ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราพร ศรีสุพรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
ปี พ.ศ. 2551
2 เครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำในลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่างและลุ่มน้ำตะเพิน จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ดังนี้ 1. เครือข่ายนักวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำในลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด
3 เครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำในลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่างและลุ่มน้ำตะเพิน จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ดังนี้ 1) เครือข่ายนักวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำในลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่างและลุ่มน้ำตะเพิน จังหวัดก
ปี พ.ศ. 2548
4 การพัฒนาวิทยากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2547
5 การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนสะมะแก ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
6 การสร้างเครือข่ายโปรแกรมศึกษาธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัด กาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2544
7 การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาโปรแกรมศึกษาธรรมชาติธรรมะ และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี