ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาชัญญา รัตนอุบล 3
2 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 3
3 นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม 3
4 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 3
5 ภัทรพล มหาขันธ์ 2
6 สันติภาพ รอดสถิตย์ 2
7 พรพฤกษา เพ็ญศรีสิริกุล 2
8 อภิรดี ผลประเสริฐ 2
9 วิรุฬห์ นิลโมจน์ 2
10 คมสัน สุขมาก 2
11 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 2
12 มนัสวาสน์ โกวิทยา 2
13 เมธปิยา เกิดผล แตงรัตนา 1
14 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
15 ณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี 1
16 ภานุมาส มหาทรัพย์สกุล 1
17 รวิกรานต์ นันทเวช 1
18 จุฑารัตน์ พงษ์ภัทรินทร์ 1
19 ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล 1
20 วิรี ตันติอนุนานนท์ 1
21 ภาพพิมพ์ เชื้อทหาร 1
22 กุณฑลี แก้วโบราณ 1
23 สรวิชญ์ สหพิบูลย์ชัย 1
24 อดิศร ปรีชา 1
25 ณัฐชานันท์ วีระกุล 1
26 ระวี สัจจโสภณ 1
27 จักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์ 1
28 ปาน กิมปี 1
29 รัตนา พุ่มไพศาล 1
30 ดลพร วัฒนาเจริญโภคา 1
31 สุภามาศ อ่ำดวง 1
32 กุลนาถ หงษ์ลอย 1
33 พร ศรียมก 1
34 เอมอร ปันทะสืบ 1
35 เอกจิตตรา ใหญ่สว่าง 1
36 สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 1
37 ศราวุฒิ จินตนาสุนทรศิริ 1
38 อุไรวรรณ หว่องสกุล 1
39 วิศนี ศิลตระกูล 1
40 ยิ่ง กีรติบูรณะ 1
41 ชิดชงค์ นันทนาเนตร 1
42 ประพิมพ์ อัตตะนันทน์ 1
43 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 1
44 นันทภา ปัญญารัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 7
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 8
6 2554 8
7 2553 3
8 2552 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 อิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2558
2 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน
3 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดมรรคมีองค์แปดและแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางจริยธรรมสำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
4 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดมรรคมีองค์แปดและแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางจริยธรรมสำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
5 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน
6 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
7 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ที่มีต่อทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักศึกษาการศึกษานอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ
8 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองโดยใช้เทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ที่มีต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปี พ.ศ. 2557
9 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของแรงงานไทยสำหรับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2556
10 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจต่อการเสพยาเสพติดของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติดซ้ำ
11 บทบาทในอนาคตของครูภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านศิลปกรรม
12 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการรู้สารสนเทศสำหรับแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมกันและการเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2555
13 แนวโน้มของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาแรงงานฝีมือสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
14 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสำหรับแม่ชีไทย
15 การวิเคราะห์การจัดการชุมชนของตลาดน้ำโบราณเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
16 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษานานาชาติ
17 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่มีต่อจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
18 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบล : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิจัยปฏิบัติการ
19 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์กรชุมชน
20 แนวโน้มของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาแรงงานฝีมือสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2554
21 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย
22 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัย
23 อนาคตภาพของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้กระทำผิด
24 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนและจริยธรรมของผู้เรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร
25 แนวทางการจัดแหล่งการเรียนรู้ในวัดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
26 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก ระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือและทฤษฎีการสร้างความรู้สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
27 การนำเสนอแนวทางการจัดการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานประกอบการประเภทโรงแรม
28 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดแอนดราโกจีของ มัลคอม เอส. โนลส์ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน วิธีเรียนทางไกล
ปี พ.ศ. 2553
29 ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการควบคุมตนเองต่อปัญหาและอุปสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
30 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์เชิงจิตสำนึกสาธารณะของอาสาสมัครตำรวจ
31 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างมโนทัศน์เชิงจิตสำนึกสาธารณะของอาสาสมัครตำรวจ
ปี พ.ศ. 2552
32 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า