ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรวิทย์ สิริพลวัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วรวิทย์ สิริพลวัฒน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุชาติ สงวนพันธุ์ 6
2 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 6
3 Voravit Siripholvat 2
4 อุทัย คันโธ 2
5 ผานิตย์ วรรณประภา 2
6 ศิริวัฒน์ ไทยสนธิ 2
7 สมชัย จันทร์สว่าง 2
8 ธนภณ พันธเสน 1
9 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
10 บัญชา ขวัญยืน 1
11 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
12 สุมิตร สุวรรณ 1
13 ปรีชา อินนุรักษ์ 1
14 ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน) 1
15 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
16 สุริยะ สะวานนท์ 1
17 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
18 เจษฎา แก้วกัลยา 1
19 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
20 มยุรี ถนอมสุข 1
21 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
22 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
23 สาคร ชินวงค์ 1
24 ชัชรี นฤทุม 1
25 สันติ ทองพำนัก 1
26 สคาร ทีจันทึก 1
27 สุพิตร สมาหิโต 1
28 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
29 ปิยะรัฐ จันทร์อ่อน 1
30 รัชด ชมภูนิช 1
31 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
32 พรชัย จุฑามาศ 1
33 Apichart Vanavichit 1
34 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
35 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 1
36 Pissawan Geimsombat 1
37 วรวิทย์ วัชชวัลคุ 1
38 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
39 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
40 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
41 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
42 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
43 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
44 เนรมิตร สุขมณี 1
45 สุกัญญา รัตนทับทิมทอง 1
46 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 1
47 นาวี ม่วงแขก 1
48 อัจฉรา เดชะศิริพงษ์ 1
49 อาทิตย์ ใหญ่ลา 1
50 ศศิธร ตรงจิตภักดี 1
51 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
52 ธเนศ วงศ์มโนพณิช 1
53 จริงแท้ ศิริพานิช 1
54 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
55 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
56 วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 5
6 2543 1
7 2542 1
8 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของสารป้องกันอันตรายจากการแช่แข็งและวิตามินอีที่มีต่อคุณภาพน้ำเชื้อแบบแช่แข็งของไก่สามเหลือง
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2553
3 ลักษณะทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีในเลือด และลักษณะทางกายภาพของสุกรพันธุ์ ลาร์จไวท์และดูรอค
4 การตรวจหาแถบดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับลักษณะเชิงการต่อสู้ ในไก่พื้นเมืองด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี
ปี พ.ศ. 2552
5 การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของกระบือ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
6 การใช้เทคนิค AFLP ตรวจหาแถบดีเอน็เอที่สัมพันธ์กับลักษณะเชิงการต่อสู้ในไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2551
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
8 การใช้เทคนิคพีซีอาร์เพื่อตรวจหาเอนโดจีนัสรีโทรไวรัสในไก่
9 การตรวจสอบหาความหลากหลายบริเวรโปรโมเตอร์ แอกซอน 1 และ 3'- นันโคดดิ้งของยีนไมโอจีนินในสุกร
10 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสีแข้งและสีขนในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์เหลืองหางขาว
11 การตรวจสอบยีนไลโพโปรตีนความหนาแน่นต่ำมากและไวเทลโลจีนินรีเซฟเตอร์ในไก่สายพันธุ์ต่างๆโดยวิธีเอสเอสซีพี
ปี พ.ศ. 2543
12 เครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวก้อยกับอัลลีควบคุมลักษณะน้ำหนักตัวเพื่อใช้ในการปรับปรุงลักษณะไก่กระทง
ปี พ.ศ. 2542
13 เครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวก้อยกับอัลลีลควบคุมลักษณะน้ำหนักตัวเพื่อใช้ในการปรับปรุงลักษณะไก่กระทง