ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรศักดิ์ เพียรชอบ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 25
2 มีชัย คุณาวุฒิ 2
3 เลิศพร ณีรมัณฑ์ 2
4 ชูระวี ชัยกิจไทย 1
5 จุฑารัตน์ บวรสิน 1
6 กรรณิการ์ รักขุมแก้ว 1
7 ปิยวรรณ เพ็ญสุภา 1
8 สุภาภรณ์ สุขถาวร 1
9 เสงี่ยม พรหมบัญพงศ์ 1
10 ขวัญใจ มณีวงษ์ 1
11 พงษ์ศักดิ์ พูลศรี 1
12 ปัญญา สมบัตินิมิตร 1
13 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
14 มนูญ มณิปันติ 1
15 สุเทพ เมยไธสง 1
16 บรรเจิด โชติเกษมศรี 1
17 วารี คำชื่น 1
18 เผชิญ ธีรานนท์ 1
19 พรพิไล โกมุทมาศ 1
20 วัชระ ชานุตะโร 1
21 จันทนา แฮสุวรรณ 1
22 พัชรินทร์ ลาวัณยกุล 1
23 เกษร เข็มทอง 1
24 จันทนี อโณทยานนท์ 1
25 โกสินทร์ น้ำใจทหาร 1
26 ขวัญชัย ฮึงรักษา 1
27 โฆสิต แจ้งสกุล 1
28 นพดล นีละเสถียร 1
29 ประทีป เวทย์ประสิทธิ์ 1
30 สมพิศ บุตรา 1
31 พัฒนา เจริญวัฒนะมงคล 1
32 วิทิต คชชาญ 1
33 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
34 เชาว์ นวลปาน 1
35 สุนทรี ศิริอังกูร 1
36 นฤมล วิศววรบุตร 1
37 วราวุธ สุมน 1
38 พัชรี ศิลปไชย 1
39 อำพล บัวแก้ว 1
40 วีระพงษ์ บางท่าไม้ 1
41 ไพบูลย์ ศรีสมศักดิ์ 1
42 ไพโรจน์ สุวรรณภักดี 1
43 โยธิน นิยมทอง 1
44 ทัศนา นุ่นประดิษฐ์ 1
45 ผาณิต บิลมาศ 1
46 ปัทมาวดี นวรัตน, ม.ล. 1
47 นำชัย เลวัลย์ 1
48 วิจิตร ลัดดาพันธ์ 1
49 วัฒนา ชัยพงษ์ 1
50 ฐิณีวรรณ คชวัฒน์ 1
51 พิทักษ์ พลขันธ์ 1
52 สิริวรรณ พุทธิสารสิชฌน์ 1
53 ประเวช วัชรพฤกษ์ 1
54 ประยุทธ สาริมาน 1
55 ไพฑูรย์ จัยสิน 1
56 อนันต์ อัตชู 1
57 อนันต์ เอี่ยวเจริญ 1
58 เสมือน พิชิตกุล 1
59 สวัสดิ์ ทรัพย์จำนงค์ 1
60 พิศมัย แก้วกล่ำ 1
61 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 1
62 วีรศักดิ์ นุ่นประดิษฐ์ 1
63 สุพรรณ จิตต์ภักดี 1
64 ชัยณรงค์ แย้มขจร 1
65 สุนทร แม้นสงวน 1
66 บุญเรือง ไตรคุ้มดัน 1
67 ดำรัส ดาราศักดิ์ 1
68 สำเนียง ธัญญากร 1
69 ชัยยศ แต้สุวรรณ์ 1
70 วรศักดิ์ เพียรชอบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2540 1
2 2536 1
3 2534 2
4 2533 6
5 2530 2
6 2529 4
7 2528 2
8 2527 6
9 2526 2
10 2525 5
11 2524 13
12 2523 5
13 2522 3
14 2521 3
15 2515 2
16 2514 1
17 2513 11
18 2511 1
19 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 การพัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
2 แนวโน้มของหลักสูตรพลศึกษาระดับประถมศึกษา ในปีพุทธศักราช 2545 : การศึกษาแบบเดลฟาย
ปี พ.ศ. 2534
3 ความต้องการการนิเทศวิชาพลศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 7
4 พฤติกรรมการสอนของอาจารย์พลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษาตามการรับรู้ ของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
5 ความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนพลศึกษาระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
6 พัฒนาการการแข่งขันกีฬานักเรียนในประเทศไทย ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงสมัยปัจจุบัน
7 ความคิดเห็นของผู้บริหารในโรงเรียนและครูพลศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมพลศึกษา
8 สภาพและปัญหาการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาคาทอลิก กรุงเทพมหานคร
9 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนวิชาพลศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9
10 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2530
11 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหา ของการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
12 การศึกษาพัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2529
13 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และครูพลศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
14 สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 ความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษา ต่อการจัดและดำเนินการโปรแกรมกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
16 สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2528
17 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
18 ความคิดเห็นของอาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาและผู้บังคับบัญชาของผู้ที่สำเร็จการศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงพลศึกษา พุทธศักราช 2525
ปี พ.ศ. 2527
19 สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
20 ลักษณะของอาจารย์ที่พึงประสงค์ในวิทยาลัยพลศึกษา
21 สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาคตะวันออก
22 สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคใต้
23 ความคิดเห็นของครูพลศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
24 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกาย ทักษะทางกีฬาเฉพาะอย่าง ทัศนคติต่อวิชาชีพพลศึกษา และบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
25 ปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษา 11
26 ปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยพลศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
27 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาตะกร้อแบบวิธีบรรยายประกอบการสาธิต และแบบสำรวจค้นการเคลื่อนไหวของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
28 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อพลศึกษา ทักษะทางกีฬา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
29 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาพลศึกษากับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่น
30 ผลของการสอนเทนนิสด้วยวิธีสอนแบบใช้น้ำหนัก และไม่ใช้น้ำหนักในการฝึก
31 ปัญหาการจัดและดำเนินการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
32 ปัญหาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 วิชาพลศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
33 ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในส่วนกลาง
34 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่าง ๆ ต่อวิชาพลศึกษา
35 ปัญหาการจัดและดำเนินการกีฬาจังหวัด
36 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
37 ความต้องการทางด้านการนิเทศของครูพลศึกษาโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษา
38 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาแบดมินตัน ระหว่างวิธีสอนแบบใช้เทปบันทึกภาพ แบบใช้สไลด์เทปเสียง และแบบบรรยายประกอบการสาธิต
39 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนราษฎร์ ในจังหวัดมหาสารคาม
40 ปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนราษฎร์ระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 8
41 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูและครูพลศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูพลศึกษา
42 ผลของการฝึกสมาธิ การเจริญภาวนาตามแนววิชาธรรมกาย ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองแบบง่ายและเชิงซ้อน
43 การประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสองปี วิชาเอกพลศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
44 การสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
45 การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค
47 บทบาทของหัวหน้าหมวดพลานามัยในโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
48 ปัญหาการสอนของนิสิตฝึกสอนวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
49 ปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
50 ปัญหาการสอนของนิสิตฝึกสอนวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา
51 คุณลักษณะของครูพลศึกษาที่พึงปรารถนาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
52 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2512-2520
ปี พ.ศ. 2521
53 ปัญหาการสอนของนิสิตฝึกสอนวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวอลเลย์บอล โดยวิธีสอนแบบค้นและแก้ปัญหากับการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิต
55 ปัญหาการจัดและการสอนพลศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2515
56 ปัญหาการสอนวิชาพลานามัยในสถาบันฝึกหัดครู
57 ปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาพลศึกษา ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับพุทธศักราช 2503
ปี พ.ศ. 2514
58 การเปรียบเทียบความสามารถทางบาสเกตบอล ระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา กับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2513
59 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนราษฎร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนคร
60 สมรรถภาพทางกายของนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยพลศึกษา และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
61 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมัธยมแบบประสมพิบูลวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิสามัญของรัฐบาล
62 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมัธยมแบบประสมพิบูลวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิสามัญของรัฐบาล
63 สมรรถภาพทางกายของนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยพลศึกษา และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนราษฎร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนคร
65 ปัญหาในการจัดและดำเนินการพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมแบบประสม
66 การศึกษาปัญหาการจัดและการบริหารด้านพลศึกษา ในสถาบันฝึกหัดครู
67 ปัญหาการสอนวิชาพลศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพระนคร
68 การใช้วิธีของแมคคลอยแบ่งรุ่นนักเรียนสำหรับกิจกรรมพลศึกษา
69 ความเชื่อและความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพลศึกษา ของครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนคร
ปี พ.ศ. 2511
70 การศึกษาประมวลการสอนและปัญหาการสอนวิชาพลศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนรัฐบาล ในภาคการศึกษา 1