ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
2 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
3 ธีรพร ชินชัย 6
4 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
5 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
6 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
7 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
8 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
9 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
10 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
11 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
12 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
13 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
14 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
15 กมล สกุลวิระ 6
16 อลงกร อมรศิลป์ 6
17 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
18 ทศพร วิมลเก็จ 6
19 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
20 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
21 สันนิภา สุรทัตต์ 6
22 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
23 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
24 จินตนา จิรถาวร 6
25 ยง ภู่วรวรรณ 6
26 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
27 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
28 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
29 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
30 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
31 อิศรางค์ นุชประยูร 6
32 ทายาท ดีสุดจิต 6
33 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
36 กัญญา ศุภปีติพร 3
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
38 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
39 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 2
40 อุษา ทิสยากร 2
41 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 2
42 Vorasuk Shotelersuk 2
43 กีรติ ตระการศิริวานิช 2
44 Boonchai Sangpetngam 1
45 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
46 Chalermpol Leevailoj 1
47 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
49 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
50 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
51 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
52 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
53 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
54 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
55 กาญจนา แก้วเทพ 1
56 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
57 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
58 Vanida Chantarateptawan 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
60 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
61 ศิริชัย ศิริกายะ 1
62 Srilert Chotpantarat 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
64 เทียมจิต ไชยชนะ 1
65 ศิรประภา ทองกอบเพชร 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
68 นิภาศิริ วรปาณิ 1
69 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
70 ธวัชชัย สันติสุข 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
72 พิชิต ศิริวรรณ 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
75 อุทัย บุญประเสริฐ 1
76 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
77 วิไล ชินธเนศ 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
79 คัคนางค์ มณีศรี 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
81 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
82 Somying Tumwasorn 1
83 รัชนีกร ธรรมโชติ 1
84 ๋Janes, Gavin W. 1
85 รุ่งราวี ทองกันยา 1
86 Yeshey Penjor 1
87 ประคอง ชอบเสียง 1
88 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
89 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
90 สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 1
91 วิชิต สุพรศิลป์ชัย 1
92 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
93 นภสร โกวรรธนะกุล 1
94 Anawatch Mitpratan 1
95 Waraporn Siriterm 1
96 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
97 Chayaporn Supachartwong 1
98 Jittima Chatchawansaisin 1
99 วินัย งามแสง 1
100 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
101 Chonticha Srisawang 1
102 เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 1
103 Pornpimol Muanjai 1
104 Acom Sornsute 1
105 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
106 Pantharee Boonsatorn 1
107 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
108 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
109 Wilai Anomasiri 1
110 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
111 วัฒนชัย สมิทธากร 1
112 ศุกันยา ห้วยผัด 1
113 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
114 Thada Jirajaras 1
115 เอกชัย อดุลยธรรม 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
118 กมลชนก ยวดยง 1
119 Thanathon Sesuk 1
120 สุวดี ยาป่าคาย 1
121 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
122 Jaitip Paiboon 1
123 Suchin Arunsawatwong 1
124 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
125 สุมา เมืองใย 1
126 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
127 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
128 วิมล เหมะจันทร 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
132 พรรณี กาญจนพลู 1
133 Chakkaphan Sutthirat 1
134 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
135 Phanphen Wattanaarsakit 1
136 ชิเทพ งามเจริญ 1
137 กำจัด มงคลกุล 1
138 สุมิตรา พูลทอง 1
139 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
140 ชอุ่ม มลิลา 1
141 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
142 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
143 Puttipongse Varavudhi 1
144 Sumphan Wongseripipatana 1
145 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
146 Garnpimol C. Ritthidej 1
147 Supa Chantharasakul 1
148 Kittisak Likhitwitayawuid 1
149 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
150 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
151 Panee Boonthavi 1
152 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
153 Vimolmas Lipipun 1
154 Sompol Sanguanrungsirikul 1
155 Naiyana Chaiyabutr 1
156 Kitpramuk Tantayaporn 1
157 Ampa Luiengpirom 1
158 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
159 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
160 มยุรี ตันติสิระ 1
161 บรรจง คณะวรรณ 1
162 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
163 เพชรรัตน์ เลยกลาง 1
164 ไววิทย์ พุทธารี 1
165 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
166 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
167 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
168 Varunee Padmasankh 1
169 ประธาน ดาบเพชร 1
170 Rajalida Lipikorn 1
171 Walaisiri Muangsiri 1
172 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
173 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
174 สมพร พรมดี 1
175 สุวิชา ทองสิมา 1
176 วัลลภ แย้มเหมือน 1
177 สิริพร สิวราวุฒิ 1
178 สายฝน ควรผดุง 1
179 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
180 วาสนา เสียงดัง 1
181 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
182 อวย เกตุสิงห์ 1
183 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
184 สิทธิพร แอกทอง 1
185 Kasidit Nootong 1
186 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
187 วรมันต์ ไวดาบ 1
188 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
189 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
190 กรกมล จิระรัตนวงศ์ 1
191 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
192 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
193 Chariya Uiyyasathian 1
194 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
195 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
196 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
197 กระมล ทองธรรมชาติ 1
198 สมชัย วัฒนการุณ 1
199 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
200 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
201 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
202 สำเริง แย้มโสภี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 4
5 2551 9
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 5
9 2547 4
10 2546 3
11 2545 1
12 2543 1
13 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism) :
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาการกลายพันธุ์ ผลของการกลายพันธุ์และผลของการให้ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคพันธุกรรม
4 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง กับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว : รายงานผลการวิจัย
7 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง กับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว
8 โรคปากแหว่ง เพดานโหว่ : การศึกษาต่อเนื่อง ต่อยอดและขยายผล
9 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
ปี พ.ศ. 2551
10 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
11 อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก
12 อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย
13 อณูชีววิทยาทางการแพทย์
14 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
15 อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก
16 อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย
17 อณูชีววิทยาทางการแพทย์
18 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
ปี พ.ศ. 2550
19 การหาลำดับเบสของยีนที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการที่มีปากแหว่งหรือเพดานโหว่หรือ เพดานโหว่ในผู้ป่วยปากแหว่งหรือเพดานโหว่ที่ไม่เป็นกลุ่มอาการ
20 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
ปี พ.ศ. 2549
21 ความปลอดภัยและผลต่อกระดูกของยา Mentetrenone ในผู้ป่วยเด็กโรค Osteogenesis Imperfecta
ปี พ.ศ. 2548
22 อาการแสดง ธรรมชาติของโรค การตอบสนองต่อการรักษา และการกลายพันธุ์ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคพร่องเอ็นไซม์กลุ่มคาร์บอกซิเลส
23 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR: จากการเจริญเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
24 การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน p63 ในผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่มีความพิการอื่นร่วมด้วย
25 ความชุกและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
26 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปากแหว่ง เพดานโหว่กับโพลิมอร์ฟิซึ่มในยีนที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2547
27 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุมารดาและโพลิมอร์ฟิซึมในยีน 5,10-เมทิลีน เตตราไฮโดรโฟเลท รีดักเทสของมารดาเป็นปัจจัยเสี่ยงของไตรโซมี 21
28 ความชุกของการกลายพันธุ์ 677C-T ในยีน 5, 10-methylene tetrahydrofolate reductase ในมารดาของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์
29 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR: จากการเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
30 ความโน้มเอียงทางพันธุกรรมของโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่เกิดร่วมกับกลุ่มอาการ
ปี พ.ศ. 2546
31 ความรู้และพฤติกรรมการรับประทานกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรด้านการแพทย์ซึ่งเป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์
32 การตรวจกรองการกลายพันธุ์ของ KCND3 และ Linkage Analysis ของ KCNA4 และ KCNA5 ในโรคใหลตายที่มีลักษณะของบรูกาดาซินโดรม
33 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR : จากการเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2545
34 การศึกษาพงศาวลีของผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
35 แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในผู้ป่วยที่เสียชีวิตกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ (โรคใหลตาย)
ปี พ.ศ. 2542
36 ความชุกของการกลายพันธุ์ 677C-T ในยีน 5, 10-methylene tetrahydrofolate reductase ในมารดาของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์