ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ บวรศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 5
2 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 4
3 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 4
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
5 สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 3
6 สุชาติ ตันธนะเดชา 3
7 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 2
8 สมศรี กิจชนะพานิชย์ 2
9 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
10 ลักษมณ สมานสินธุ์ 2
11 เกษม บำรุงเวช, 2501- 1
12 เจริญ แสนภักดี 1
13 ชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม 1
14 สุรีย์พร พานิช 1
15 รัชนีพร ไชยมิ่ง 1
16 สุภัทร บุญส่ง 1
17 ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ 1
18 อัมเรศ เนตาสิทธิ์ 1
19 กิตติ เทพนีรมิตร 1
20 สุรภี สังขพิชัย 1
21 ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง 1
22 ลักขณา เรขาศิลา 1
23 วันทนา ไชยกิจ 1
24 สุทัศน์ วรรณวิจิตร 1
25 คำเพชร ภูริปริญญา 1
26 วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์ 1
27 นพวรรณ บุญธรรม 1
28 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
29 สุนทรี จิตติอรุณชัย 1
30 จินตนา ยูนิพีนธุ์ 1
31 พัชรี ตันศิริ 1
32 ยุวลักษณ์ เส้งหวาน 1
33 สธน โรจนตระกูล 1
34 เล็ก พงษ์สมัครไทย 1
35 เสริมศิริ อัครพุฒิพันธุ์ 1
36 อัครนันท์ เตชไกรชนะ 1
37 อวยพร เรืองตระกูล 1
38 ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ 1
39 นิภาพรรณ์ แก้วสุวรรณ์ 1
40 พรชุลี อาชวบำรุง 1
41 อาภรณ์ แก่นวงศ์ 1
42 ปัทมา ทองสม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 4
6 2551 2
7 2550 3
8 2548 1
9 2547 3
10 2546 1
11 2545 1
12 2542 1
13 2538 1
14 2536 2
15 2535 1
16 2533 2
17 2532 2
18 2531 1
19 2527 1
20 2526 4
21 2524 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การนำเสนอแผนที่นำทางสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
2 การนำเสนอแผนที่นำทางสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
ปี พ.ศ. 2557
3 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
4 การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการคงอยู่ในงานของอาจารย์วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนายุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์ : การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
6 การนำเสนอรูปแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
7 การพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
9 กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
10 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
11 การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2551
12 อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทย
13 การปฏิรูปหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตที่สอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2550
14 อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทย : รายงานผลการวิจัย
15 การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
16 การศึกษาวิวัฒนาการความร่วมมือทางการอุดมศึกษาระหว่างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับราชอาณาจักรไทย
ปี พ.ศ. 2548
17 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2547
18 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย
19 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 การพัฒนาระบบสารสนเทศสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับสาขาศิลปะ และการออกแบบในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
21 การนำเสนอรูปแบบกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2545
22 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2542
23 แนวโน้มการจัดโปรแกรมนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า พ.ศ. 2543-2552
ปี พ.ศ. 2538
24 การศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ของทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2536
25 แนวโน้มการจัดการงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 การวิเคราะห์สภาพของการส่งเสริมการวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2535
27 การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2533
28 ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาวิชานิเทศศาสตร์
29 การศึกษาพัฒนาการของหลักสูตรสาขาวิชาอาหาร และโภชนาการในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
30 การบริการชุมชนของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม
31 ผลกระทบของการศึกษาต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2531
32 เป้าประสงค์ของชีวิตนักศึกษาปริญญาตรี คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2527
33 แนวทางการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2526
34 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน ของอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษา
35 บทบาทของวิทยาลัยครูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีต่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติ
36 บทบาทของวิทยาลัยครูในเขตภาคเหนือที่มีต่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติ
37 บทบาทของวิทยาลัยครูในเขตภาคกลาง ที่มีต่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติ
ปี พ.ศ. 2524
38 ผลกระทบของการศึกษาต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร