ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรวิทย์ เจริญเลิศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 21
2 เทียนฉาย กีระนันทน์ 4
3 แล ดิลกวิทยรัตน์ 3
4 จุฑา มนัสไพบูลย์ 3
5 สุมาลี ปิตยานนท์ 3
6 พศิน แตงจวง 3
7 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 3
8 ณรงค์ บุญสวยขวัญ 2
9 นภาพร อติวานิชยพงศ์ 2
10 ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 2
11 เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 2
12 ไม่มีข้อมูล 2
13 อภิญญา เวชยชัย 2
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
15 ฐิรวุฒิ เสนาคำ 2
16 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2
17 แล ดิลกวิทยารัตน์ 2
18 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
19 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
20 พิชญ รัชฎาวงศ์ 2
21 มณีมัย ทองอยู่ 2
22 เบ็ญจา จิรภัทรพิมล 2
23 พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 2
24 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 2
25 ยุวดี คาดการณ์ไกล 2
26 ไพสิฐ พานิชกุล 2
27 ธวัชชัย วงศ์ธนาสุนทร 1
28 ผาสุก พงษ์ไพจิตร 1
29 สามารถ พวงเรือนแก้ว 1
30 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 1
31 อรรณพ พงษ์วาท 1
32 เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ 1
33 จอมขวัญ ขวัญยืน 1
34 ณฐพร โตประยูร 1
35 สุชาย ตรีรัตน์ 1
36 พรรณี วโรภาษ 1
37 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย 1
38 อภิชัย พันธเสน 1
39 ธนชาติ ธรรมโชติ 1
40 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
41 ศิรินา ปวโรฬารวิทยา 1
42 สุธี ประศาสน์เศรษฐ 1
43 ชยันต์ วรรธนะภูติ 1
44 ชเนฏฐ์ ว. ขุมทอง 1
45 วิวัฒน์ชัย อัตถากร 1
46 จามะรี พิทักษ์วงศ์ 1
47 ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 1
48 สุวินัย ภรณวลัย 1
49 วรรณา อัศวสุโชติ 1
50 สุรพล ธรรมร่มดี 1
51 รัตาพล พรพิพิธ 1
52 ไพสิทธิ์ พุฒพนาทรัพย์ 1
53 ฒาลัศมา จุลเพชร 1
54 วิลาสีนี พิพิธกุล 1
55 วนิดา สัจพันโรจน์ 1
56 วิษณุ บุญมารัตน์ 1
57 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 2
3 2552 4
4 2551 4
5 2550 4
6 2549 2
7 2548 7
8 2547 6
9 2546 5
10 2545 4
11 2543 1
12 2542 2
13 2541 1
14 2540 3
15 2539 4
16 2538 2
17 2535 1
18 2529 1
19 2528 1
20 2527 1
21 2524 1
22 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานกรณีศึกษา ผลกระทบของการเจ็บป่วยด้วยโรคโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานของแรงงานในคลังสินค้า
ปี พ.ศ. 2553
2 พลวัตรการคุ้มครองทางสังคม การเปลี่ยนแปลงระบบการจ้างงานและการจัดสวัสดิการในประเทศไทย
3 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข กรณีศึกษากลุ่มแรงงานตัดเย็บของ บริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด
ปี พ.ศ. 2552
4 รูปแบบการจัดการสถาบันการเงินภาคประชาชนเพื่อสร้างหลักประกันทางรายได้
5 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข กรณีศึกษากลุ่มแรงงานตัดเย็บของบริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด
6 โครงการศึกษาองค์ความรู้และสถานะขององค์กรการเงินชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 5 ตัวแบบ
7 การวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายของพนักงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
8 รูปแบบการจัดการสถาบันการเงินภาคประชาชนเพื่อสร้างหลักประกันทางรายได้
9 โครงการศึกษาองค์ความรู้และสถานะขององค์กรการเงินชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 5 ตัวแบบ
10 บทสังเคราะห์ภาพรวม การจ้างงาน ทักษะและการศึกษา : การแสวงหาระบบและโครงสร้างแรงงาน เพื่อการพัฒนาที่พอเพียงและยั่งยืน
11 การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ภาคแรงงาน :
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาโอกาสและความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากปัญหามลพิษทางอุตสาหกรรม : วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง
13 อำนาจการต่อรองภาคประชาชนเพื่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้
14 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2504-2549
15 ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2549
16 การศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
17 บทสังเคราะห์ภาพรวม การจ้างงาน ทักษะและการศึกษา : การแสวงหาระบบและโครงสร้างแรงงาน เพื่อการพัฒนาที่พอเพียงและยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2548
18 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการการกำหนดนโยบายสาธารณะกับกลุ่มผลประโยชน์ : กรณีศึกษาโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น
19 ศึกษากระบวนการก่อเกิดและการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
20 ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
