ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
2 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
3 ธีรพร ชินชัย 6
4 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
5 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
6 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
7 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
8 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
9 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
10 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
11 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
12 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
13 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
14 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
15 กมล สกุลวิระ 6
16 อลงกร อมรศิลป์ 6
17 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
18 ทศพร วิมลเก็จ 6
19 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
20 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
21 สันนิภา สุรทัตต์ 6
22 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
23 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
24 จินตนา จิรถาวร 6
25 ยง ภู่วรวรรณ 6
26 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
27 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
28 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
29 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
30 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
31 อิศรางค์ นุชประยูร 6
32 ทายาท ดีสุดจิต 6
33 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
36 กัญญา ศุภปีติพร 3
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
38 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
39 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 2
40 อุษา ทิสยากร 2
41 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 2
42 Vorasuk Shotelersuk 2
43 กีรติ ตระการศิริวานิช 2
44 กาญจนา แก้วเทพ 1
45 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
46 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
47 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
48 ศิริชัย ศิริกายะ 1
49 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
50 Jaitip Paiboon 1
51 Vanida Chantarateptawan 1
52 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
53 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
54 Kittisak Likhitwitayawuid 1
55 Supa Chantharasakul 1
56 Sumphan Wongseripipatana 1
57 Panee Boonthavi 1
58 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
59 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
60 วัฒนชัย สมิทธากร 1
61 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
62 Wilai Anomasiri 1
63 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
64 อุทัย บุญประเสริฐ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
66 Somying Tumwasorn 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
68 วิไล ชินธเนศ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
70 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
73 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
74 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
75 Chalermpol Leevailoj 1
76 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
77 Boonchai Sangpetngam 1
78 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
80 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
81 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
82 Srilert Chotpantarat 1
83 Acom Sornsute 1
84 Thanathon Sesuk 1
85 สุวดี ยาป่าคาย 1
86 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
87 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
88 ศุกันยา ห้วยผัด 1
89 คัคนางค์ มณีศรี 1
90 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
91 Pantharee Boonsatorn 1
92 กมลชนก ยวดยง 1
93 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
94 รัชนีกร ธรรมโชติ 1
95 สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 1
96 วิชิต สุพรศิลป์ชัย 1
97 เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 1
98 Pornpimol Muanjai 1
99 Thada Jirajaras 1
100 เอกชัย อดุลยธรรม 1
101 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
102 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
103 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
104 ๋Janes, Gavin W. 1
105 รุ่งราวี ทองกันยา 1
106 Yeshey Penjor 1
107 ประคอง ชอบเสียง 1
108 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
109 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
110 Vimolmas Lipipun 1
111 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
112 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
113 นภสร โกวรรธนะกุล 1
114 Anawatch Mitpratan 1
115 Waraporn Siriterm 1
116 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
117 Chayaporn Supachartwong 1
118 Jittima Chatchawansaisin 1
119 วินัย งามแสง 1
120 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
121 Chonticha Srisawang 1
122 Garnpimol C. Ritthidej 1
123 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
124 Phanphen Wattanaarsakit 1
125 ชิเทพ งามเจริญ 1
126 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
127 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
128 กำจัด มงคลกุล 1
129 ชอุ่ม มลิลา 1
130 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
131 สุมิตรา พูลทอง 1
132 เพชรรัตน์ เลยกลาง 1
133 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
134 Kasidit Nootong 1
135 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
136 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
137 สิทธิพร แอกทอง 1
138 วรมันต์ ไวดาบ 1
139 กรกมล จิระรัตนวงศ์ 1
140 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
141 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
142 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
143 Chakkaphan Sutthirat 1
144 Naiyana Chaiyabutr 1
145 Kitpramuk Tantayaporn 1
146 Puttipongse Varavudhi 1
147 Sompol Sanguanrungsirikul 1
148 Ampa Luiengpirom 1
149 มยุรี ตันติสิระ 1
150 บรรจง คณะวรรณ 1
151 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
152 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
153 ละอองทิพย์ เหมะ 1
154 สุมา เมืองใย 1
155 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
156 พรรณี กาญจนพลู 1
157 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
158 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
159 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
160 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
161 วิมล เหมะจันทร 1
162 Chariya Uiyyasathian 1
163 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
164 สุวิชา ทองสิมา 1
165 วัลลภ แย้มเหมือน 1
166 สำเริง แย้มโสภี 1
167 สมพร พรมดี 1
168 สิริพร สิวราวุฒิ 1
169 วาสนา เสียงดัง 1
170 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
171 สายฝน ควรผดุง 1
172 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
173 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
174 ศิรประภา ทองกอบเพชร 1
175 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
176 พิชิต ศิริวรรณ 1
177 เทียมจิต ไชยชนะ 1
178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
179 ธวัชชัย สันติสุข 1
180 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
181 นิภาศิริ วรปาณิ 1
182 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
183 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
184 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
185 Suchin Arunsawatwong 1
186 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
187 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
188 กระมล ทองธรรมชาติ 1
189 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
190 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
191 สมชัย วัฒนการุณ 1
192 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
193 อวย เกตุสิงห์ 1
194 ไววิทย์ พุทธารี 1
195 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
196 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
197 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
198 Varunee Padmasankh 1
199 ประธาน ดาบเพชร 1
200 Rajalida Lipikorn 1
201 Walaisiri Muangsiri 1
202 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 5
9 2547 2
10 2546 3
11 2545 1
12 2543 1
13 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism) :
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาการกลายพันธุ์ ผลของการกลายพันธุ์และผลของการให้ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคพันธุกรรม
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2551
6 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
7 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
ปี พ.ศ. 2550
8 การหาลำดับเบสของยีนที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการที่มีปากแหว่งหรือเพดานโหว่หรือ เพดานโหว่ในผู้ป่วยปากแหว่งหรือเพดานโหว่ที่ไม่เป็นกลุ่มอาการ
9 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
ปี พ.ศ. 2549
10 ความปลอดภัยและผลต่อกระดูกของยา Mentetrenone ในผู้ป่วยเด็กโรค Osteogenesis Imperfecta
ปี พ.ศ. 2548
11 อาการแสดง ธรรมชาติของโรค การตอบสนองต่อการรักษา และการกลายพันธุ์ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคพร่องเอ็นไซม์กลุ่มคาร์บอกซิเลส
12 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR: จากการเจริญเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
13 การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน p63 ในผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่มีความพิการอื่นร่วมด้วย
14 ความชุกและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
15 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปากแหว่ง เพดานโหว่กับโพลิมอร์ฟิซึ่มในยีนที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2547
16 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุมารดาและโพลิมอร์ฟิซึมในยีน 5,10-เมทิลีน เตตราไฮโดรโฟเลท รีดักเทสของมารดาเป็นปัจจัยเสี่ยงของไตรโซมี 21
17 ความโน้มเอียงทางพันธุกรรมของโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่เกิดร่วมกับกลุ่มอาการ
ปี พ.ศ. 2546
18 ความรู้และพฤติกรรมการรับประทานกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรด้านการแพทย์ซึ่งเป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์
19 การตรวจกรองการกลายพันธุ์ของ KCND3 และ Linkage Analysis ของ KCNA4 และ KCNA5 ในโรคใหลตายที่มีลักษณะของบรูกาดาซินโดรม
20 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR : จากการเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2545
21 การศึกษาพงศาวลีของผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
22 แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในผู้ป่วยที่เสียชีวิตกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ (โรคใหลตาย)