ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราพร พิมพ์ประไพ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิชา เกษมสุวรรณ 6
2 ชัยเทพ พูลเขตต์ 3
3 พิษณุ ตุลยกุล 2
4 สุกัญญา ทองรัตน์สกุล 2
5 ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล 2
6 ธีระ รักความสุข 1
7 พิพัฒน์ อรุณวิภาส 1
8 นรินทร์ อุประกรินทร์ 1
9 ณัฐพงษ์ ปานขาว 1
10 น.สพ.สุขุม 1
11 ชลาลัย เรืองหิรัญ 1
12 จารุวรรณ เหรียญปรีชา 1
13 น.สพ.วัชรพงษ์ 1
14 อมรเทพ อาชวกุลเทพ 1
15 ศิริพร คงสร้อย 1
16 นิอร รัตนภพ 1
17 น.สพ.กันตภณ 1
18 สพ.ญ.ภัทริน 1
19 ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์ 1
20 น.สพ.เขมพรรษ 1
21 ศุภร ทองยวน 1
22 นางวัชธรี ทองอ่อน ทองอ่อน 1
23 นายเมธี ส่งเสริม 1
24 สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ 1
25 คงศักดิ์ เที่ยงธรรม 1
26 ธนู ภิญโญภูมิมินทร์ 1
27 อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ 1
28 น.สพ.มุทิตะ ชลามาตย์ 1
29 น.สพ.เชษฐากฤช ดาราพงศ์ 1
30 สพ.ญ.อังคณา สมมนัสทวีชัย 1
31 ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 1
32 สพ.ญ. กัญญารัตน์ จำรัสวิมลรัตน์ 1
33 นส.สมฤดี สุขอุดม สุขอุดม 1
34 สพ.ญ. ดารกา ทองไทยนันท์ 1
35 วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 3
5 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2556
2 การควบคุมความสมบูรณ์พันธุ์สุนัขเพศผู้โดยใช้สาร SB222200
3 การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดฉีดพ่นในการลดปริมาณของเชื้อจุลชีพในอากาศโดยวิธี settle plate, swab test และการวัดปริมาณ ATP
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคบรูเซลโลสิสภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่งจากฟาร์มพ่อ แม่พันธุ์จนถึงโรงฆ่าและการศึกษาตัวชี้วัดสวัสดิภาพเป็ด (อยู่ภายใต้ศุนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง)
6 เครือข่ายการผลิต การค้า และสภาวะการติดเชื้อโรคบรูเซลโลสิส โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท
7 โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษารูปแบบการปนเปื้อนข้ามบนผิวเปลือกไข่ของสีฟลูออเรสเซนส์เพื่อเป็นตัวแทนของเชื้อแบคทีเรีย