ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 5
3 2552 2
4 2551 2
5 2548 2
6 2546 1
7 2544 1
8 2537 1
9 543 57
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ แบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ ในวิชาปฏิบัติการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม "
ปี พ.ศ. 2553
2 สถานการณ์การเข้าเรียนช้าและออกห้องเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ ในรายวชิ 512301 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำ
3 สถานการณ์การเข้าเรียนช้าและออกห้องเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ ในรายวชิ 512301 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำ
4 การพัฒนาศักยภาพการคัดแยกมูลฝอยของประชาชนเทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
5 ประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนัก ในน้ำเสียจากการวิเคราะห์ซีโอดี โดยใช้กากตะกอนสารส้มจากการผลิตน้ำประปา
6 การกำจัดโครเมียม เหล็ก และเงิน จากน้ำเสียซีโอดีด้วยเรซินซิลิกาเจล
ปี พ.ศ. 2552
7 ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการทำงานของเกษตรกรที่ทำสวนยางพารา
8 การดูแลระบบประปาภูเขา กรณีศึกษาตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
9 คุณภาพน้ำและความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้น้ำประปา กรณีศึกษา ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
10 การปนเปื้อนจุลินทรีย์และโลหะหนักในภาชนะสัมผัสอาหารหลังการจุ่มน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค
ปี พ.ศ. 2548
11 คุณภาพแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาในระบบประปาหมู่บ้าน
12 คุณภาพแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาในระบบประปาหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2546
13 คุณภาพแหล่งน้ำดิบและน้ำประปา ในระบบประปาหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2544
14 คุณภาพแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาในระบบประปาหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2537
15 การใช้ระบบถังกรองไร้อากาศดัดแปลงบำบัดอุจาระและน้ำเสียจากโรงอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การพัฒนาตลาดสด น่าซื้อ เทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม
17 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ในจังหวัดอุดรธานี
18 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ
19 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดลดพลังงานไฟฟ้าโรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
20 การกำจัดโครเมียม เหล็ก และเงิน จากน้ำเสียซีโอดี ด้วยเรซินซิลิกาเจล
21 คุณภาพเชื้อเพลิงแข็งจากไมยราบยักษ์ โดยใช้กลีเซอรีนเป็นตัวประสาน
22 การกำจัดสีจากน้ำเสียย้อมผ้าด้วยถ่านยางรถยนต์และแกลบดำ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปา ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
24 การพัฒนาศักยภาพการคัดแยกมูลฝอย ของประชาชนเทศบาลตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
25 ประสิทธิภาพการจำกัดโลหะหนักในน้ำเสียจากการวิเคราะห์ซีโอดีโดยใช้กากตะกอนสารส้มจากการผลิตน้ำประปา
26 การมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกต้นหอม
27 การพัฒนาศักยภาพการดูแลระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
28 สภาพแวดล้อมในการทำงานและภาวะสุขภาพของเกษตรกรในการทำสวนยางพารา ในเขตตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
29 ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยของเทศบาลตำบลสามแยก
30 การสนับสนุนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุดรธานี
31 การพัฒนาดัชนีคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา
32 การดูแลระบบประปาภูเขา กรณีศึกษา ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก