ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รายงานสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัวภายใต้โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัว
ปี พ.ศ. 2553
2 กองทุนชุมชนกับการพัฒนาชุมชน :
3 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดชลบุรี
4 พลังชุมชนเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม :
5 กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองแบบบูรณาการ : กรณีศึกษา การจัดการปัญหาน้ำเสียและขยะในชุมชนเกตุไพเราะ 3-4-5
6 ธนาคารความดีกับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
7 กระบวนการฟื้นฟูความสามารถของชุมชนในการจัดการพิพิธภัณฑ์เตาโบราณบ้านบัว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2552
8 พัฒนาการและปัจจัยความสำเร็จ ของกลุ่มเพาะเห็ดฟางในโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณี ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรพอเพียงตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
9 ศิลปะการแสดงโนรา :
ปี พ.ศ. 2551
10 ทุนทางสังคมในฐานะปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินงานของธุรกิจชุมชน :
11 วิทยุชุมชนกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน :
12 ทุนทางสังคมกับการดำรงอยู่ของชุมชนชนบท :
13 ทุนทางสังคมในชุมชนชาติพันธุ์ : ศึกษากรณีชุมชนมอญ ในกรุงเทพมหานคร
14 กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม :
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนารูปแบบการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทุนทางสังคม
ปี พ.ศ. 2547
16 โครงการศึกษาทุนทางสังคมในฐานะปัจจัยการผลิตของเศรษฐกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2546
17 การศึกษาทุนทางสังคมในฐานะปัจจัยการผลิตของเศรษฐกิจชุมชน