ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรวรรณ เหมชะญาติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรวรรณ เหมซะญาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทิศนา แขมมณี 11
2 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 10
3 สร้อยสน สกลรักษ์ 7
4 อรชา ตุลานันท์ 5
5 ศิริเดช สุชีวะ 4
6 ชนาธิป พรกุล 4
7 ไม่มีข้อมูล 4
8 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 3
9 ฌาริญญา ซ้ายหั่น 2
10 ธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์ 2
11 ฝายวารี ประภาสะวัต 2
12 ศศิธร เมธีวรกุล 2
13 ชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล 2
14 บุณฑริกา สุขสบาย 2
15 สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล 2
16 พรรณมาศ เบญจธนสมบัติ 2
17 อภิรดี ไชยกาล 1
18 วรรณี แกมเกตุ 1
19 หทัยนุช บุญเพลิง 1
20 ธันยา พิทธยาพิทักษ์ 1
21 จุติพร ทองคำชู 1
22 แคทลียา จักขุจันทร์ 1
23 บุษบง ตันติวงศ์ 1
24 สนัดดา ด่านศิริวิโรจน์ 1
25 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 1
26 ดวงใจ รุ่งเรือง 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
28 ศรินธร วิทยะสิรินันท์ 1
29 ดวงพร สัตนันท์ 1
30 วรสุดา บุญยไวโรจน์ 1
31 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
32 จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 1
33 แสงโสม กชกรกมุท 1
34 วนิดา แก่นจันทร์ 1
35 เรือนรัตน์ ศรีแสง, 2521- 1
36 สุภัทรา คงเรือง 1
37 พระชยสาโรภิกขุ 1
38 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 1
39 กันตวรรณ มีสมสาร 1
40 อารยา วานิลทิพย์ 1
41 พรชุลี ลังกา 1
42 ชนาภา แสงจำปา 1
43 ชาณิการ์ เอิบอาบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 4
3 2556 2
4 2555 4
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 2
8 2551 7
9 2550 1
10 2549 2
11 2548 1
12 2547 5
13 2546 4
14 2545 4
15 2544 5
16 2536 2
17 2535 1
18 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของการเล่านิทานโดยใช้ผังความคิดตามแนวคิดของโทนี่ บูซาน ที่มีต่อการเข้าใจความของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการที่มีต่อความสามารถในการพูดเล่าเรื่องของเด็กอนุบาล
3 ผลของการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์โดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล
4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองบนฐานของวัฒนธรรมและชุมชนโดยบูรณาการแนวการสอนพูดและการสลับภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารสำหรับนักเรียนในช่วงรอยต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1
5 การพัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2556
6 การวิเคราะห์ความสามารถในการใช้พื้นที่การจัดการเรียนรู้ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 ผลของการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์โดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการที่มีต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2555
8 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลเด็กด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
9 การใช้กลยุทธ์ของครูในการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กอนุบาล
10 การใช้กลยุทธ์ของครูในการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กอนุบาล
11 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลเด็กด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2554
12 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาโดยบูรณาการแนวสมดุลภาษาและ การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
13 การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองตามแนวคิดเอไอซีเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2553
14 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีสหบทและแนวการสอนอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2552
15 สภาพและปัญหาของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16 สภาพและปัญหาของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2551
17 ผลของการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีวัฏจักรการสืบสอบหาความรู้ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล
18 การศึกษาการใช้คำถามของครูอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ที่มีต่อความสามารถในการสื่อความหมายของเด็กอนุบาล
20 ผลของการใช้โปรแกรมการให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครองในการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กวัยอนุบาลโดยใช้รูปแบบ SECI
21 ผลการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้เทคนิคการเล่านิทานวงกลมที่มีต่อความสามารถทางการพูดของเด็กอนุบาล
22 ผลของการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีวัฏจักรการสืบสอบหาความรู้ ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล
23 ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ ที่มีต่อความสามารถในการสื่อความหมายของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2550
24 ผลของการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีต่อความเข้าใจคำศัพท์สำหรับเด็กอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
25 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล สำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัย
26 การเรียนรู้ของครูและเด็กวัยอนุบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ
ปี พ.ศ. 2548
27 กรณีศึกษาภาระงานครูอนุบาลในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ที่มีการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2547
28 ผลของการสอนการวิพากษ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก ที่มีต่อความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล
29 ผลการใช้กระบวนการสอนแผนที่ที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับแผนที่ของเด็กอนุบาล
30 ผลการใช้หนังสือชุดการอ่านที่มีต่อความสามารถในการอ่านของเด็กวัยอนุบาล
31 ผลของการสอนการวิพากษ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก ที่มีต่อความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาล
32 ผลการใช้กระบวนการสอนแผนที่ ที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับแผนที่ของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2546
33 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการเล่นสมมติของเด็กวัยอนุบาล
34 การศึกษาการใช้ประโยคของเด็กอนุบาล อายุ 5 ถึง 6 ปีในกรุงเทพมหานคร / พรรณมาศ เบญจธนสมบัติ
35 การศึกษาการใช้ประโยคของเด็กอนุบาล อายุ 5 ถึง 6 ปี ในกรุงเทพมหานคร
36 การศึกษาการมีส่วนร่วม ในการเล่นสมมติของเด็กวัยอนุบาล
ปี พ.ศ. 2545
37 ผลของการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ ต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
38 การศึกษากระบวนการการพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติ
39 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
40 การพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาโดยใช้วรรณกรรมเด็กเพื่อส่งเสริมการใช้เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาล
ปี พ.ศ. 2544
41 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
42 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
43 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
44 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
45 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2536
46 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของกาเย่ ที่มีต่อความสามารถในการรับรู้ทางด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กก่อนวัยเรียน
47 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของกาเย่ ที่มีต่อความสามารถในการรับรู้ทางด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กก่อนวัยเรียน
ปี พ.ศ. 2535
48 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของกาเย่ที่มีต่อความสามารถในการรับรู้ทางด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กก่อนวัยเรียน