ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
2 อลงกร อมรศิลป์ 6
3 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
4 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
5 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
6 อิศรางค์ นุชประยูร 6
7 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
8 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
9 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
10 ธีรพร ชินชัย 6
11 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
12 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
13 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
14 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
15 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
16 ทายาท ดีสุดจิต 6
17 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
18 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
19 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
20 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
21 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
22 กมล สกุลวิระ 6
23 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
24 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
25 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
26 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
27 จินตนา จิรถาวร 6
28 ยง ภู่วรวรรณ 6
29 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
30 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
31 สันนิภา สุรทัตต์ 6
32 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
33 ทศพร วิมลเก็จ 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
36 กัญญา ศุภปีติพร 3
37 กีรติ ตระการศิริวานิช 2
38 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 2
39 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
40 Vorasuk Shotelersuk 2
41 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 2
42 อุษา ทิสยากร 2
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
44 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
45 วิมล เหมะจันทร 1
46 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
47 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
48 Puttipongse Varavudhi 1
49 Kitpramuk Tantayaporn 1
50 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
51 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
52 ละอองทิพย์ เหมะ 1
53 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
54 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
55 สุมิตรา พูลทอง 1
56 กำจัด มงคลกุล 1
57 ชอุ่ม มลิลา 1
58 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
59 Naiyana Chaiyabutr 1
60 พรรณี กาญจนพลู 1
61 Chakkaphan Sutthirat 1
62 สุมา เมืองใย 1
63 Ampa Luiengpirom 1
64 Panee Boonthavi 1
65 Kittisak Likhitwitayawuid 1
66 Supa Chantharasakul 1
67 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
68 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
69 Wilai Anomasiri 1
70 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
71 วัฒนชัย สมิทธากร 1
72 Sumphan Wongseripipatana 1
73 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
74 บรรจง คณะวรรณ 1
75 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
76 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
77 มยุรี ตันติสิระ 1
78 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
79 Garnpimol C. Ritthidej 1
80 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
81 Vimolmas Lipipun 1
82 Sompol Sanguanrungsirikul 1
83 Suchin Arunsawatwong 1
84 Rajalida Lipikorn 1
85 Walaisiri Muangsiri 1
86 Varunee Padmasankh 1
87 ประธาน ดาบเพชร 1
88 อวย เกตุสิงห์ 1
89 Jaitip Paiboon 1
90 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
91 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
92 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
93 ไววิทย์ พุทธารี 1
94 วาสนา เสียงดัง 1
95 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
96 สายฝน ควรผดุง 1
97 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
98 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
99 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
100 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
101 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
102 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
103 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
104 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
105 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
106 วรมันต์ ไวดาบ 1
107 กรกมล จิระรัตนวงศ์ 1
108 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
109 ชิเทพ งามเจริญ 1
110 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
111 เพชรรัตน์ เลยกลาง 1
112 สิทธิพร แอกทอง 1
113 Kasidit Nootong 1
114 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
115 สมชัย วัฒนการุณ 1
116 กระมล ทองธรรมชาติ 1
117 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
118 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
119 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
120 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
121 Chariya Uiyyasathian 1
122 Phanphen Wattanaarsakit 1
123 อุทัย บุญประเสริฐ 1
124 กมลชนก ยวดยง 1
125 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
126 Thada Jirajaras 1
127 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
128 สุวดี ยาป่าคาย 1
129 ศุกันยา ห้วยผัด 1
130 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
131 Thanathon Sesuk 1
132 เอกชัย อดุลยธรรม 1
133 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
134 สิริพร สิวราวุฒิ 1
135 สมพร พรมดี 1
136 สุวิชา ทองสิมา 1
137 วิชิต สุพรศิลป์ชัย 1
138 สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 1
139 Pornpimol Muanjai 1
140 เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 1
141 รัชนีกร ธรรมโชติ 1
142 Pantharee Boonsatorn 1
143 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
144 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
145 นภสร โกวรรธนะกุล 1
146 วินัย งามแสง 1
147 Yeshey Penjor 1
148 รุ่งราวี ทองกันยา 1
149 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
150 ประคอง ชอบเสียง 1
151 ๋Janes, Gavin W. 1
152 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
153 Chonticha Srisawang 1
154 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
155 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
156 Acom Sornsute 1
157 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
158 Waraporn Siriterm 1
159 Jittima Chatchawansaisin 1
160 Chayaporn Supachartwong 1
161 Anawatch Mitpratan 1
162 วัลลภ แย้มเหมือน 1
163 สำเริง แย้มโสภี 1
164 Boonchai Sangpetngam 1
165 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
166 Chalermpol Leevailoj 1
167 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
168 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
169 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
171 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
172 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
173 Srilert Chotpantarat 1
174 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
175 กาญจนา แก้วเทพ 1
176 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
177 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
178 Vanida Chantarateptawan 1
179 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
180 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
181 ศิริชัย ศิริกายะ 1
182 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
183 Somying Tumwasorn 1
184 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
185 เทียมจิต ไชยชนะ 1
186 ศิรประภา ทองกอบเพชร 1
187 นิภาศิริ วรปาณิ 1
188 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
189 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
190 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
191 ธวัชชัย สันติสุข 1
192 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
193 พิชิต ศิริวรรณ 1
194 วิไล ชินธเนศ 1
195 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
196 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
197 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
198 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
199 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
200 คัคนางค์ มณีศรี 1
201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
202 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 5
9 2547 2
10 2546 3
11 2545 1
12 2543 1
13 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism) :
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาการกลายพันธุ์ ผลของการกลายพันธุ์และผลของการให้ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคพันธุกรรม
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2551
6 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
7 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
ปี พ.ศ. 2550
8 การหาลำดับเบสของยีนที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการที่มีปากแหว่งหรือเพดานโหว่หรือ เพดานโหว่ในผู้ป่วยปากแหว่งหรือเพดานโหว่ที่ไม่เป็นกลุ่มอาการ
9 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
ปี พ.ศ. 2549
10 ความปลอดภัยและผลต่อกระดูกของยา Mentetrenone ในผู้ป่วยเด็กโรค Osteogenesis Imperfecta
ปี พ.ศ. 2548
11 อาการแสดง ธรรมชาติของโรค การตอบสนองต่อการรักษา และการกลายพันธุ์ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคพร่องเอ็นไซม์กลุ่มคาร์บอกซิเลส
12 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR: จากการเจริญเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
13 การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน p63 ในผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่มีความพิการอื่นร่วมด้วย
14 ความชุกและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
15 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปากแหว่ง เพดานโหว่กับโพลิมอร์ฟิซึ่มในยีนที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2547
16 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุมารดาและโพลิมอร์ฟิซึมในยีน 5,10-เมทิลีน เตตราไฮโดรโฟเลท รีดักเทสของมารดาเป็นปัจจัยเสี่ยงของไตรโซมี 21
17 ความโน้มเอียงทางพันธุกรรมของโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่เกิดร่วมกับกลุ่มอาการ
ปี พ.ศ. 2546
18 ความรู้และพฤติกรรมการรับประทานกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรด้านการแพทย์ซึ่งเป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์
19 การตรวจกรองการกลายพันธุ์ของ KCND3 และ Linkage Analysis ของ KCNA4 และ KCNA5 ในโรคใหลตายที่มีลักษณะของบรูกาดาซินโดรม
20 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR : จากการเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2545
21 การศึกษาพงศาวลีของผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
22 แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในผู้ป่วยที่เสียชีวิตกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ (โรคใหลตาย)