ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณี สิริโชติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณี ศิริโชติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 19
2 วรรณี ศิริโชติ 3
3 วรนุช ควนสุวรรณ 2
4 รัตนา พุ่มไพศาล 2
5 เทวี โพธิผละ 2
6 บุญเสริม หุตะแพทย์ 2
7 สุมน อมรวิวัฒน์ 2
8 ปรีชา ภาวโน 2
9 พูนสิน ตระการจันทร์ 2
10 สุวรรณี รัตนมาลัย 2
11 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
12 สำลี ทองธิว 1
13 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
14 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
15 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
16 อำไพ สุจริตกุล 1
17 อุมา สุคนธมาน 1
18 แรมสมร อยู่สถาพร 1
19 อุไร สินธุวงศานนท์ 1
20 สุรพล ศรีนวล 1
21 แสงทวี ชื่นอุทัย 1
22 วีระ ตันตระกูล 1
23 นิรมล สวัสดิบุตร 1
24 วีระศักดิ์ เลิศโสภา, 2500- 1
25 น้อมศรี เคท 1
26 ทิศนา แขมมณี 1
27 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
28 ประภัสสร์ รุจิพร 1
29 ลักขณา วรรณวีรกุล 1
30 ประไพ วัฒนพงษ์ 1
31 เชริษา ใจแผ้ว 1
32 นภาพร มิญฌา 1
33 กัญญา เดชาภิวัฒน์สกุล 1
34 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 1
35 วินัย วงศ์ทองดี 1
36 บุญมี เณรยอด 1
37 จักรพันธ์ ทองเอียด 1
38 กัลยา สุทธิศิริ 1
39 กิติยวดี บุญซื่อ 1
40 วารี ถิระจิตร 1
41 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
42 ประคอง สุทธสาร 1
43 วันดี วุฒิโภค 1
44 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ 1
45 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
46 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
47 อัจฉรา สุภาพร 1
48 จุมพล รัตนคุณูประการ 1
49 นิลุบล สุวรรณผ่องใส 1
50 วิชัย พาณิชย์สวย 1
51 บุญปลูก วงษ์สุวรรณ 1
52 บุญรวย ชูรักษา 1
53 สำรวม พุ่มวิเศษ 1
54 ดิเรก สุขสุนัย 1
55 บุญยงค์ ประกอบแสง 1
56 สมาน สาครจิตร 1
57 รสสุคนธ์ มกรมณี 1
58 ปิยวดี ผิรังคะเปาระ 1
59 สิริรัตน์ เดชศรี 1
60 วัฒนา หงษ์ภู่ 1
61 มิ่ง ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
62 ปรารถนา นาชัยสิทธิ์ 1
63 อัจฉราพรรณ เกิดแก้ว 1
64 สุมาลี รัตนพันธุ์ 1
65 สุภาพ ศรียาภัย 1
66 อนงค์ หงสา 1
67 ทวีป มหาวิจิตร์ 1
68 ทวี กุลแก้ว 1
69 บุญญลักษณ์ รักษ์อารยะธรรม 1
70 อวยพร ศรีภา 1
71 เพียงตา ขบวน 1
72 จิราภรณ์ อดุลวัฒนศิริ 1
73 จินตนา ฉิมพลีวัฒน์ 1
74 ผ่องฉวี หิรัญชาติ 1
75 ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล 1
76 เอนก เทพสุภรณ์กุล 1
77 อรุณี จักรสิรินนท์ 1
78 อรุณ เฉลิมธีรนันท์ 1
79 ศิริวัลย์ อุดมพรวิรัตน์ 1
80 อรัญญา กลิ่นแก่นจันทร์ 1
81 ไพจิตร์ โชตินิสากรณ์ 1
82 พวงผกา เหรียญวิจิตร 1
83 ฉวีวรรณ ประคองจิตมั่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 1
2 2540 1
3 2539 4
4 2536 4
5 2535 2
6 2534 3
7 2533 2
8 2532 1
9 2531 1
10 2530 2
11 2529 2
12 2528 5
13 2527 3
14 2526 5
15 2525 3
16 2524 5
17 2523 3
18 2522 4
19 2521 2
20 2519 1
21 2518 3
22 2517 1
23 2516 1
24 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 ผลของการใช้เทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2540
2 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธีเอสคิวอาร์คิวซีคิว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ
ปี พ.ศ. 2539
3 การศึกษาแนวโน้มของหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในทศวรรษหน้า (พุทธศักราช 2549)
4 การวิเคราะห์หนังสือคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาที่พิมพ์จำหน่าย โดยสำนักพิมพ์เอกชน
5 การศึกษาความรู้และการปฏิบัติตามสิทธิเด็กของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
6 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพของโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
7 ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้การแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
8 ผลของการใช้เทคนิคการสอนของสติฟที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
9 ผลของการสอนซ่อมเสริมตามวิธีของ นุซุม ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
10 ผลของการใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยแบบประยุกต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2535
11 สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้แบบเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรงของโครงการอาร์ไอที ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
12 การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2534
13 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
14 ผลของการใช้ชุดการสอนเพื่อซ่อมเสริม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ
15 การปฏิบัติงานของครูกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2533
16 สัมฤทธิผลในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ
17 สภาพการส่งเสริมการสอนในโรงเรียนสาขาของผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษาหลัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2532
18 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการอธิบายก่อนทำแบบฝึกหัด หลังทำแบบฝึกหัด และหลังตรวจแบบฝึกหัด
ปี พ.ศ. 2531
19 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยกระบวนการสอนแบบเรียนเพื่อรู้แจ้ง และแบบสืบสวนสอบสวน
ปี พ.ศ. 2530
20 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมโดยครู กับการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม
21 การศึกษาความรู้ การปฏิบัติและปัญหาของครูเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
22 การศึกษาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติของผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตร กับการส่งเสริมการเรียนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2528
24 การพัฒนาตนเองของมหาบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามทรรศนะของตนเอง ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
25 การส่งเสริมการเรียนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ในจังหวัดอุบลราชธานี
26 การส่งเสริมการเรียนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ในจังหวัดอุบลราชธานี
27 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับภาระงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในด้านการแก้ปัญหาเยาวชนวัยเรียนในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับการจัดสอนงานเลือก ของกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ปี พ.ศ. 2527
29 ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอน ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันตามความคิดเห็นของตนเอง
30 ความสามารถและลีลาการเขียนรูปเรขาคณิตของเด็กปฐมวัย
31 ความสามารถและลีลาการเขียนรูปเรขาคณิตของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2526
32 การเปรียบเทียบการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง โดยวิธีสอนแบบอุปมานและแบบอนุมาน
33 การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
34 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนชุมชน โรงเรียนในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนในโครงการอาร์ ไอ ที และโรงเรียนแบบธรรมดา
35 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนชุมชน โรงเรียนในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนในโครงการอาร์ ไอ ที และโรงเรียยนแบบธรรมดา
36 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ที่มีองค์ประกอบคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนต่างกัน
ปี พ.ศ. 2525
37 ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
38 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมการเตรียมครูคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในนกลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้
39 การส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
ปี พ.ศ. 2524
40 ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิต ของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา
41 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะคณิตศาสตร์ขั้นมูลฐาน กับความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก
42 การเปรียบเทียบการสอนมโนทัศน์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยชุดสื่อการสอนและการบรรยาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2
43 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ระหว่างการฝึกทุกวันกับการฝึกวันเว้นวัน
44 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในการอ่านกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่สาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2523
45 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
46 การเปรียบเทียบผลของการให้งานในวิชาคณิตศาสตร์เป็นรายครั้งกับรวมยอด ที่มีต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ โรงเรียนดาราคาม
47 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดแบบเอกนัย ทางสัญญลักขณ์ กับการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่สอง
ปี พ.ศ. 2522
48 การจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
49 ความพร้อมในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมปีที่ 1 ในจังหวัดบุรีรัมย์
50 การสร้างชุดการสอนเพื่อช่วยผู้ปกครองเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ แก่เด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน
51 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูอนุบาลในทัศนะของครูใหญ่ ครูและผู้ปกครองในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
52 การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินผลแบบเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชาวเขา
53 การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเน้นทักษาการสอนเฉพาะอย่างในชั้นประถมศึกษาปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา
ปี พ.ศ. 2519
54 การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่าง ในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา
ปี พ.ศ. 2518
55 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ตัวคูณรร่วมน้อย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก
56 การสร้างบทเรียนทบทวนแบบโปรแกรมเรื่อง "ชนิดของมุม" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
57 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมุมฉาก สามเหลี่ยมและวงกลม" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก
ปี พ.ศ. 2517
58 การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2516
59 การสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กชาวเขา