ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทิฆัมพร ยงวณิชย์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 6
3 จิตรตรา เพียภูเขียว 5
4 ชมภูนุช วิรุณานนท์ 4
5 สุชาดา สุขหร่อง 3
6 มุกดา คูหิรัญ 3
7 ผกาวดี แก้วกันเนตร 3
8 อรทิพา เศรษฐบุตร 2
9 ผุสตี ปริยานนท์ 2
10 ศุภร อังษานาม 2
11 ชุติมา แก้วพิบูลย์ 2
12 อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
13 ทักษพร รัตนมุขย์ 2
14 ชวนพิศ เรืองจรัส 2
15 อนุสรณ์ ปานสุข, 2522- 1
16 ละเอียด คงกุ่ง, 2510- 1
17 ทัชการณ์ บุณยประสิทธิ์, 2523- 1
18 ปาริชาต ภู่สว่าง 1
19 สุวิมล ทรัพย์ทวีวุฒิ 1
20 ชาลินี คงสวัสดิ์, 2517- 1
21 มงคล เกษประเสริฐ 1
22 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
23 วชิรญาณ์ ปวงวัฒนา 1
24 สุจิณณา คุณรักษา 1
25 เจมส์, อเล็กซ์ อี 1
26 คมสัน นันทสุนทร 1
27 สุวิชา บุญเลี้ยง 1
28 วิสา ฉิมน้อย 1
29 จันทรา ทากัน 1
30 เพลินพิศ โชคชัยชำนาญกิจ 1
31 ผุสดี ปริยานนท์ 1
32 รัตนวดี หอมจันทร์ 1
33 พนิดา สุริยะพันธ์ 1
34 เก็จกาญจน์ สมาธิวุฒิคุณ 1
35 จิตรตรา กาญจนประยุธ 1
36 ณัฏยา สมจิตร 1
37 สุนันท์ ศิริรักษ์โสภณ 1
38 สายรัก กวางแก้ว 1
39 ธนธร วิทิตศานต์ 1
40 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 1
41 จิตรา เพียภูเขียว 1
42 เอกธิดา ทองเด็จ 1
43 วันทนี ทาทอง 1
44 อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
46 รุ่งทิวา เปี่ยมทองคำ 1
47 วรรณิศา ลีลารุจิ 1
48 สุภางค์ จุฬาลักษณานุกูล 1
49 วราภรณ์ มลิลาศ 1
50 วิษณุ สีโหน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 4
7 2551 5
8 2550 3
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 1
13 2545 2
14 2544 3
15 2543 3
16 2542 4
17 2541 2
18 1086 1
19 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การยับยั้งการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระบบยูเอเอสบีโดยโซเดียมโมลิบเดท
ปี พ.ศ. 2557
2 เซลลูโลสิกเพื่อการย่อยสลายเซลลูโลส: ปีที่ 3 การนาไปใช้ประโยชน์ทางเกษตร
ปี พ.ศ. 2555
3 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ Jatropha curcas L. เร่งปฏิกิริยาด้วยยีสต์ Aureobasidium pullulans var. melanogenum
ปี พ.ศ. 2554
4 การคัดกรองยีสต์ทนร้อนที่สามารถใช้ไซโลสเพื่อการผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2553
5 การสังเคราะห์ชูการ์แฟตตีแอซิดเอสเทอร์และเมทิลเอสเทอร์ด้วยไลเพสจากยีสต์ที่คัดแยกได้ในประเทศไทย
6 ผลของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อการเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของสาหร่ายทะเล สกุล Caulerpa, Ulva และ Gracilaria
ปี พ.ศ. 2552
7 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก
8 การศึกษาคุณสมบัติการกระตุ้นทางชีวภาพของน้ำหมักชีวภาพจากพืช ต่อความทนทานภายใต้สภาวะเครียดจากออกซิเดชันในข้าว
9 ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ได้จากสาหร่าย
10 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2551
11 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตและการตรึงรูปไลเพสจาก Fusarium solani
12 การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ำมัน
13 การผลิตไบโอดีเซลโดยกระบวนการกระตุ้นด้วยเอนไซม์ไลเพส
14 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตและการตรึงรูปไลเพสจาก Fusarium solani
15 การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2550
