ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
2 ธีรพร ชินชัย 6
3 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
4 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
5 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
6 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
7 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
8 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
9 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
10 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
11 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
12 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
13 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
14 กมล สกุลวิระ 6
15 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
16 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
17 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
18 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
19 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
20 อลงกร อมรศิลป์ 6
21 ทศพร วิมลเก็จ 6
22 สันนิภา สุรทัตต์ 6
23 จินตนา จิรถาวร 6
24 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
25 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
26 ยง ภู่วรวรรณ 6
27 ทายาท ดีสุดจิต 6
28 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
29 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
30 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
31 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
32 อิศรางค์ นุชประยูร 6
33 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
36 กัญญา ศุภปีติพร 3
37 กีรติ ตระการศิริวานิช 2
38 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 2
39 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 2
40 Vorasuk Shotelersuk 2
41 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
42 อุษา ทิสยากร 2
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
44 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
45 ชอุ่ม มลิลา 1
46 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
47 Chakkaphan Sutthirat 1
48 สุมา เมืองใย 1
49 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
50 สุมิตรา พูลทอง 1
51 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
52 พรรณี กาญจนพลู 1
53 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
54 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
55 กรกมล จิระรัตนวงศ์ 1
56 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
57 เพชรรัตน์ เลยกลาง 1
58 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
59 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
60 Phanphen Wattanaarsakit 1
61 ชิเทพ งามเจริญ 1
62 กำจัด มงคลกุล 1
63 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
64 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
65 มยุรี ตันติสิระ 1
66 บรรจง คณะวรรณ 1
67 Vimolmas Lipipun 1
68 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
69 Sumphan Wongseripipatana 1
70 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
71 Garnpimol C. Ritthidej 1
72 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
73 Ampa Luiengpirom 1
74 ละอองทิพย์ เหมะ 1
75 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
76 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
77 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
78 Puttipongse Varavudhi 1
79 Sompol Sanguanrungsirikul 1
80 Naiyana Chaiyabutr 1
81 Kitpramuk Tantayaporn 1
82 วิมล เหมะจันทร 1
83 Pornpimol Muanjai 1
84 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
85 ประคอง ชอบเสียง 1
86 ๋Janes, Gavin W. 1
87 วิชิต สุพรศิลป์ชัย 1
88 สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 1
89 Supa Chantharasakul 1
90 เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 1
91 รัชนีกร ธรรมโชติ 1
92 รุ่งราวี ทองกันยา 1
93 Yeshey Penjor 1
94 Jittima Chatchawansaisin 1
95 Chayaporn Supachartwong 1
96 Anawatch Mitpratan 1
97 Chonticha Srisawang 1
98 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
99 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
100 นภสร โกวรรธนะกุล 1
101 วินัย งามแสง 1
102 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
103 เอกชัย อดุลยธรรม 1
104 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
105 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
106 Acom Sornsute 1
107 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
108 Waraporn Siriterm 1
109 สิทธิพร แอกทอง 1
110 Kasidit Nootong 1
111 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
112 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
113 Pantharee Boonsatorn 1
114 กมลชนก ยวดยง 1
115 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
116 Thada Jirajaras 1
117 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
118 สุวดี ยาป่าคาย 1
119 ศุกันยา ห้วยผัด 1
120 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 วรมันต์ ไวดาบ 1
123 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
124 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
125 สายฝน ควรผดุง 1
126 สิริพร สิวราวุฒิ 1
127 วาสนา เสียงดัง 1
128 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
129 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
130 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
131 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
132 สมพร พรมดี 1
133 สุวิชา ทองสิมา 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
135 นิภาศิริ วรปาณิ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
137 ธวัชชัย สันติสุข 1
138 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
139 วัลลภ แย้มเหมือน 1
140 สำเริง แย้มโสภี 1
141 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
142 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
143 ไววิทย์ พุทธารี 1
144 สมชัย วัฒนการุณ 1
145 กระมล ทองธรรมชาติ 1
146 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
147 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
148 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
149 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
150 Chariya Uiyyasathian 1
151 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
152 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
153 Suchin Arunsawatwong 1
154 Walaisiri Muangsiri 1
155 Varunee Padmasankh 1
156 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
157 Rajalida Lipikorn 1
158 ประธาน ดาบเพชร 1
159 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
160 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
161 อวย เกตุสิงห์ 1
162 เทียมจิต ไชยชนะ 1
163 ศิรประภา ทองกอบเพชร 1
164 Vanida Chantarateptawan 1
165 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
166 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
167 ศิริชัย ศิริกายะ 1
168 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
169 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
170 Srilert Chotpantarat 1
171 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
172 กาญจนา แก้วเทพ 1
173 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
174 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
175 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
176 Panee Boonthavi 1
177 วัฒนชัย สมิทธากร 1
178 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
179 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
180 Jaitip Paiboon 1
181 Wilai Anomasiri 1
182 Chalermpol Leevailoj 1
183 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
184 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
185 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
186 วิไล ชินธเนศ 1
187 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
188 คัคนางค์ มณีศรี 1
189 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
190 พิชิต ศิริวรรณ 1
191 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
192 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
193 อุทัย บุญประเสริฐ 1
194 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
195 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
196 Boonchai Sangpetngam 1
197 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
198 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
199 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
200 Somying Tumwasorn 1
201 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
202 Kittisak Likhitwitayawuid 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 4
5 2551 9
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 5
9 2547 4
10 2546 3
11 2545 1
12 2543 1
13 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism) :
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาการกลายพันธุ์ ผลของการกลายพันธุ์และผลของการให้ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคพันธุกรรม
4 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง กับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว : รายงานผลการวิจัย
7 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง กับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว
8 โรคปากแหว่ง เพดานโหว่ : การศึกษาต่อเนื่อง ต่อยอดและขยายผล
9 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
ปี พ.ศ. 2551
10 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
11 อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก
12 อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย
13 อณูชีววิทยาทางการแพทย์
14 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
15 อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก
16 อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย
17 อณูชีววิทยาทางการแพทย์
18 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
ปี พ.ศ. 2550
19 การหาลำดับเบสของยีนที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการที่มีปากแหว่งหรือเพดานโหว่หรือ เพดานโหว่ในผู้ป่วยปากแหว่งหรือเพดานโหว่ที่ไม่เป็นกลุ่มอาการ
20 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
ปี พ.ศ. 2549
21 ความปลอดภัยและผลต่อกระดูกของยา Mentetrenone ในผู้ป่วยเด็กโรค Osteogenesis Imperfecta
ปี พ.ศ. 2548
22 อาการแสดง ธรรมชาติของโรค การตอบสนองต่อการรักษา และการกลายพันธุ์ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคพร่องเอ็นไซม์กลุ่มคาร์บอกซิเลส
23 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR: จากการเจริญเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
24 การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน p63 ในผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่มีความพิการอื่นร่วมด้วย
25 ความชุกและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
26 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปากแหว่ง เพดานโหว่กับโพลิมอร์ฟิซึ่มในยีนที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2547
27 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุมารดาและโพลิมอร์ฟิซึมในยีน 5,10-เมทิลีน เตตราไฮโดรโฟเลท รีดักเทสของมารดาเป็นปัจจัยเสี่ยงของไตรโซมี 21
28 ความชุกของการกลายพันธุ์ 677C-T ในยีน 5, 10-methylene tetrahydrofolate reductase ในมารดาของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์
29 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR: จากการเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
30 ความโน้มเอียงทางพันธุกรรมของโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่เกิดร่วมกับกลุ่มอาการ
ปี พ.ศ. 2546
31 ความรู้และพฤติกรรมการรับประทานกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรด้านการแพทย์ซึ่งเป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์
32 การตรวจกรองการกลายพันธุ์ของ KCND3 และ Linkage Analysis ของ KCNA4 และ KCNA5 ในโรคใหลตายที่มีลักษณะของบรูกาดาซินโดรม
33 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR : จากการเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2545
34 การศึกษาพงศาวลีของผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
35 แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในผู้ป่วยที่เสียชีวิตกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ (โรคใหลตาย)
ปี พ.ศ. 2542
36 ความชุกของการกลายพันธุ์ 677C-T ในยีน 5, 10-methylene tetrahydrofolate reductase ในมารดาของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์