ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรสุดา บุญยไวโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ทิศนา แขมมณี 2
3 วิมลวรรณ เวียงชัย 2
4 ศรินทร วิทยะสิรินันท์ 1
5 สุกัญญา กตัญญู 1
6 ประยูร ศรีผ่องใส 1
7 ดาวใจ อินทร์จันทร์, 2519- 1
8 สุรินทราภรณ์ อนันต์มหพงศ์ 1
9 จุฑามาศ โฆษะปัญญาธรรม 1
10 ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ 1
11 อรวรรณ ดวงสีใส 1
12 ขนิษฐา ประกอบแสง 1
13 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
14 จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 1
15 วรวรรณ เหมชะญาติ 1
16 ธีรภัทร์ เจริญดี 1
17 เนตรนุช พงศ์ศรี 1
18 มณี ปีประทุม 1
19 วิลาวัณย์ แก้วภูมิแห่ 1
20 เกดสินี พลบูรณ์ 1
21 นภา คงเมือง 1
22 ประภาพรรณ สิงคเสลิต 1
23 เพ็ญศรี กันกา 1
24 ประนอม รอดคำดี 1
25 ธีระวัลย์ สวรรยาธิปัติ 1
26 ดวงจิต สุขสุเมฆ 1
27 อรชา ตุลานันท์ 1
28 พจนีย์ วราลักษณ์ 1
29 ยุพิน ตรีรส 1
30 พิศมัย จันทนมัฏฐะ 1
31 ไพจิตร์ วรวาท 1
32 อัตถสิทธิ์ นาวะลี 1
33 อนุชาติ เพ็งกลั่น 1
34 พัดชา กวางทอง 1
35 ภาวิณี สิทธิชัยจารุ 1
36 พัชราภรณ์ วงศ์ประทุม 1
37 พิมแข สาริวงศ์จันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2547 1
3 2546 4
4 2545 2
5 2544 1
6 2543 3
7 2542 4
8 2541 2
9 2539 4
10 2538 1
11 2535 1
12 2534 1
13 2533 2
14 2532 2
15 2531 1
16 2530 1
17 2529 2
18 2528 2
19 2525 1
20 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล สำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
2 การศึกษาการดำเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาของ โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
3 การพัฒนาโปรแกรมการสอนโดยใช้โครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี
4 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
5 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
6 การพัฒนาโปรแกรมการสอนโดยใช้โครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2545
7 ผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
8 ผลของการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2544
9 ผลของการเรียนการสอนแบบโฟร์แม็ทซิสเต็มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2543
10 การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
11 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
12 การพัฒนาโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กวัยอนุบาล โดยใช้แนวการสอนแบบผูกเป็นเรื่องราว
ปี พ.ศ. 2542
13 ผลของการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
14 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น
15 ผลของการสอนตามแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนที่มีต่อความรู้และเจตคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
16 การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2541
17 ผลของการประเมินตนเองโดยใช้แฟ้มสะสมงานที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
18 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลยุทธการเรียนการสอนตามแนวคิดของฮอสกิสสันและทอมกินส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2539
19 การศึกษาการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
20 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนหน่วยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสาตร์ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
21 การศึกษาการปฏิบัติงานของครูบรรจุใหม่โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี
22 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกรมตำรวจ
ปี พ.ศ. 2538
23 พฤติกรรมการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร
ปี พ.ศ. 2535
24 ความสอดคล้องของหลักสูตรกับการสอนเกี่ยวกับสารเคมี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2534
25 ความสามารถในการใช้คำกริยาของนักเรียนอนุบาลในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2533
26 ผลของการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการสังเกต และรับรู้ด้วยสายตาของเด็กก่อนวัยเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
27 การศึกษาการสร้างเสริมลักษณะนิสัยในการเล่นที่พึงประสงค์แก่เด็ก ของครูในโรงเรียนอนุบาล กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
28 การเปรียบเทียบความพร้อมในการอ่านโดยการจำรูปคำ ของเด็กอนุบาลที่ฝึกด้วยเกมการศึกษากับแบบฝึก
29 การศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ปี พ.ศ. 2531
30 ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2530
31 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยวิธีสาธิตเงียบกับวิธีสาธิต
ปี พ.ศ. 2529
32 บทบาทของผู้ปกครองตามการรับรู้ของตนเอง ในการปลูกฝังสุขนิสัยด้านการป้องกันอุบัติเหตุ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
33 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการกับความรู้ ความเชื่อ และบริโภคนิสัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
34 การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
35 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบโครงการ และวิธีสอนตามแผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2525
36 ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร