ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรางคณา ผลประเสริฐ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วรางคณา ผลประสเริฐ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 3
3 2551 4
4 2547 1
5 2541 1
6 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ความรู้ ทัศนคติ และการป้องกันความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2552
2 การรับรู้บทบาทและความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการรับ การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ
3 องค์ประกอบการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดตรัง
4 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 3 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2551
5 การจัดบริหารรักษาพยาบาลตามส่วนประสมการตลาดบริการของตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตามการรับรู้ของผู้ป่วย
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ในการวางแผนกลยุทธ์ ของบุคลากรในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลัก ของสาธารณสุขอำเภอในภาคกลาง
8 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพทางกายคุณภาพชีวิตการทำงาน และความสูงในชีวิต ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชนของรัฐ จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2547
9 การวิเคราะห์การรอดชีพ
ปี พ.ศ. 2541
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิผลของการทำกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพงานในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข