ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณี พฤติถาวร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณี พฤฒิถาวร
- วรรณี พฤฒิถาวร -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราพรรณ ด่านอุตรา 12
2 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
3 ธนพรรณ สุนทระ 4
4 นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ 2
5 วลัยพร มุขสุวรรณ 2
6 ขวัญนภัส สรโชติ 2
7 วรพรรณ ด่านอุตรา 2
8 ธเนศ เตชะเลิศ 2
9 เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร 2
10 วสันต์ พงศาพิชญ์ 2
11 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 2
12 สุเมธ ชวเดช 2
13 กิจจา สุวรรณา 2
14 วรวรรณ พันธุมนาวิน 2
15 ณภัทร คุณาจิตพิมล 2
16 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
17 สุพิณ แสงสุข 2
18 สมพร กมลศิริพิชัยพร 2
19 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 2
20 ชัยสิทธิ์ พงศ์มรกต 2
21 นพภาพร พานิช 2
22 เสรี อติภัทธะ 2
23 ประดิษฐา ศิริพันธ์ 2
24 รดาวรรณ ศิลปโภชากุล 2
25 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ 2
26 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
27 การประปานครหลวง 1
28 ลือชัย ครุฑน้อย 1
29 สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ 1
30 สุบเดศ วามสิงห์ 1
31 สุเมธา วิเชียรเพชร 1
32 ไม่มีข้อมูล 1
33 พรชัย อนุตรอำไพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2548 1
5 2547 1
6 2541 2
7 2530 1
8 2527 1
9 2526 1
10 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2550
2 วิเคราะห์สถานการณ์การเกิดอุบัติภัยด้านสารเคมี
ปี พ.ศ. 2549
3 การวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดอุบัติภัยด้านสารเคมี
ปี พ.ศ. 2548
4 เวทีสาธารณะ: วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี
ปี พ.ศ. 2547
5 เวทีสาธารณะ : วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี
ปี พ.ศ. 2541
6 แนวโน้มการประกอบอาชีพของผู้ให้บริการในสนามกอล์ฟ : รายงานการวิจัย
7 การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
8 การศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการเลือกยุทธวิธีในขบวนการทางสังคม
ปี พ.ศ. 2527
9 การศึกษาปัญหาสภาวะแวดล้อมในเขตชนบทของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1 ด้านทรัพยากรกายภาพ ส่วนที่ 2 ที่เกี่ยวกับทรัพยากรแหล่งน้ำ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
10 แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย