ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราพร ศรีสุพรรณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Participatory Action Research on the Holistic Care Model for the Elderly
ปี พ.ศ. 2551
2 เครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำในลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่างและลุ่มน้ำตะเพิน จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ดังนี้ 1. เครือข่ายนักวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำในลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด
3 เครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำในลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่างและลุ่มน้ำตะเพิน จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ดังนี้ 1) เครือข่ายนักวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำในลุ่มน้ำแควใหญ่ตอนล่างและลุ่มน้ำตะเพิน จังหวัดก
ปี พ.ศ. 2550
4 เครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำในลุ่มน้ำแควใหญ๋ตอนล่างและลุ่มน้ำตะเพิน จังหวัดกาญจบรุ
ปี พ.ศ. 2549
5 การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษา ป่าชุมชนสะมะแก ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2548
6 การพัฒนาวิทยากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2547
7 การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษา ป่าชุมชนสะมะแก ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
8 การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนสะมะแก ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
9 การสร้างเครือข่ายโปรแกรมศึกษาธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัด กาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2544
10 การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาโปรแกรมศึกษาธรรมชาติธรรมะ และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2534
11 แนวทางพัฒนาระบบข่าวสารความรู้สำหรับครอบครัวชนบทหมู่บ้านป่าไม้
ปี พ.ศ. 2532
12 แนวทางพัฒนาระบบข่าวสารความรู้สำหรับครอบครัวชนบทหมู่บ้านป่าไม้