ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
2 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
3 ธีรพร ชินชัย 6
4 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
5 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
6 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
7 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
8 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
9 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
10 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
11 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
12 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
13 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
14 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
15 กมล สกุลวิระ 6
16 อลงกร อมรศิลป์ 6
17 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
18 ทศพร วิมลเก็จ 6
19 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
20 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
21 สันนิภา สุรทัตต์ 6
22 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
23 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
24 จินตนา จิรถาวร 6
25 ยง ภู่วรวรรณ 6
26 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
27 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
28 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
29 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
30 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
31 อิศรางค์ นุชประยูร 6
32 ทายาท ดีสุดจิต 6
33 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
36 กัญญา ศุภปีติพร 3
37 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
38 Vorasuk Shotelersuk 2
39 อุษา ทิสยากร 2
40 กีรติ ตระการศิริวานิช 2
41 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 2
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
43 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 2
44 สุมิตรา พูลทอง 1
45 กำจัด มงคลกุล 1
46 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
47 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
48 Chakkaphan Sutthirat 1
49 พรรณี กาญจนพลู 1
50 Phanphen Wattanaarsakit 1
51 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
52 ชอุ่ม มลิลา 1
53 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
54 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
55 วรมันต์ ไวดาบ 1
56 สิทธิพร แอกทอง 1
57 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
58 กรกมล จิระรัตนวงศ์ 1
59 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
60 เพชรรัตน์ เลยกลาง 1
61 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
62 ชิเทพ งามเจริญ 1
63 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
64 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
65 Ampa Luiengpirom 1
66 Sompol Sanguanrungsirikul 1
67 บรรจง คณะวรรณ 1
68 มยุรี ตันติสิระ 1
69 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
70 Vimolmas Lipipun 1
71 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
72 Naiyana Chaiyabutr 1
73 Kitpramuk Tantayaporn 1
74 วิมล เหมะจันทร 1
75 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
76 Kasidit Nootong 1
77 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
78 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
79 Puttipongse Varavudhi 1
80 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
81 ละอองทิพย์ เหมะ 1
82 สุมา เมืองใย 1
83 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
84 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
85 สายฝน ควรผดุง 1
86 สิริพร สิวราวุฒิ 1
87 วาสนา เสียงดัง 1
88 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
89 Garnpimol C. Ritthidej 1
90 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
91 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
92 สมพร พรมดี 1
93 สุวิชา ทองสิมา 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
95 นิภาศิริ วรปาณิ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
97 ธวัชชัย สันติสุข 1
98 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
99 วัลลภ แย้มเหมือน 1
100 สำเริง แย้มโสภี 1
101 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
102 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
103 ไววิทย์ พุทธารี 1
104 สมชัย วัฒนการุณ 1
105 กระมล ทองธรรมชาติ 1
106 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
107 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
108 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
109 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
110 Chariya Uiyyasathian 1
111 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
112 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
113 Suchin Arunsawatwong 1
114 Walaisiri Muangsiri 1
115 Varunee Padmasankh 1
116 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
117 Rajalida Lipikorn 1
118 ประธาน ดาบเพชร 1
119 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
120 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
121 อวย เกตุสิงห์ 1
122 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
123 Chalermpol Leevailoj 1
124 กมลชนก ยวดยง 1
125 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
126 Thada Jirajaras 1
127 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
128 สุวดี ยาป่าคาย 1
129 ศุกันยา ห้วยผัด 1
130 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
131 Thanathon Sesuk 1
132 เอกชัย อดุลยธรรม 1
133 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
134 เทียมจิต ไชยชนะ 1
135 ศิรประภา ทองกอบเพชร 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
137 วิชิต สุพรศิลป์ชัย 1
138 สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 1
139 Pornpimol Muanjai 1
140 เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 1
141 รัชนีกร ธรรมโชติ 1
142 Pantharee Boonsatorn 1
143 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
144 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
145 นภสร โกวรรธนะกุล 1
146 วินัย งามแสง 1
147 Yeshey Penjor 1
148 รุ่งราวี ทองกันยา 1
149 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
150 ประคอง ชอบเสียง 1
151 ๋Janes, Gavin W. 1
152 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
153 Chonticha Srisawang 1
154 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
155 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
156 Acom Sornsute 1
157 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
158 Waraporn Siriterm 1
159 Jittima Chatchawansaisin 1
160 Chayaporn Supachartwong 1
161 Anawatch Mitpratan 1
162 พิชิต ศิริวรรณ 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
164 กาญจนา แก้วเทพ 1
165 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
166 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
167 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
168 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
169 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
170 ศิริชัย ศิริกายะ 1
171 Vanida Chantarateptawan 1
172 Jaitip Paiboon 1
173 Wilai Anomasiri 1
174 Kittisak Likhitwitayawuid 1
175 Supa Chantharasakul 1
176 Sumphan Wongseripipatana 1
177 Panee Boonthavi 1
178 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
179 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
180 วัฒนชัย สมิทธากร 1
181 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
182 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
183 Srilert Chotpantarat 1
184 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
185 อุทัย บุญประเสริฐ 1
186 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
187 วิไล ชินธเนศ 1
188 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
189 คัคนางค์ มณีศรี 1
190 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
191 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
192 Somying Tumwasorn 1
193 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
194 Boonchai Sangpetngam 1
195 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
196 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
197 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
198 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
199 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
200 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
201 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
202 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 5
9 2547 2
10 2546 3
11 2545 1
12 2543 1
13 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism) :
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาการกลายพันธุ์ ผลของการกลายพันธุ์และผลของการให้ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคพันธุกรรม
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2551
6 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
7 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
ปี พ.ศ. 2550
8 การหาลำดับเบสของยีนที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการที่มีปากแหว่งหรือเพดานโหว่หรือ เพดานโหว่ในผู้ป่วยปากแหว่งหรือเพดานโหว่ที่ไม่เป็นกลุ่มอาการ
9 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
ปี พ.ศ. 2549
10 ความปลอดภัยและผลต่อกระดูกของยา Mentetrenone ในผู้ป่วยเด็กโรค Osteogenesis Imperfecta
ปี พ.ศ. 2548
11 อาการแสดง ธรรมชาติของโรค การตอบสนองต่อการรักษา และการกลายพันธุ์ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคพร่องเอ็นไซม์กลุ่มคาร์บอกซิเลส
12 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR: จากการเจริญเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
13 การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน p63 ในผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่มีความพิการอื่นร่วมด้วย
14 ความชุกและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
15 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปากแหว่ง เพดานโหว่กับโพลิมอร์ฟิซึ่มในยีนที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2547
16 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุมารดาและโพลิมอร์ฟิซึมในยีน 5,10-เมทิลีน เตตราไฮโดรโฟเลท รีดักเทสของมารดาเป็นปัจจัยเสี่ยงของไตรโซมี 21
17 ความโน้มเอียงทางพันธุกรรมของโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่เกิดร่วมกับกลุ่มอาการ
ปี พ.ศ. 2546
18 ความรู้และพฤติกรรมการรับประทานกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรด้านการแพทย์ซึ่งเป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์
19 การตรวจกรองการกลายพันธุ์ของ KCND3 และ Linkage Analysis ของ KCNA4 และ KCNA5 ในโรคใหลตายที่มีลักษณะของบรูกาดาซินโดรม
20 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR : จากการเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2545
21 การศึกษาพงศาวลีของผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
22 แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในผู้ป่วยที่เสียชีวิตกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ (โรคใหลตาย)