ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรศักดิ์ เพียรชอบ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 25
2 มีชัย คุณาวุฒิ 2
3 เลิศพร ณีรมัณฑ์ 2
4 ปิยวรรณ เพ็ญสุภา 1
5 ชูระวี ชัยกิจไทย 1
6 จุฑารัตน์ บวรสิน 1
7 พงษ์ศักดิ์ พูลศรี 1
8 เสงี่ยม พรหมบัญพงศ์ 1
9 วารี คำชื่น 1
10 กรรณิการ์ รักขุมแก้ว 1
11 สุภาภรณ์ สุขถาวร 1
12 พรพิไล โกมุทมาศ 1
13 สุเทพ เมยไธสง 1
14 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
15 บรรเจิด โชติเกษมศรี 1
16 เผชิญ ธีรานนท์ 1
17 นฤมล วิศววรบุตร 1
18 ปัญญา สมบัตินิมิตร 1
19 ขวัญใจ มณีวงษ์ 1
20 สมพิศ บุตรา 1
21 จันทนี อโณทยานนท์ 1
22 จันทนา แฮสุวรรณ 1
23 พัชรินทร์ ลาวัณยกุล 1
24 โกสินทร์ น้ำใจทหาร 1
25 โฆสิต แจ้งสกุล 1
26 วิจิตร ลัดดาพันธ์ 1
27 ขวัญชัย ฮึงรักษา 1
28 เกษร เข็มทอง 1
29 นพดล นีละเสถียร 1
30 วิทิต คชชาญ 1
31 มนูญ มณิปันติ 1
32 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
33 สุนทรี ศิริอังกูร 1
34 ประทีป เวทย์ประสิทธิ์ 1
35 เชาว์ นวลปาน 1
36 วัชระ ชานุตะโร 1
37 พิศมัย แก้วกล่ำ 1
38 ไพบูลย์ ศรีสมศักดิ์ 1
39 พัชรี ศิลปไชย 1
40 อำพล บัวแก้ว 1
41 ไพโรจน์ สุวรรณภักดี 1
42 ทัศนา นุ่นประดิษฐ์ 1
43 ประเวช วัชรพฤกษ์ 1
44 โยธิน นิยมทอง 1
45 วีระพงษ์ บางท่าไม้ 1
46 ผาณิต บิลมาศ 1
47 วัฒนา ชัยพงษ์ 1
48 นำชัย เลวัลย์ 1
49 ฐิณีวรรณ คชวัฒน์ 1
50 สิริวรรณ พุทธิสารสิชฌน์ 1
51 ปัทมาวดี นวรัตน, ม.ล. 1
52 พิทักษ์ พลขันธ์ 1
53 ประยุทธ สาริมาน 1
54 สุนทร แม้นสงวน 1
55 เสมือน พิชิตกุล 1
56 ไพฑูรย์ จัยสิน 1
57 อนันต์ อัตชู 1
58 สวัสดิ์ ทรัพย์จำนงค์ 1
59 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 1
60 วรศักดิ์ เพียรชอบ 1
61 วราวุธ สุมน 1
62 อนันต์ เอี่ยวเจริญ 1
63 วีรศักดิ์ นุ่นประดิษฐ์ 1
64 บุญเรือง ไตรคุ้มดัน 1
65 ชัยณรงค์ แย้มขจร 1
66 ดำรัส ดาราศักดิ์ 1
67 ชัยยศ แต้สุวรรณ์ 1
68 สุพรรณ จิตต์ภักดี 1
69 สำเนียง ธัญญากร 1
70 พัฒนา เจริญวัฒนะมงคล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2540 1
2 2536 1
3 2534 2
4 2533 6
5 2530 2
6 2529 4
7 2528 2
8 2527 6
9 2526 2
10 2525 5
11 2524 13
12 2523 5
13 2522 3
14 2521 3
15 2515 2
16 2514 1
17 2513 11
18 2511 1
19 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 การพัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
2 แนวโน้มของหลักสูตรพลศึกษาระดับประถมศึกษา ในปีพุทธศักราช 2545 : การศึกษาแบบเดลฟาย
ปี พ.ศ. 2534
3 ความต้องการการนิเทศวิชาพลศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 7
4 พฤติกรรมการสอนของอาจารย์พลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษาตามการรับรู้ ของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
5 ความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนพลศึกษาระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
6 พัฒนาการการแข่งขันกีฬานักเรียนในประเทศไทย ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงสมัยปัจจุบัน
7 ความคิดเห็นของผู้บริหารในโรงเรียนและครูพลศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมพลศึกษา
8 สภาพและปัญหาการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาคาทอลิก กรุงเทพมหานคร
9 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนวิชาพลศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9
10 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2530
11 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหา ของการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
12 การศึกษาพัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2529
13 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และครูพลศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
14 สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 ความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษา ต่อการจัดและดำเนินการโปรแกรมกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
16 สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2528
17 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
18 ความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาและผู้บังคับบัญชาของผู้ที่สำเร็จการศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงพลศึกษา พุทธศักราช 2525
ปี พ.ศ. 2527
19 สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
20 ลักษณะของอาจารย์ที่พึงประสงค์ในวิทยาลัยพลศึกษา
21 สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาคตะวันออก
22 สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคใต้
23 ความคิดเห็นของครูพลศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
24 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกาย ทักษะทางกีฬาเฉพาะอย่าง ทัศนคติต่อวิชาชีพพลศึกษา และบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
25 ปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษา 11
26 ปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยพลศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
27 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาตะกร้อแบบวิธีบรรยายประกอบการสาธิต และแบบสำรวจค้นการเคลื่อนไหวของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
28 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อพลศึกษา ทักษะทางกีฬา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
29 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาพลศึกษากับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่น
30 ผลของการสอนเทนนิสด้วยวิธีสอนแบบใช้น้ำหนัก และไม่ใช้น้ำหนักในการฝึก
31 ปัญหาการจัดและดำเนินการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
32 ปัญหาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 วิชาพลศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
33 ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในส่วนกลาง
34 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่าง ๆ ต่อวิชาพลศึกษา
35 ปัญหาการจัดและดำเนินการกีฬาจังหวัด
36 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
37 ความต้องการทางด้านการนิเทศของครูพลศึกษาโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษา
38 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาแบดมินตัน ระหว่างวิธีสอนแบบใช้เทปบันทึกภาพ แบบใช้สไลด์เทปเสียง และแบบบรรยายประกอบการสาธิต
39 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนราษฎร์ ในจังหวัดมหาสารคาม
40 ปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนราษฎร์ระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 8
41 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูพลศึกษา
42 ผลของการฝึกสมาธิ การเจริญภาวนาตามแนววิชาธรรมกาย ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองแบบง่ายและเชิงซ้อน
43 การประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสองปี วิชาเอกพลศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
44 การสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
45 การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค
47 บทบาทของหัวหน้าหมวดพลานามัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
48 ปัญหาการสอนของนิสิตฝึกสอนวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
49 ปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
50 ปัญหาการสอนของนิสิตฝึกสอนวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา
51 คุณลักษณะของครูพลศึกษาที่พึงปรารถนาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
52 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2512-2520
ปี พ.ศ. 2521
53 ปัญหาการสอนของนิสิตฝึกสอนวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวอลเลย์บอล โดยวิธีสอนแบบค้นและแก้ปัญหากับการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิต
55 ปัญหาการจัดและการสอนพลศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2515
56 ปัญหาการสอนวิชาพลานามัยในสถาบันฝึกหัดครู
57 ปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาพลศึกษา ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับพุทธศักราช 2503
ปี พ.ศ. 2514
58 การเปรียบเทียบความสามารถทางบาสเกตบอล ระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา กับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2513
59 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนราษฎร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนคร
60 สมรรถภาพทางกายของนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยพลศึกษา และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
61 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมัธยมแบบประสมพิบูลวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิสามัญของรัฐบาล
62 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมัธยมแบบประสมพิบูลวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิสามัญของรัฐบาล
63 สมรรถภาพทางกายของนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยพลศึกษา และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนราษฎร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนคร
65 ปัญหาในการจัดและดำเนินการพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมแบบประสม
66 การศึกษาปัญหาการจัดและการบริหารด้านพลศึกษา ในสถาบันฝึกหัดครู
67 ปัญหาการสอนวิชาพลศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพระนคร
68 การใช้วิธีของแมคคลอยแบ่งรุ่นนักเรียนสำหรับกิจกรรมพลศึกษา
69 ความเชื่อและความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพลศึกษา ของครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนคร
ปี พ.ศ. 2511
70 การศึกษาประมวลการสอนและปัญหาการสอนวิชาพลศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนรัฐบาล ในภาคการศึกษา 1