ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สันนิภา สุรทัตต์ 6
2 ทศพร วิมลเก็จ 6
3 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
4 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
5 จินตนา จิรถาวร 6
6 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
7 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
8 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
9 ยง ภู่วรวรรณ 6
10 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
11 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
12 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
13 อิศรางค์ นุชประยูร 6
14 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
15 ทายาท ดีสุดจิต 6
16 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
17 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
18 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
19 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
20 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
21 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
22 อลงกร อมรศิลป์ 6
23 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
24 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
25 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
26 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
27 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
28 กมล สกุลวิระ 6
29 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
30 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
31 ธีรพร ชินชัย 6
32 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
33 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
36 กัญญา ศุภปีติพร 3
37 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
38 Vorasuk Shotelersuk 2
39 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 2
40 กีรติ ตระการศิริวานิช 2
41 อุษา ทิสยากร 2
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
43 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 2
44 สิทธิพร แอกทอง 1
45 Kasidit Nootong 1
46 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
47 วรมันต์ ไวดาบ 1
48 กรกมล จิระรัตนวงศ์ 1
49 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
50 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
51 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
52 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
53 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
54 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
55 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
56 Suchin Arunsawatwong 1
57 กระมล ทองธรรมชาติ 1
58 สมชัย วัฒนการุณ 1
59 เพชรรัตน์ เลยกลาง 1
60 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
61 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
62 Chariya Uiyyasathian 1
63 ชิเทพ งามเจริญ 1
64 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
65 สุมา เมืองใย 1
66 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
67 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
68 วิมล เหมะจันทร 1
69 ละอองทิพย์ เหมะ 1
70 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
71 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
72 พรรณี กาญจนพลู 1
73 Chakkaphan Sutthirat 1
74 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
75 Phanphen Wattanaarsakit 1
76 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
77 กำจัด มงคลกุล 1
78 สุมิตรา พูลทอง 1
79 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
80 ชอุ่ม มลิลา 1
81 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
82 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
83 Chonticha Srisawang 1
84 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
85 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
86 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
87 Waraporn Siriterm 1
88 Anawatch Mitpratan 1
89 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
90 Jittima Chatchawansaisin 1
91 Chayaporn Supachartwong 1
92 Acom Sornsute 1
93 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
94 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
95 กมลชนก ยวดยง 1
96 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
97 สุวดี ยาป่าคาย 1
98 Thanathon Sesuk 1
99 Pantharee Boonsatorn 1
100 ศุกันยา ห้วยผัด 1
101 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
102 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
103 วินัย งามแสง 1
104 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
105 Pornpimol Muanjai 1
106 เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 1
107 เอกชัย อดุลยธรรม 1
108 Thada Jirajaras 1
109 อวย เกตุสิงห์ 1
110 ประธาน ดาบเพชร 1
111 Rajalida Lipikorn 1
112 รัชนีกร ธรรมโชติ 1
113 สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 1
114 Yeshey Penjor 1
115 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
116 นภสร โกวรรธนะกุล 1
117 รุ่งราวี ทองกันยา 1
118 ๋Janes, Gavin W. 1
119 วิชิต สุพรศิลป์ชัย 1
120 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
121 ประคอง ชอบเสียง 1
122 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
123 Jaitip Paiboon 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
125 พิชิต ศิริวรรณ 1
126 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
127 ศิรประภา ทองกอบเพชร 1
128 เทียมจิต ไชยชนะ 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
130 นิภาศิริ วรปาณิ 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
132 คัคนางค์ มณีศรี 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
135 Somying Tumwasorn 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
137 อุทัย บุญประเสริฐ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
139 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
141 วิไล ชินธเนศ 1
142 ธวัชชัย สันติสุข 1
143 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
144 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
145 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
146 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
147 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
148 ไววิทย์ พุทธารี 1
149 Walaisiri Muangsiri 1
150 Varunee Padmasankh 1
151 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
152 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
153 วาสนา เสียงดัง 1
154 วัลลภ แย้มเหมือน 1
155 สำเริง แย้มโสภี 1
156 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
157 สุวิชา ทองสิมา 1
158 สมพร พรมดี 1
159 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
160 สายฝน ควรผดุง 1
161 สิริพร สิวราวุฒิ 1
162 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
164 Sumphan Wongseripipatana 1
165 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
166 Garnpimol C. Ritthidej 1
167 Supa Chantharasakul 1
168 Kittisak Likhitwitayawuid 1
169 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
170 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
171 Panee Boonthavi 1
172 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
173 Vimolmas Lipipun 1
174 Sompol Sanguanrungsirikul 1
175 Naiyana Chaiyabutr 1
176 Kitpramuk Tantayaporn 1
177 Ampa Luiengpirom 1
178 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
179 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
180 มยุรี ตันติสิระ 1
181 บรรจง คณะวรรณ 1
182 วัฒนชัย สมิทธากร 1
183 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
184 Chalermpol Leevailoj 1
185 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
186 Srilert Chotpantarat 1
187 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
188 Boonchai Sangpetngam 1
189 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
190 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
191 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
192 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
193 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
194 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
195 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
196 Wilai Anomasiri 1
197 กาญจนา แก้วเทพ 1
198 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
199 ศิริชัย ศิริกายะ 1
200 Vanida Chantarateptawan 1
201 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
202 Puttipongse Varavudhi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 5
9 2547 2
10 2546 3
11 2545 1
12 2543 1
13 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism) :
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาการกลายพันธุ์ ผลของการกลายพันธุ์และผลของการให้ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคพันธุกรรม
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2551
6 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
7 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
ปี พ.ศ. 2550
8 การหาลำดับเบสของยีนที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการที่มีปากแหว่งหรือเพดานโหว่หรือ เพดานโหว่ในผู้ป่วยปากแหว่งหรือเพดานโหว่ที่ไม่เป็นกลุ่มอาการ
9 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
ปี พ.ศ. 2549
10 ความปลอดภัยและผลต่อกระดูกของยา Mentetrenone ในผู้ป่วยเด็กโรค Osteogenesis Imperfecta
ปี พ.ศ. 2548
11 อาการแสดง ธรรมชาติของโรค การตอบสนองต่อการรักษา และการกลายพันธุ์ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคพร่องเอ็นไซม์กลุ่มคาร์บอกซิเลส
12 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR: จากการเจริญเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
13 การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน p63 ในผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่มีความพิการอื่นร่วมด้วย
14 ความชุกและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
15 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปากแหว่ง เพดานโหว่กับโพลิมอร์ฟิซึ่มในยีนที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2547
16 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุมารดาและโพลิมอร์ฟิซึมในยีน 5,10-เมทิลีน เตตราไฮโดรโฟเลท รีดักเทสของมารดาเป็นปัจจัยเสี่ยงของไตรโซมี 21
17 ความโน้มเอียงทางพันธุกรรมของโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่เกิดร่วมกับกลุ่มอาการ
ปี พ.ศ. 2546
18 ความรู้และพฤติกรรมการรับประทานกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรด้านการแพทย์ซึ่งเป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์
19 การตรวจกรองการกลายพันธุ์ของ KCND3 และ Linkage Analysis ของ KCNA4 และ KCNA5 ในโรคใหลตายที่มีลักษณะของบรูกาดาซินโดรม
20 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR : จากการเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2545
21 การศึกษาพงศาวลีของผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
22 แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในผู้ป่วยที่เสียชีวิตกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ (โรคใหลตาย)