ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วราภรณ์ รุงเรืองกลกิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความผูกพันต่อองค์การของนักบินผู้ช่วย บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2552
2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
3 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
5 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2551
6 การลดภาวะขาดทุนของโรงพยาบาลของรัฐ ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้สัมประสิทธิ์การจัดสรรรายได้
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการแก้ไขข้อพิพาทแรงงานจังหวัดระยอง
8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการบริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดสระแก้ว
10 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2550
11 รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2546
12 การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว