ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2554 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคบคุมโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อ Sclerotium rolfsii ในแก่นตะวัน
2 การควบคุมโรคเมล็ดด่างข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ เทศบาลตำบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ์โดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2555
3 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ใช้เองในชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ในชุมชน กลุ่มเกษตรกรตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
4 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ใช้เองในชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
5 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์เชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว และการควบคุมโรคโดยชีววิธี