ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรวิทย์ วัชชวัลคุ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปริวรรต พูลเพิ่ม 5
2 รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น 4
3 นรินทร์ อุประกรินทร์ 4
4 ภัทรา มูลจิตร 3
5 ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช 3
6 วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ 3
7 คงศักดิ์ เที่ยงธรรม 3
8 วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ 3
9 อลงกต บุญสูงเนิน 3
10 อรวรรณ์ บุตรดี 3
11 อาภัสสรา ชูเทศะ 2
12 ฐิติมา วราวิทย์ 2
13 เฉลียว ศาลากิจ 2
14 มาลินี ลิ้มโภคา 2
15 ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ 2
16 เจริญศักดิ์ ศาลากิจ 2
17 อรวรรณ บุตรดี 2
18 วัชรี สินสุวงศ์วัฒน์ 2
19 รัชนี อัตถิ 2
20 ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม 2
21 สุนทรานี ทองใหญ่ 2
22 ไชยยันต์ เกษรดอกบัว 2
23 เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร 2
24 นริศ ภูมิภาคพันธ์ 2
25 ธนู ภิญโญภูมิมินทร์ 2
26 ปรีดา เลิศวัชระสารกุล 2
27 สุธี รัตนภิรมย์ 2
28 อุมาภรณ์ ศิลปผดุง 2
29 พรรณจิตต์ นิลกำแหง 2
30 สุวัฒน์ เกียรติเสวี 2
31 ธงชัย อัศวศักดิ์สกุล 2
32 มนชนก วิจารสรณ์ 2
33 ศิริวัฒน์ ไทยสนธิ 1
34 ประวุธ เปรมปรีดิ์ 1
35 สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ 1
36 นวลอนงค์ สินวัต 1
37 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
38 กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ 1
39 นวลอนงค์ ปริโยธร 1
40 มานะกร สุขมาก 1
41 เกษตร สุเตชะ 1
42 กิจจา อุไรรงค์ 1
43 นายวิเชียร นวสกุลจินดา 1
44 นางจุฑาพันธ์ บัวเรือง 1
45 นางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทรัพย์สิริ 1
46 พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ 1
47 ธีระ รักความสุข 1
48 ธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์ 1
49 นางสาวกุสิสรา สุขีวงศ์ 1
50 นางสาววาสนา สีสองห้อง 1
51 น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ 1
52 นิกร ทองทิพย์ 1
53 ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์ 1
54 น.ส.อรสา พระลักษณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 4
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 2
7 2550 1
8 2547 1
9 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ในช้างและสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาการคุมกำเนิดโดยใช้ immunocontraceptions เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ตระกูลกวางโดยใช้กวางรูซ่า (Cervus timorensis) เป็นต้นแบบ
3 การศึกษาวิธีการชันสูตรโรคสเตร็ปโตคอคโคซิสในปลานิลด้วยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล
4 การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก
5 ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2554
6 การตรวจสอบการติดเชื้อริกเก็ตเซียในปลานิลด้วยวิธีอิซิตูไฮบริไดซ์เซชั่น
7 การพัฒนาและวิจัยการควบคุมโรค PRRS และ PED ในฟาร์มสุกร
8 ฐานข้อมูลพันธุกรรมสำหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศไทย
9 ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาต์สุกรในการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในสุกรอนุบาลและสุกรขุนภายหลังการฉีดเชื้อพิษ
ปี พ.ศ. 2553
10 การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก
11 การศึกษาระดับ acute phase proteins ที่สำคัญในไก่สายพันธุ์ที่มีการเลี้ยงอยู่ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ในประเทศไทยและการนำค่าดัชนีของการอักเสบมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สถาวะสุขภาพของไก่ในระดับฝูง
12 ความหลากหลายทางพันธุกรรมบนโครดมโซมวายในละมั่งชนิดย่อยไทย (Cervus eldii siamensis) และละมั่งชนิดย่อยพม่า (Cervus eldii thamin)
ปี พ.ศ. 2552
13 การเปรียบเทียบ bacterial profiles ของเชื้อ Clostridium perfringens ที่ก่อปัญหา ลำไส้อักเสบแบบเนื้อตาย กับ เชื้อ C. perfringens ที่พบในลำไส้ของไก่ปรกติ หรือจากแหล่งอื่นๆ
14 การใช้เทคนิค AFLP ตรวจหาแถบดีเอน็เอที่สัมพันธ์กับลักษณะเชิงการต่อสู้ในไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาการปล่อยเชื้อซัลโมเนลลาในลูกไก่เนื้อที่เกิดมาจากฝูงพ่อแม่พันธุ์ที่มีการทำวัคซีนซัลโมเนลลา ชนิดเชื้อตาย (SalenvacT)
16 วัคซีนอหิวาต์สุกรในการสร้างภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์หลังการฉีดเชื้อพิษทับในสุกรอนุบาล
ปี พ.ศ. 2550
17 โครงการพัฒนาวิธีการชันสูตรโรคทอราทางซีรั่มวิทยาในกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2547
18 การศึกษาแผนผัง epitops ของ capsid protein ของ procine circovirus type 2 (PCV2) และคุณสมบัติของไวรัสลูกผสม (PCV1/PCV2 )ที่ประกอบด้วย epitops ของ PCV2