ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2547 1
3 2546 1
4 2545 1
5 2544 1
6 2526 1
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
2 การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บเรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร" : กรณีศึกษานักศึกษารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2546
3 การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บเรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร" : กรณีศึกษานักศึกษารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2545
4 บทบาทความเป็นผู้นำทางการเมือง : ศึกษากรณี นายชวน หลีกภัย
ปี พ.ศ. 2544
5 รายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการการเมืองประจำปี 2543
ปี พ.ศ. 2526
6 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนราษฎร์ระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก