ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราพรรณ ด่านอุตรา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ 15
2 สมชาย อิสระวาณิชย์ 14
3 ชนิดา พลานุเวช 12
4 วรรณี พฤฒิถาวร 12
5 นิคม ชัยศิริ 9
6 วิภา ด่านธำรงกูล 9
7 รัตนา สินธุภัค 5
8 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 5
9 ขวัญนภัส สรโชติ 5
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
11 รดาวรรณ ศิลปโภชากุล 4
12 วรวรรณ พันธุมนาวิน 4
13 ณภัทร คุณาจิตพิมล 4
14 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 4
15 สุนทร ศุภพงษ์ 4
16 วัฒนา อู่วาณิชย์ 3
17 ประดิษฐา ศิริพันธ์ 2
18 วลัยพร มุขสุวรรณ 2
19 ธเนศ เตชะเลิศ 2
20 กิจจา สุวรรณา 2
21 สุพิณ แสงสุข 2
22 จารุนี ฉัตรกิติพรชัย 2
23 สุวสี เตชะภาส 2
24 สุเมธ ชวเดช 2
25 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ 2
26 ศศิธร แจ่มถาวร 2
27 อภิญญา มูนาวี 2
28 สุวัฒนา พรมมีเดช 2
29 นภดล แก้วบรรพต 2
30 ชัยสิทธิ์ พงศ์มรกต 2
31 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 2
32 สมพร กมลศิริพิชัยพร 2
33 วสันต์ พงศาพิชญ์ 2
34 ธเรศ ศรีสถิตย์ 2
35 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
36 นพภาพร พานิช 2
37 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 2
38 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
39 สุกัญญา สุนทรส 2
40 เสรี อติภัทธะ 2
41 จำรัส พร้อมมาศ 2
42 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 2
43 วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 1
44 เสาวรัตน์ จันทะโร 1
45 ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล 1
46 พูนภิรมย์ ศิริพูล 1
47 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
48 จำรัส ทรัพย์สมานวงศ์ 1
49 วิชัย โปษยะจินดา 1
50 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 1
51 รัตนาภรณ์ เกษมสุทธิ์ 1
52 ฉัตรพร จิโรจจาตุรนต์ 1
53 พรพิมล กองทิพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 6
4 2551 4
5 2550 3
6 2549 2
7 2548 4
8 2547 1
9 2546 3
10 2545 2
11 2544 5
12 2543 3
13 2542 2
14 2541 2
15 2540 3
16 2539 2
17 2538 4
18 2536 1
19 2534 2
20 2532 1
21 2528 1
22 2525 1
23 2524 1
24 2523 1
25 2521 1
26 2511 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย :รายงานฉบับสมบูรณ์
2 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย :
ปี พ.ศ. 2553
3 การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฎระเบียบ REACH
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านเสารเคมี ระยะที่ 3
5 การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฎระเบียบ REACH
6 การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฎระเบียบ REACH
7 การพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในการรับผลกระทบจากการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมี (REACH) ของสหภาพยุโรป
8 ฐานการจัดการความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3
9 การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฎระเบียบ REACH
ปี พ.ศ. 2551
10 ฐานการจัดการความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3
11 การพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมของประเทศไทยในการรับผลกระทบจากการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมี (REACH) ของสหภาพยุโรป
12 ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 2
13 ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2550
14 การพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในการรับผลกระทบจากการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมี (REACH) ของสหภาพยุโรป
15 การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
16 การพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในการรับผลกระทบจากการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมี [REACH] ของสหภาพยุโรป
ปี พ.ศ. 2549
17 การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
18 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลือนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ปี พ.ศ. 2548
19 แนวทางการจัดศูนย์การเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในประเทศไทย
20 โครงการนำร่องแนวทางการจัดเก็บข้อมูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม : จังหวัดสมุทรปราการ
21 การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
22 โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง
ปี พ.ศ. 2547
23 การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2546
24 การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์
25 การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์
26 การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2545
27 โครงการการสร้างระบบประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย
28 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลือนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ปี พ.ศ. 2544
29 โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง
30 โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง
31 โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง
32 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
33 ฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง
ปี พ.ศ. 2543
34 โครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย
35 โครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย
36 โครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย
ปี พ.ศ. 2542
37 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
38 การชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2541
39 การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV
40 การศึกษาปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมของผู้ประสบอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
41 การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสม ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV : รายงานผลการวิจัย
42 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด
43 การศึกษาผลของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสีและอู่พ่นสีรถยนต์
ปี พ.ศ. 2539
44 ความชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
45 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2538
46 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
47 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย
48 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด
49 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2536
50 การศึกษาปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมของผู้ประสบอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
51 การศึกษาผลของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสีและอู่พ่นสีรถยนต์
52 การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV
ปี พ.ศ. 2532
53 การชุกของการได้รับโทลูอินเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2528
54 ผลของเอทานอลต่อเมตาบอลิสมของแอมเฟตามีนในร่างกายสุนัข
ปี พ.ศ. 2525
55 เทคนิคการวิเคราะห์สารประเภทฝิ่นในสารตัวอย่างจากร่างกาย และผลิตภัณฑ์จากพืช
ปี พ.ศ. 2524
56 การตรวจวิเคราะห์แอมเฟตามินในสารตัวอย่างจากร่างกาย
ปี พ.ศ. 2523
57 การวัดปริมาณเฟอริตินในซีรัมของคน โดยวิธีอิมมิวโนเรดิโอเมตริกแอสเสย์
ปี พ.ศ. 2521
58 การหาปริมาณดี-นอร์เกสตรีลในน้ำนมและซีรัมโดยวิธีเรดิโออิมมิวโนแอสเสย์
ปี พ.ศ. 2511
59 การศึกษาฮอร์โมนของคนที่เป็นโรคคอพอกเป็นพิษหลังจากการรักษาด้วย 131I