ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรากร ไม้เรียง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการงานวิเคราะห์ คัดเลือก และจัดทำเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเขื่อนจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนของ กฟผ.
2 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการป้องกันและแก้ไขการพิบัติของลาดดินบริเวณพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
3 พฤติกรรมของเขื่อนน้ำงึม 2
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2554
5 กำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดัดของเสาเข็มดิน-ซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
6 การวิเคราะห์โอกาสเกิดดินถล่มโดยวิธีทางธรณีวิศวกรรม โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่ในภาคใต้ของประเทศไทย พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน
ปี พ.ศ. 2552
7 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการป้องกันและแก้ไขการพิบัติของลาดดิน
ปี พ.ศ. 2551
8 จัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่ พื้นที่เขาคิฌชกูฏ จ.จันทบุรี กมลา-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ลุ่มน้ำก้อ จ.เพชรบูรณ์ และลุ่มน้ำสรอย-น้ำพุง จ.แพร่
9 การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย
10 โครงการ ศึกษาเพื่อสร้างแผนภูมิการออกแบบของน้ำซึมผ่านเขื่อนดิน
11 พฤติกรรมเขื่อนขุนด่านปราการชลในระหว่างการก่อสร้างและเก็บน้ำช่วงต้น
ปี พ.ศ. 2549
12 การศึกษาพฤติกรรมของดินถล่มในจังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2548
13 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับป้องกันและแก้ไขการพิบัตรของลาดดิน
14 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินที่เสริม โดยระบบรากพืชแบบผสมผสาน สำหรับงานป้องกันลาดดิน (กรณีศึกษารากกระถินเทพา)
ปี พ.ศ. 2545
15 การพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง การศึกษาแผ่นดินถล่มและการแก้ไขที่ยั่งยืน
16 การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินถล่ม
ปี พ.ศ. 2544
17 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน
ปี พ.ศ. 2543
18 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในประเทศไทย