ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรศักดิ์ เพียรชอบ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 25
2 มีชัย คุณาวุฒิ 2
3 เลิศพร ณีรมัณฑ์ 2
4 กรรณิการ์ รักขุมแก้ว 1
5 ขวัญใจ มณีวงษ์ 1
6 พรพิไล โกมุทมาศ 1
7 จุฑารัตน์ บวรสิน 1
8 ปิยวรรณ เพ็ญสุภา 1
9 พงษ์ศักดิ์ พูลศรี 1
10 ปัญญา สมบัตินิมิตร 1
11 ชูระวี ชัยกิจไทย 1
12 บรรเจิด โชติเกษมศรี 1
13 พัฒนา เจริญวัฒนะมงคล 1
14 วรศักดิ์ เพียรชอบ 1
15 มนูญ มณิปันติ 1
16 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
17 สุภาภรณ์ สุขถาวร 1
18 สุเทพ เมยไธสง 1
19 เผชิญ ธีรานนท์ 1
20 วารี คำชื่น 1
21 เกษร เข็มทอง 1
22 นพดล นีละเสถียร 1
23 ประทีป เวทย์ประสิทธิ์ 1
24 พัชรินทร์ ลาวัณยกุล 1
25 จันทนา แฮสุวรรณ 1
26 โกสินทร์ น้ำใจทหาร 1
27 จันทนี อโณทยานนท์ 1
28 เชาว์ นวลปาน 1
29 สุนทรี ศิริอังกูร 1
30 นฤมล วิศววรบุตร 1
31 พิศมัย แก้วกล่ำ 1
32 วัชระ ชานุตะโร 1
33 สมพิศ บุตรา 1
34 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
35 วิทิต คชชาญ 1
36 เสงี่ยม พรหมบัญพงศ์ 1
37 สวัสดิ์ ทรัพย์จำนงค์ 1
38 วีระพงษ์ บางท่าไม้ 1
39 ผาณิต บิลมาศ 1
40 ปัทมาวดี นวรัตน, ม.ล. 1
41 อำพล บัวแก้ว 1
42 พัชรี ศิลปไชย 1
43 ไพโรจน์ สุวรรณภักดี 1
44 ไพบูลย์ ศรีสมศักดิ์ 1
45 พิทักษ์ พลขันธ์ 1
46 สิริวรรณ พุทธิสารสิชฌน์ 1
47 ขวัญชัย ฮึงรักษา 1
48 โฆสิต แจ้งสกุล 1
49 วิจิตร ลัดดาพันธ์ 1
50 นำชัย เลวัลย์ 1
51 ฐิณีวรรณ คชวัฒน์ 1
52 วัฒนา ชัยพงษ์ 1
53 ทัศนา นุ่นประดิษฐ์ 1
54 โยธิน นิยมทอง 1
55 อนันต์ เอี่ยวเจริญ 1
56 วีรศักดิ์ นุ่นประดิษฐ์ 1
57 สุพรรณ จิตต์ภักดี 1
58 อนันต์ อัตชู 1
59 ไพฑูรย์ จัยสิน 1
60 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 1
61 เสมือน พิชิตกุล 1
62 สำเนียง ธัญญากร 1
63 ชัยยศ แต้สุวรรณ์ 1
64 ประยุทธ สาริมาน 1
65 ประเวช วัชรพฤกษ์ 1
66 สุนทร แม้นสงวน 1
67 ชัยณรงค์ แย้มขจร 1
68 ดำรัส ดาราศักดิ์ 1
69 บุญเรือง ไตรคุ้มดัน 1
70 วราวุธ สุมน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2540 1
2 2536 1
3 2534 2
4 2533 6
5 2532 1
6 2530 2
7 2529 5
8 2528 2
9 2527 6
10 2526 2
11 2525 5
12 2524 13
13 2523 5
14 2522 3
15 2521 3
16 2515 2
17 2514 1
18 2513 11
19 2511 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 การพัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
2 แนวโน้มของหลักสูตรพลศึกษาระดับประถมศึกษา ในปีพุทธศักราช 2545 : การศึกษาแบบเดลฟาย
ปี พ.ศ. 2534
3 ความต้องการการนิเทศวิชาพลศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 7
4 พฤติกรรมการสอนของอาจารย์พลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษาตามการรับรู้ ของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
5 ความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนพลศึกษาระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
6 พัฒนาการการแข่งขันกีฬานักเรียนในประเทศไทย ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงสมัยปัจจุบัน
7 ความคิดเห็นของผู้บริหารในโรงเรียนและครูพลศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมพลศึกษา
8 สภาพและปัญหาการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาคาทอลิก กรุงเทพมหานคร
9 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนวิชาพลศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9
10 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2532
11 การประเมินโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลในระดับชั้นมัธยมศึกษาของไทย
ปี พ.ศ. 2530
12 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหา ของการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
13 การศึกษาพัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2529
14 การประเมินโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลในระดับชั้นมัธยมศึกษาของไทย
15 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และครูพลศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
16 สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 ความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษา ต่อการจัดและดำเนินการโปรแกรมกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
18 สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2528
19 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
20 ความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาและผู้บังคับบัญชาของผู้ที่สำเร็จการศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงพลศึกษา พุทธศักราช 2525
ปี พ.ศ. 2527
21 สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
22 ลักษณะของอาจารย์ที่พึงประสงค์ในวิทยาลัยพลศึกษา
23 สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาคตะวันออก
24 สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคใต้
25 ความคิดเห็นของครูพลศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
26 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกาย ทักษะทางกีฬาเฉพาะอย่าง ทัศนคติต่อวิชาชีพพลศึกษา และบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
