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 2
15 ศันสรียา วังกุลางกูร 2
16 วิภาวี นิตยานันทะ 2
17 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
18 กนกพร ปางสมบูรณ์ 1
19 ศิริจิต ทุ่งหว้า 1
20 นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง 1
21 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
22 ศรัญญู ชูศรี 1
23 สุวิภา อึ้งไพบูลย์ 1
24 ณัฐณิชา อิงวิยะ 1
25 กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์ 1
26 ปารมี ทองสุกใส 1
27 ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ 1
28 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
29 จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ 1
30 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
31 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
32 สุภาพ เกียรติทับทิว 1
33 นฤบดี ผดุงสมบัติ 1
34 ดวงแข มณีนวล 1
35 วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 3
2 2560 1
3 2558 4
4 2557 2
5 2556 1
6 2554 1
7 2553 2
8 2549 1
9 2548 2
10 2546 1
11 2545 3
12 2544 2
13 2543 1
14 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Probiotic Lytic Phages and Genome Editing Approaches to Prevent and Restrain Shrimp s Early Mortality Syndrome
2 การกระจายของยีนกลุ่ม hlyA family และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่คัดแยกจากอาหารทะเล
3 การศึกษาลักษณะการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่ม beta-lactams และ fluoroquinolone ในเชื้อ Enterobacteriaceae ที่แยกจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2560
4 คุณลักษณะของเชื้อ Vibrio alginolyticus ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อมและปลาที่เป็นโรค
ปี พ.ศ. 2558
5 การโคลนนิ่งและการแสดงออกฟีนิลอะลานีนดีไฮโดรจีเนส จากเชื้อ Acinetobacter lwoffii
6 การโคลนนิ่งและการแสดงออกแอลฟาฮีโมไลซินจากเชื้อ Staphylococcus aureus
7 การตรวจหาเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ที่เป็นสาเหตุของโรค acute hepatopanereatic necrosis ในกุ้งและการบ่งชี้ด้วยวิธี LAMP
8 การพัฒนาเทคนิค LAMP เพื่อการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่รวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2557
9 การศึกษาลักษณะการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่ม beta-lactams และ fluoroquinolone ในเชื้อ Enterobacteriaceae ที่แยกจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย
10 คุณลักษณะของเชื้อ Vibrio alginolyticus ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อมและปลาที่เป็นโรค
ปี พ.ศ. 2556
11 การกระจายของยีนกลุ่ม hlyA family และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่คัดแยกจากอาหารทะเล
ปี พ.ศ. 2554
12 Exposure Assessment of Vibrio parahaemolyticus in cultured Shrimp
ปี พ.ศ. 2553
13 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อ pandemic Vibrio parahaemolyticus ซีโรไทป์ O1:KUT สายพันธุ์ที่ระบาดทั่วโลกซึ่งแยกได้จากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยในประเทศไทย
14 การศึกษา Vibriophages ในหอยเพื่อใช้ในการทำนาย การระบาดของ V. parahaemolyticus
ปี พ.ศ. 2549
15 Infectious diseases spreading across internationalborders in Southeast Asia:elucidation of area specific features based on multifactorial analysis.
ปี พ.ศ. 2548
16 การศึกษาเปรียบเทียบผลของคลอรีนและไคโตแซนในการลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus ในอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
17 การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ Vibrio parahaemolyticus ที่แยกจากผู้ป่วยแต่ละคนในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
18 การศึกษาวิธีการหาปริมาณ Vibrio harveyi ในลูกกุ้ง และบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยวิธี most probable number และ polymerase chain reaction.
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนา selective medium เพื่อใช้แยกเชื้อ V. hollisae และศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดจีน tdh โดย bacteriophage
20 การพัฒนาสูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากไตรแอมซิโนโลนแอซีโตไนด์และประสิทธิภาพในการรักษาไลเคนเพลนัสในช่องปาก
21 การศึกษาวิธีการหาปริมาณ Vibrio parahaemolyticusที่ก่อโรคในอาหารทะเล
ปี พ.ศ. 2544
22 การพัฒนา selective medium เพื่อใช้แยกเชื้อ V. hollisae และการศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดยีนส์ tdh โดย bacteriophage
23 การทดสอบสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการตอบสนองของเซลส์ในระบบภูมิคุ้มกันในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2543
24 การพัฒนา selective medium เพื่อใช้แยกเชื้อ V.hollisae และการศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดยีนส์ tdhโดย bacteriophage
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 การตรวจหาไข่พยาธิที่เป็นปรสิตของคนจากผักสดในตลาด เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่