ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรวิทย์ เจริญเลิศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 21
2 เทียนฉาย กีระนันทน์ 4
3 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 3
4 แล ดิลกวิทยรัตน์ 3
5 พศิน แตงจวง 3
6 จุฑา มนัสไพบูลย์ 3
7 สุมาลี ปิตยานนท์ 3
8 ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 2
9 ณรงค์ บุญสวยขวัญ 2
10 อภิญญา เวชยชัย 2
11 แล ดิลกวิทยารัตน์ 2
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
13 มณีมัย ทองอยู่ 2
14 ฐิรวุฒิ เสนาคำ 2
15 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
16 เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 2
17 นภาพร อติวานิชยพงศ์ 2
18 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
19 พิชญ รัชฎาวงศ์ 2
20 พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 2
21 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 2
22 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
23 ไม่มีข้อมูล 2
24 ไพสิฐ พานิชกุล 2
25 เบ็ญจา จิรภัทรพิมล 2
26 ยุวดี คาดการณ์ไกล 2
27 ฒาลัศมา จุลเพชร 1
28 วิลาสีนี พิพิธกุล 1
29 วิษณุ บุญมารัตน์ 1
30 วนิดา สัจพันโรจน์ 1
31 วรรณา อัศวสุโชติ 1
32 สุรพล ธรรมร่มดี 1
33 รัตาพล พรพิพิธ 1
34 พรรณี วโรภาษ 1
35 สามารถ พวงเรือนแก้ว 1
36 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
37 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 1
38 เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ 1
39 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
40 อรรณพ พงษ์วาท 1
41 ไพสิทธิ์ พุฒพนาทรัพย์ 1
42 จอมขวัญ ขวัญยืน 1
43 ณฐพร โตประยูร 1
44 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
45 ธนชาติ ธรรมโชติ 1
46 ศิรินา ปวโรฬารวิทยา 1
47 ผาสุก พงษ์ไพจิตร 1
48 ธวัชชัย วงศ์ธนาสุนทร 1
49 อภิชัย พันธเสน 1
50 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
51 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 1
52 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
53 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
54 สุวินัย ภรณวลัย 1
55 สุชาย ตรีรัตน์ 1
56 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 1
57 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 3
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 3
8 2540 1
9 2539 3
10 2538 1
11 2535 1
12 2529 1
13 2528 1
14 2527 1
15 2524 1
16 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานกรณีศึกษา ผลกระทบของการเจ็บป่วยด้วยโรคโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานของแรงงานในคลังสินค้า
ปี พ.ศ. 2553
2 พลวัตรการคุ้มครองทางสังคม การเปลี่ยนแปลงระบบการจ้างงานและการจัดสวัสดิการในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
3 การวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายของพนักงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
4 รูปแบบการจัดการสถาบันการเงินภาคประชาชนเพื่อสร้างหลักประกันทางรายได้
5 โครงการศึกษาองค์ความรู้และสถานะขององค์กรการเงินชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 5 ตัวแบบ
6 การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ภาคแรงงาน :
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาโอกาสและความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากปัญหามลพิษทางอุตสาหกรรม : วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง
8 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2504-2549
ปี พ.ศ. 2549
9 การศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2548
10 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการการกำหนดนโยบายสาธารณะกับกลุ่มผลประโยชน์ : กรณีศึกษาโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น
11 ศึกษากระบวนการก่อเกิดและการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
12 บทบาทผู้นำสตรีในการปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2540
13 แบบแผนการผลิตงานหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้านไทลื้อในจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2539
14 การมีส่วนร่วมของแรงงานในกิจการรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวง
15 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจครอบครัวเกษตรกรรม ต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาครอบครัวเกษตรกรรมภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 กระบวนการในการกำหนดนโยบายวางแผนครอบครัวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
17 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
18 แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2529
19 วิกฤตการณ์รัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2528
20 วิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกกับสังคมไทย : 09.30 น.-17.30 น. 1 ธันวาคม 2527 ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
21 วิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในฐานะประเทศทุนนิยมบริวาร
ปี พ.ศ. 2524
22 วิจารณ์บทวิเคราะห์อย่างสังเขปของการปฏิวัติจีน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 ประเทศไทยกับแนวคิดรัฐสวัสดิการ ก้าวกระโดดประชานิยม
24 New Challenges for Thailand:Labowr and Growth after the Crisis.