27 ปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษา 11
28 ปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยพลศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
29 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาตะกร้อแบบวิธีบรรยายประกอบการสาธิต และแบบสำรวจค้นการเคลื่อนไหวของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
30 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อพลศึกษา ทักษะทางกีฬา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
31 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาพลศึกษากับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่น
32 ผลของการสอนเทนนิสด้วยวิธีสอนแบบใช้น้ำหนัก และไม่ใช้น้ำหนักในการฝึก
33 ปัญหาการจัดและดำเนินการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
34 ปัญหาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 วิชาพลศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
35 ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในส่วนกลาง
36 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่าง ๆ ต่อวิชาพลศึกษา
37 ปัญหาการจัดและดำเนินการกีฬาจังหวัด
38 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
39 ความต้องการทางด้านการนิเทศของครูพลศึกษาโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษา
40 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาแบดมินตัน ระหว่างวิธีสอนแบบใช้เทปบันทึกภาพ แบบใช้สไลด์เทปเสียง และแบบบรรยายประกอบการสาธิต
41 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนราษฎร์ ในจังหวัดมหาสารคาม
42 ปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนราษฎร์ระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 8
43 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูพลศึกษา
44 ผลของการฝึกสมาธิ การเจริญภาวนาตามแนววิชาธรรมกาย ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองแบบง่ายและเชิงซ้อน
45 การประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสองปี วิชาเอกพลศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46 การสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
47 การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค
49 บทบาทของหัวหน้าหมวดพลานามัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
50 ปัญหาการสอนของนิสิตฝึกสอนวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
51 ปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
52 ปัญหาการสอนของนิสิตฝึกสอนวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา
53 คุณลักษณะของครูพลศึกษาที่พึงปรารถนาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
54 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2512-2520
ปี พ.ศ. 2521
55 ปัญหาการสอนของนิสิตฝึกสอนวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวอลเลย์บอล โดยวิธีสอนแบบค้นและแก้ปัญหากับการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิต
57 ปัญหาการจัดและการสอนพลศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2515
58 ปัญหาการสอนวิชาพลานามัยในสถาบันฝึกหัดครู
59 ปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาพลศึกษา ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับพุทธศักราช 2503
ปี พ.ศ. 2514
60 การเปรียบเทียบความสามารถทางบาสเกตบอล ระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา กับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2513
61 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนราษฎร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนคร
62 สมรรถภาพทางกายของนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยพลศึกษา และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมัธยมแบบประสมพิบูลวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิสามัญของรัฐบาล
64 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมัธยมแบบประสมพิบูลวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิสามัญของรัฐบาล
65 สมรรถภาพทางกายของนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยพลศึกษา และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนราษฎร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนคร
67 ปัญหาในการจัดและดำเนินการพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมแบบประสม
68 การศึกษาปัญหาการจัดและการบริหารด้านพลศึกษา ในสถาบันฝึกหัดครู
69 ปัญหาการสอนวิชาพลศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพระนคร
70 การใช้วิธีของแมคคลอยแบ่งรุ่นนักเรียนสำหรับกิจกรรมพลศึกษา
71 ความเชื่อและความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพลศึกษา ของครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนคร
ปี พ.ศ. 2511
72 การศึกษาประมวลการสอนและปัญหาการสอนวิชาพลศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนรัฐบาล ในภาคการศึกษา 1