ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล, 2522-
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ระบบตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารทะเลภาคสนามราคาประหยัด
ปี พ.ศ. 2560
2 ชุดตรวจสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกราคาถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2559
3 ชุดตรวจฟอร์มาลินในอาหารสดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวัดสารระเบิดภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวัดสารระเบิดภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2556
6 การตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างแบบพาสซีพ
ปี พ.ศ. 2555
7 การจำแนกลักษณะสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำผิวดินเพื่อนำมาควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา
8 พลวัตระบบของ DO ของคลองอู่ตะเภา
ปี พ.ศ. 2553
9 พลวัตระบบของ DO ของคลองอู่ตะเภา
10 การจำแนกลักษณะสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำผิวดินเพื่อนำมาควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา
11 การปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการลดสารอินทรีย์ธรรมชาติเพื่อใช้ควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา
ปี พ.ศ. 2552
12 การตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างแบบพาสซีส
ปี พ.ศ. 2551
13 การประเมินคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อนำมาควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา
ปี พ.ศ. 2544
14 การละลายของสังกะสีออกจากตะกอนน้ำเสียอิเล็กทรอนิกส์
15 การละลายของสังกะสีออกจากตะกอนน้ำเสียอิเล็กทรอนิกส์
16 การละลายของสังกะสีออกจากตะกอนน้ำเสียอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 ชุดตรวจสอบสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกราคาถูก
18 ชุดทดสอบไซยาไนด์แบบแผ่นฟิล์มจากพอลิเมอร์ชีวภาพ
19 ชุดตรวจสอบหาปริมาณฟอร์มาลินในอาหารแบบแผ่นฟิล์มจากพอลิเมอร์ชีวภาพ
20 ชุดตรวจสอบหาปริมาณเหล็กละลายน้ำแบบแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์
21 การพัฒนาวิธีการทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวัดไนไตรท์ในไส้กรอก
22 การหมักของเสียจากกิจการร้านอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนโดยใช้ยีสต์
23 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดเหล็กในแหล่งน้ำโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
24 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดฟอสเฟตในน้ำโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
25 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดเหล็กในแหล่งน้ำผิวดินโดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล
26 การย่อยสลายของเสียจากกิจการร้านอาหารโดยการใช้กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนและการใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงชนิดไม่ผลิตออกซิเจนด้วยแบคทีเรีย