21 บทบาทผู้นำสตรีในการปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
22 แรงงานในร้านซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และโรงกลึง จังหวัดนครศรีธรรมราช
23 การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาส : กลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
24 รูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนและการจัดสวัสดิการในชุมชนประมงขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2547
25 แรงงานหญิงชาวพม่าที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมห้องเย็น จังหวัดสมุทรสาคร
26 ลูกจ้างหญิงที่ได้รับค่าจ้างแบบรายเหมาชิ้น : หนทางเอาเปรียบลูกจ้างในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
27 แรงงานต่างด้าวอาชีพประมงทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี : การพัฒนาระบบสวัสดิการ สำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
28 การศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาประเทศของกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตกรณีโรงงานลำใยระเบิด
29 การเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐของผู้หญิงเย็บส่วนประกอบรองเท้าอยู่กับบ้าน
30 คนงานที่มีปัญหาด้านสุขภาพความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2546
31 ลูกจ้างหญิงที่ได้รับค่าจ้างแบบรายเหมาชิ้น : หนทางเอาเปรียบลูกจ้างในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
32 แรงงานต่างด้าวอาชีพประมงทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี : การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย
33 การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาส : กลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
34 การศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาประเทศของกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตกรณีโรงงานลำใยระเบิด
35 คนงานที่มีปัญหาด้านสุขภาพความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2545
36 แรงงานหญิงชาวพม่าที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมห้องเย็น จังหวัดสมุทรสาคร
37 แรงงานในร้านซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และโรงกลึง จังหวัดนครศรีธรรมราช
38 การเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐของผู้หญิงเย็บส่วนประกอบรองเท้าอยู่กับบ้าน
39 รูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนและการจัดสวัสดิการในชุมชนประมงขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2543
40 การสำรวจความรู้เชิงแนวคิด ทฤษฎี บทบาท และความสำคัญต่อสังคมของโครงข่ายความปลอดภัย (Social Safety Net)
ปี พ.ศ. 2542
41 การสำรวจความรู้เชิงแนวคิด ทฤษฎี บทบาท และความสำคัญต่อสังคมของโครงข่ายความปลอดภัย (Social Safety Net)
42 ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนา : โครงการวิจัยแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
43 ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนา : โครงการวิจัยแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
44 แบบแผนการผลิตงานหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้านไทลื้อในจังหวัดน่าน
45 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐ กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ
46 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
47 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐ กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ
48 การมีส่วนร่วมของแรงงานในกิจการรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวง
49 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจครอบครัวเกษตรกรรม ต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาครอบครัวเกษตรกรรมภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
50 กระบวนการในการกำหนดนโยบายวางแผนครอบครัวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
51 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
52 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
53 แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2529
54 วิกฤตการณ์รัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2528
55 วิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกกับสังคมไทย : 09.30 น.-17.30 น. 1 ธันวาคม 2527 ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
56 วิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในฐานะประเทศทุนนิยมบริวาร
ปี พ.ศ. 2524
57 วิจารณ์บทวิเคราะห์อย่างสังเขปของการปฏิวัติจีน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
58 ประเทศไทยกับแนวคิดรัฐสวัสดิการ ก้าวกระโดดประชานิยม
59 New Challenges for Thailand:Labowr and Growth after the Crisis.