ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ บุญเชียง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วราภรณ์ บุญเชียง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการติดเชื้อเอช พี วี ของกลุ่มชายรักชาย จังหวัดเชียงใหม่
2 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
3 แบบแผนและเงื่อนไขของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกัน ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิเคราะห์สถานการณ์ของการให้บริการสุขภาพโดยแกนนำสุขภาพชุมชน สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
6 ผลของการเยี่ยมบ้านต่อการมีส่วนร่วมของครอบครัว ในการดูแลผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
7 การสนับสนุนทางสังคมของเด็กวัยรุ่น ที่ติดเชื้อเอชไอวี และได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ในจังหวัดเชียงใหม่
8 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก ในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
9 การรับรู้อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่
10 การปฏิบัติของผู้ดูแลและผู้ปกครองในการป้องกันโรคมือ เท้า และปาก ของเด็กที่ได้รับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
11 การปฏิบัติของผู้ดูแลในการป้องกันโรคมือ เท้า และปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองเชียงราย
ปี พ.ศ. 2549
12 ปัจจัยส่งเสริมการมีชีวิตยืนยาวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2548
13 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วยบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กระบวนวิชา 551411 การพยาบาลชุมชน 2 : อนามัยโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2547
14 ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
15 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชา 551411 การพยาบาลชุมชน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 Development of mHealth Information in community Based on Geographical Information : A Casestudy from Saraphi District, ChiangMai Thailand
17 Using mHealth as Big DatCollection for Public Health Information with GPS in Saraphi District, Chiang Mai Thailand
18 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการทำงานสุขภาพชุมชนตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
19 รูปแบบการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ฐานในชุมชนด้วยอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
20 การพัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ด้วยอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
21 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน
22 การพัฒนาระบบให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
23 จัดทำคู่มือการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพชุมชนด้วยอุปกรณ์พกพา
24 การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
25 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในชุมชน: กรณีศึกษาตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่