ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณี ศิริโชติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณี สิริโชติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 19
2 วรรณี ศิริโชติ 3
3 พูนสิน ตระการจันทร์ 2
4 ปรีชา ภาวโน 2
5 สุมน อมรวิวัฒน์ 2
6 สุวรรณี รัตนมาลัย 2
7 เทวี โพธิผละ 2
8 รัตนา พุ่มไพศาล 2
9 วรนุช ควนสุวรรณ 2
10 บุญเสริม หุตะแพทย์ 2
11 ทวี กุลแก้ว 1
12 บุญญลักษณ์ รักษ์อารยะธรรม 1
13 ทวีป มหาวิจิตร์ 1
14 อวยพร ศรีภา 1
15 ผ่องฉวี หิรัญชาติ 1
16 เพียงตา ขบวน 1
17 อัจฉรา สุภาพร 1
18 ศิริวัลย์ อุดมพรวิรัตน์ 1
19 เอนก เทพสุภรณ์กุล 1
20 อรุณี จักรสิรินนท์ 1
21 จินตนา ฉิมพลีวัฒน์ 1
22 อรัญญา กลิ่นแก่นจันทร์ 1
23 ไพจิตร์ โชตินิสากรณ์ 1
24 พวงผกา เหรียญวิจิตร 1
25 ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล 1
26 สุรพล ศรีนวล 1
27 อุมา สุคนธมาน 1
28 แรมสมร อยู่สถาพร 1
29 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
30 อำไพ สุจริตกุล 1
31 นิรมล สวัสดิบุตร 1
32 กิติยวดี บุญซื่อ 1
33 วารี ถิระจิตร 1
34 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
35 ทิศนา แขมมณี 1
36 วันดี วุฒิโภค 1
37 ฉวีวรรณ ประคองจิตมั่น 1
38 วีระ ตันตระกูล 1
39 แสงทวี ชื่นอุทัย 1
40 อุไร สินธุวงศานนท์ 1
41 อรุณ เฉลิมธีรนันท์ 1
42 จิราภรณ์ อดุลวัฒนศิริ 1
43 บุญรวย ชูรักษา 1
44 กัญญา เดชาภิวัฒน์สกุล 1
45 นภาพร มิญฌา 1
46 บุญมี เณรยอด 1
47 วินัย วงศ์ทองดี 1
48 วัฒนา หงษ์ภู่ 1
49 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 1
50 ลักขณา วรรณวีรกุล 1
51 ประไพ วัฒนพงษ์ 1
52 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
53 ประภัสสร์ รุจิพร 1
54 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ 1
55 กัลยา สุทธิศิริ 1
56 เชริษา ใจแผ้ว 1
57 จักรพันธ์ ทองเอียด 1
58 สิริรัตน์ เดชศรี 1
59 ปิยวดี ผิรังคะเปาระ 1
60 บุญปลูก วงษ์สุวรรณ 1
61 จุมพล รัตนคุณูประการ 1
62 บุญยงค์ ประกอบแสง 1
63 ดิเรก สุขสุนัย 1
64 สุภาพ ศรียาภัย 1
65 สำรวม พุ่มวิเศษ 1
66 นิลุบล สุวรรณผ่องใส 1
67 วิชัย พาณิชย์สวย 1
68 ปรารถนา นาชัยสิทธิ์ 1
69 มิ่ง ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
70 สุมาลี รัตนพันธุ์ 1
71 อัจฉราพรรณ เกิดแก้ว 1
72 สมาน สาครจิตร 1
73 รสสุคนธ์ มกรมณี 1
74 อนงค์ หงสา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 1
2 2540 2
3 2539 4
4 2536 4
5 2535 2
6 2534 3
7 2533 2
8 2532 1
9 2531 2
10 2530 2
11 2529 2
12 2528 5
13 2527 3
14 2526 5
15 2525 3
16 2524 5
17 2523 3
18 2522 4
19 2521 2
20 2519 1
21 2518 3
22 2517 1
23 2516 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 ผลของการใช้เทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2540
2 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธีเอสคิวอาร์คิวซีคิว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ
3 สวัสดิภาพแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมตามการรับรู้ของแรงงานสตรีและเจ้าของกิจการในกรุงเทพและเขตปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2539
4 การศึกษาแนวโน้มของหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในทศวรรษหน้า (พุทธศักราช 2549)
5 การวิเคราะห์หนังสือคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาที่พิมพ์จำหน่าย โดยสำนักพิมพ์เอกชน
6 การศึกษาความรู้และการปฏิบัติตามสิทธิเด็กของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
7 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพของโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
8 ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้การแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
9 ผลของการใช้เทคนิคการสอนของสติฟที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
10 ผลของการสอนซ่อมเสริมตามวิธีของ นุซุม ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 ผลของการใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยแบบประยุกต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2535
12 สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้แบบเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรงของโครงการอาร์ไอที ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
13 การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2534
14 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
15 ผลของการใช้ชุดการสอนเพื่อซ่อมเสริม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ
16 การปฏิบัติงานของครูกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2533
17 สัมฤทธิผลในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ
18 สภาพการส่งเสริมการสอนในโรงเรียนสาขาของผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษาหลัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2532
19 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการอธิบายก่อนทำแบบฝึกหัด หลังทำแบบฝึกหัด และหลังตรวจแบบฝึกหัด
ปี พ.ศ. 2531
20 สวัสดิภาพแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมตามการรับรู้ของแรงงานสตรีและเจ้าของกิจการในกรุงเทพและเขตปริมณฑล
21 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยกระบวนการสอนแบบเรียนเพื่อรู้แจ้ง และแบบสืบสวนสอบสวน
ปี พ.ศ. 2530
22 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมโดยครู กับการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม
23 การศึกษาความรู้ การปฏิบัติและปัญหาของครูเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
24 การศึกษาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติของผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตร กับการส่งเสริมการเรียนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2528
26 การพัฒนาตนเองของมหาบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามทรรศนะของตนเอง ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
27 การส่งเสริมการเรียนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ในจังหวัดอุบลราชธานี
28 การส่งเสริมการเรียนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ในจังหวัดอุบลราชธานี
29 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับภาระงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในด้านการแก้ปัญหาเยาวชนวัยเรียนในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับการจัดสอนงานเลือก ของกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ปี พ.ศ. 2527
31 ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอน ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันตามความคิดเห็นของตนเอง
32 ความสามารถและลีลาการเขียนรูปเรขาคณิตของเด็กปฐมวัย
33 ความสามารถและลีลาการเขียนรูปเรขาคณิตของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2526
34 การเปรียบเทียบการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง โดยวิธีสอนแบบอุปมานและแบบอนุมาน
35 การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
36 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนชุมชน โรงเรียนในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนในโครงการอาร์ ไอ ที และโรงเรียนแบบธรรมดา
37 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนชุมชน โรงเรียนในโครงการพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนในโครงการอาร์ ไอ ที และโรงเรียยนแบบธรรมดา
38 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ที่มีองค์ประกอบคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนต่างกัน
ปี พ.ศ. 2525
39 ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
40 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมการเตรียมครูคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในนกลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้
41 การส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
ปี พ.ศ. 2524
42 ความสามารถในการบอกชื่อสีและรูปเรขาคณิต ของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดยะลา
43 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะคณิตศาสตร์ขั้นมูลฐาน กับความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก
44 การเปรียบเทียบการสอนมโนทัศน์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้วยชุดสื่อการสอนและการบรรยาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2
45 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ระหว่างการฝึกทุกวันกับการฝึกวันเว้นวัน
46 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในการอ่านกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่สาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2523
47 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
48 การเปรียบเทียบผลของการให้งานในวิชาคณิตศาสตร์เป็นรายครั้งกับรวมยอด ที่มีต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ โรงเรียนดาราคาม
49 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดแบบเอกนัย ทางสัญญลักขณ์ กับการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่สอง
ปี พ.ศ. 2522
50 การจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
51 ความพร้อมในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมปีที่ 1 ในจังหวัดบุรีรัมย์
52 การสร้างชุดการสอนเพื่อช่วยผู้ปกครองเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ แก่เด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน
53 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูอนุบาลในทัศนะของครูใหญ่ ครูและผู้ปกครองในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
54 การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินผลแบบเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชาวเขา
55 การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเน้นทักษาการสอนเฉพาะอย่างในชั้นประถมศึกษาปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา
ปี พ.ศ. 2519
56 การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่าง ในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา
ปี พ.ศ. 2518
57 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ตัวคูณรร่วมน้อย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก
58 การสร้างบทเรียนทบทวนแบบโปรแกรมเรื่อง "ชนิดของมุม" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
59 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมุมฉาก สามเหลี่ยมและวงกลม" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก
ปี พ.ศ. 2517
60 การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2516
61 การสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กชาวเขา