16 การผลิตไบโอดีเซลที่เร่งปฏิกิริยาโดยไลเพสจากแบคทีเรีย ยีสต์ และรา
17 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่เร่งปฏิกิริยาด้วยไลเพสตรึงรูป
18 การผลิตไบโอดีเซลที่เร่งปฏิกิริยาโดยไลเพสจากแบคทีเรีย ยีสต์ และรา
ปี พ.ศ. 2549
19 การคัดแยกเชื้อและการวิเคราะห์บน 16 เอส ไรโบโซมัล ดีเอ็นเอของเชื้อคลอสทริเดียมที่สามารถผลิตอะซีโตน บิวทานอล และเอทานอล : รายงานวิจัย
20 การคัดเลือกและชักนำให้เกิดมิวเทชันของราที่ย่อยลิปิดเพื่อเพิ่มไฮโดรไลติกแอกทิวิตี
21 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซเทลไลต์สำหรับเอคโตไมคอร์ไรซาเห็ดเผาะ Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan
ปี พ.ศ. 2548
22 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลในแบคทีเรียกลุ่มดีไนตริไฟเออร์จากการวิเคราะห์ไนไทรท์รีดักเทสยีนโดยเทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลพี : รายงานวิจัยผลการวิจัย
23 การชักนำให้เกิดมิวเทชันในเชื้อราที่สามารถลดสีของน้ำกากส่า
ปี พ.ศ. 2547
24 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแอร์ลิฟต์
25 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฮเทโรไซโกซิตีของไอโซไซม์กับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกบหนอง Fejervarya limnocharis
ปี พ.ศ. 2546
26 การตรวจสอบยีนไนไทรต์รีดักเทสในดีไนทริฟายอิ้งแบคทีเรีย โดยเทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลพี
ปี พ.ศ. 2545
27 การเหนี่ยวนำให้เกิดมิวเทชันในเห็ดหอม Lentinus edodes (Berk) Sing. ด้วยโคลชิซิน
28 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดโคน Termitomyces straitus (Beeli) Heim โดยใช้ลำดับเบสไอทีเอส
ปี พ.ศ. 2544
29 การชักนำให้เกิดพอลีพลอยด์ในบัวบกโดยใช้สารโคลชีซีน : รายงานผลการวิจัย
30 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Rhizobium sp. ในถั่วมะแฮะ Cajanus cajan (L.) Mill sp.ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา
31 การศึกษาคาริโอไทป์ของแย้ Leiolepis belliana belliana ในเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2543
32 พลาสมิดโพรไฟล์ของไรโซเบียมในถั่วเขียว Vigna radiata (L.) Wilczek จากพื้นที่โครงการสร้างป่าและป่าพันธุกรรมพืช จังหวัดนครราชสีมา
33 สัณฐานวิทยาและคาริโอไทป์ของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง
34 การตรวจสอบโครโมโซมเพศของกบนา Rana rugulosa ด้วยเทคนิคการย้อมแถบสีโครโมโซม
ปี พ.ศ. 2542
35 การชักนำให้เกิดมิวเตชันในเห็ดหมื่นปี Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. โดยแสงอัลตราไวโอเลท
36 คาริโอไทป์ของบุกวงศ์ Araceae
37 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแบคทีเรียบางกลุ่ม ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนครราชสีมา
38 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของราที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสในพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืช อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2541
39 การชักนำให้เกิดมิวเตชันในรา Monascus purpureus ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต
40 ผลทางอัลลีโลพาธิกของวัชพืชธูปฤาษีที่มีต่อ การเจริญเติบโตของวัชพืชไมยราบยักษ์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
41 การคัดเลือกและศึกษาพันธุกรรมของดีไนตรีไฟอิ้งแบคทีเรียที่สามารถลดไนเตรทในน้ำ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี