ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราพรรณ ด่านอุตรา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ 15
2 สมชาย อิสระวาณิชย์ 14
3 วรรณี พฤฒิถาวร 12
4 ชนิดา พลานุเวช 12
5 นิคม ชัยศิริ 9
6 วิภา ด่านธำรงกูล 9
7 รัตนา สินธุภัค 5
8 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 5
9 ขวัญนภัส สรโชติ 5
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
11 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 4
12 สุนทร ศุภพงษ์ 4
13 วรวรรณ พันธุมนาวิน 4
14 ณภัทร คุณาจิตพิมล 4
15 รดาวรรณ ศิลปโภชากุล 4
16 วัฒนา อู่วาณิชย์ 3
17 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 2
18 สมพร กมลศิริพิชัยพร 2
19 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 2
20 วสันต์ พงศาพิชญ์ 2
21 ธเรศ ศรีสถิตย์ 2
22 นพภาพร พานิช 2
23 จำรัส พร้อมมาศ 2
24 เสรี อติภัทธะ 2
25 สุเมธ ชวเดช 2
26 ชัยสิทธิ์ พงศ์มรกต 2
27 สุกัญญา สุนทรส 2
28 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 2
29 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
30 สุวัฒนา พรมมีเดช 2
31 สุพิณ แสงสุข 2
32 กิจจา สุวรรณา 2
33 ประดิษฐา ศิริพันธ์ 2
34 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ 2
35 ศศิธร แจ่มถาวร 2
36 ธเนศ เตชะเลิศ 2
37 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
38 วลัยพร มุขสุวรรณ 2
39 สุวสี เตชะภาส 2
40 อภิญญา มูนาวี 2
41 จารุนี ฉัตรกิติพรชัย 2
42 นภดล แก้วบรรพต 2
43 วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 1
44 เสาวรัตน์ จันทะโร 1
45 ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล 1
46 พูนภิรมย์ ศิริพูล 1
47 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
48 จำรัส ทรัพย์สมานวงศ์ 1
49 วิชัย โปษยะจินดา 1
50 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 1
51 รัตนาภรณ์ เกษมสุทธิ์ 1
52 ฉัตรพร จิโรจจาตุรนต์ 1
53 พรพิมล กองทิพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 3
3 2551 3
4 2550 1
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2544 1
10 2543 1
11 2540 1
12 2539 1
13 2538 2
14 2528 1
15 2525 1
16 2524 1
17 2523 1
18 2521 1
19 2511 1
20 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย :
ปี พ.ศ. 2552
2 โครงการฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านเสารเคมี ระยะที่ 3
3 การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฎระเบียบ REACH
4 การจัดทำคลังข้อมูลสารเคมี-กฎระเบียบ REACH
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมของประเทศไทยในการรับผลกระทบจากการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมี (REACH) ของสหภาพยุโรป
6 ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 2
7 ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนากรอบนโยบายการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในการรับผลกระทบจากการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมี [REACH] ของสหภาพยุโรป
ปี พ.ศ. 2549
9 การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
ปี พ.ศ. 2548
10 แนวทางการจัดศูนย์การเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในประเทศไทย
11 โครงการนำร่องแนวทางการจัดเก็บข้อมูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม : จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2546
12 การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์
13 การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2545
14 โครงการการสร้างระบบประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย
ปี พ.ศ. 2544
15 โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง
ปี พ.ศ. 2543
16 โครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย
ปี พ.ศ. 2540
17 การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสม ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
18 ความชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2538
19 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
20 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
21 ผลของเอทานอลต่อเมตาบอลิสมของแอมเฟตามีนในร่างกายสุนัข
ปี พ.ศ. 2525
22 เทคนิคการวิเคราะห์สารประเภทฝิ่นในสารตัวอย่างจากร่างกาย และผลิตภัณฑ์จากพืช
ปี พ.ศ. 2524
23 การตรวจวิเคราะห์แอมเฟตามินในสารตัวอย่างจากร่างกาย
ปี พ.ศ. 2523
24 การวัดปริมาณเฟอริตินในซีรัมของคน โดยวิธีอิมมิวโนเรดิโอเมตริกแอสเสย์
ปี พ.ศ. 2521
25 การหาปริมาณดี-นอร์เกสตรีลในน้ำนมและซีรัมโดยวิธีเรดิโออิมมิวโนแอสเสย์
ปี พ.ศ. 2511
26 การศึกษาฮอร์โมนของคนที่เป็นโรคคอพอกเป็นพิษหลังจากการรักษาด้วย 131I