ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ บวรศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 5
2 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 4
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
4 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 4
5 สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 3
6 สุชาติ ตันธนะเดชา 3
7 ลักษมณ สมานสินธุ์ 2
8 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
9 สมศรี กิจชนะพานิชย์ 2
10 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 2
11 นพวรรณ บุญธรรม 1
12 นิภาพรรณ์ แก้วสุวรรณ์ 1
13 อาภรณ์ แก่นวงศ์ 1
14 พรชุลี อาชวบำรุง 1
15 เล็ก พงษ์สมัครไทย 1
16 เสริมศิริ อัครพุฒิพันธุ์ 1
17 ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ 1
18 สุภัทร บุญส่ง 1
19 สุนทรี จิตติอรุณชัย 1
20 สุรีย์พร พานิช 1
21 ชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม 1
22 รัชนีพร ไชยมิ่ง 1
23 กิตติ เทพนีรมิตร 1
24 อวยพร เรืองตระกูล 1
25 ปัทมา ทองสม 1
26 อัครนันท์ เตชไกรชนะ 1
27 ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง 1
28 สุทัศน์ วรรณวิจิตร 1
29 คำเพชร ภูริปริญญา 1
30 วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์ 1
31 ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ 1
32 เกษม บำรุงเวช, 2501- 1
33 เจริญ แสนภักดี 1
34 วันทนา ไชยกิจ 1
35 ลักขณา เรขาศิลา 1
36 พัชรี ตันศิริ 1
37 จินตนา ยูนิพีนธุ์ 1
38 สธน โรจนตระกูล 1
39 ยุวลักษณ์ เส้งหวาน 1
40 อัมเรศ เนตาสิทธิ์ 1
41 สุรภี สังขพิชัย 1
42 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 4
6 2551 1
7 2550 3
8 2547 3
9 2546 1
10 2545 1
11 2542 1
12 2538 1
13 2536 2
14 2535 1
15 2533 2
16 2532 1
17 2531 1
18 2527 1
19 2526 4
20 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การนำเสนอแผนที่นำทางสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
2 การนำเสนอแผนที่นำทางสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
ปี พ.ศ. 2557
3 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
4 การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการคงอยู่ในงานของอาจารย์วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนายุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์ : การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
6 การนำเสนอรูปแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
7 การพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
9 กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
10 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
11 การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2551
12 การปฏิรูปหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตที่สอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2550
13 อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทย : รายงานผลการวิจัย
14 การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
15 การศึกษาวิวัฒนาการความร่วมมือทางการอุดมศึกษาระหว่างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับราชอาณาจักรไทย
ปี พ.ศ. 2547
16 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย
17 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 การพัฒนาระบบสารสนเทศสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับสาขาศิลปะ และการออกแบบในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
19 การนำเสนอรูปแบบกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2545
20 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2542
21 แนวโน้มการจัดโปรแกรมนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า พ.ศ. 2543-2552
ปี พ.ศ. 2538
22 การศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ของทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2536
23 แนวโน้มการจัดการงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 การวิเคราะห์สภาพของการส่งเสริมการวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2535
25 การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2533
26 ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาวิชานิเทศศาสตร์
27 การศึกษาพัฒนาการของหลักสูตรสาขาวิชาอาหาร และโภชนาการในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
28 การบริการชุมชนของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2531
29 เป้าประสงค์ของชีวิตนักศึกษาปริญญาตรี คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2527
30 แนวทางการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2526
31 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน ของอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษา
32 บทบาทของวิทยาลัยครูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีต่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติ
33 บทบาทของวิทยาลัยครูในเขตภาคเหนือที่มีต่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติ
34 บทบาทของวิทยาลัยครูในเขตภาคกลาง ที่มีต่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติ