ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไม่มีข้อมูล 4
2 ประณีต ส่งวัฒนา 4
3 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 3
4 วัฒนะ พรหมเพชร 3
5 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
7 เมตตา กูนิง 3
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
9 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
10 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
11 โรงพยาบาลเทพา 2
12 Thananan Rattanachotphanit 1
13 Penprapa Siviroj 1
14 บวรศม ลีระพันธ์ 1
15 Borwornsom Leerapan 1
16 Paiboon Suriyawongpaisarn 1
17 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
18 Jirawat Panpiemras 1
19 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1
20 วิทย์ วิชัยดิษฐ์ 1
21 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 1
22 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 1
23 Yuttapong Wongswadiwat 1
24 พยอม ถิ่นอ่วน 1
25 Payom Tin-uan 1
26 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 1
27 วารินทร์ ปงกันคำ 1
28 Vorasit Sornsrivichai 1
29 มหาวิทยาลัยมหิด. ลคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
30 Pattarawalai Talungchit 1
31 บุญวรา สุมะโน 1
32 Boonwara Sumano 1
33 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 1
34 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 1
35 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
36 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
37 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
38 อรสา กนกวงศ์ 1
39 เนตรนภา คู่พันธวี 1
40 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1
41 สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 1
42 สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) 1
43 หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
44 อมร รอดคล้าย 1
45 โรงพยาบาลจะนะ 1
46 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
47 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
48 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
49 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
51 เฉลิมพร บุญสิริ 1
52 นิสิต วรรธนัจฉริยา 1
53 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
54 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
55 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
56 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
57 สุนทร ชินประสาทศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 1
3 2556 3
4 2554 1
5 2553 1
6 2550 4
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ประสบการณ์การเยียวยาและผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการเยียวยาภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิม
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
ปี พ.ศ. 2556
3 ทบทวนวรรณกรรมน้ำท่วมกับสุขภาพ
4 รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
5 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
6 จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา
ปี พ.ศ. 2553
7 การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนใต้
9 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสถานการณ์ความไม่สงบ จังหวัดชายแดนภาคใต้
10 ระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต
11 ข้อมูลการเฝ้าระวังเพื่อเยียวยาสังคม