ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรางคณา ชัชเวช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรีย์พร กฤษเจริญ 25
2 กัญจนี พลอินทร์ 19
3 สุภาพ มากสุวรรณ 10
4 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 10
5 ศศิกานต์ กาละ 9
6 ปรียา แก้วพิมล 6
7 วิไลพร สมานกสิกรณ์ 5
8 กัลยาณี บุญสิน 4
9 จัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว 3
10 โสเพ็ญ ชูนวล 3
11 วัชรี จงไพบูลย์พัฒนะ 3
12 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
13 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 2
14 นันทพร แสนศิริพันธ์ 2
15 เกสรา ศรีพิชญาการ 2
16 ชนม์รฎา นุธรรมโชติ 1
17 สุภรณ์วดี บัวบาน 1
18 เบญญาภา ธิติมาพงษ์ 1
19 เกตย์สิริ ศรีวิไล 1
20 อุสมะห์ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ 1
21 วรัญญา เต็มรัตน์ 1
22 อรทัย หนูสอน 1
23 จินตนา ดำเกลี้ยง 1
24 พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง 1
25 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
26 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
27 ฉวีวรรณ รัตนจามิตร 1
28 จีรเนาว์ ทัศศรี 1
29 - 1
30 ศศิธร พุมดวง 1
31 ธิดาภรณ์ พรหมจันทร์ 1
32 ชุดาณัฏฐ์ ขุนเพชร 1
33 อุรัตน์ อัตนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 4
2 2561 2
3 2560 1
4 2559 2
5 2558 2
6 2557 1
7 2556 3
8 2552 1
9 2547 1
10 2546 2
11 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการระดับจังหวัดในพื้นที่่ภาคใต้
2 การพัฒนาระบบการสนับสนุนการคลอดอย่างต่อเนื่องและประสิทธิผลต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก
3 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการผดุงครรภ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องผลกระทบของควันบุหรี่ ต่อสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทารก
ปี พ.ศ. 2561
5 ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อสมรรถนะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น
6 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะ
ปี พ.ศ. 2560
7 ผลของโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพต่อสมรรถนะการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนแม่
ปี พ.ศ. 2559
8 การจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ รายวิชาผดุงครรภ์
9 ผลของการใช้รูปแบบการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือ
ปี พ.ศ. 2558
10 ผลของโปรแกรมการเตรียมญาติเพื่อช่วยเหลือผู้คลอดวิถีธรรมชาติต่อความเจ็บปวด ความพึงพอใจของผู้คลอดต่อการช่วยเหลือของญาติ และความพึงพอใจของพยาบาลต่อการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติ
11 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกในระยะคลอดสำหรับผู้คลอดวิถีธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2557
12 ผลของการใช้รูปแบบการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือ
ปี พ.ศ. 2556
13 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกในระยะคลอดสำหรับผู้คลอดวิถีธรรมชาติ
14 การพัฒนาการดูแล/ให้การปรึกษาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทางเพศ: กรณีศึกษาศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
15 การพัฒนาการดูแล/ให้การปรึกษาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทางเพศ: กรณีศึกษาศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
16 การมีส่วนร่วมของผู้ชายต่อการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
17 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อความตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสามี และเทคนิคการเจรจาต่อรองของภรรยา
ปี พ.ศ. 2546
18 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้อำนาจในการควบคุมเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสตรี = Effect of empowerment program on sense of control regarding contraception among women / วราคณา ชัชเวช
19 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้อำนาจในการควบคุม เกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสตรี