ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณี พฤฒิถาวร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณี พฤติถาวร
- วรรณี พฤฒิถาวร -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราพรรณ ด่านอุตรา 12
2 ธนพรรณ สุนทระ 4
3 ธเรศ ศรีสถิตย์ 4
4 วลัยพร มุขสุวรรณ 2
5 นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ 2
6 ณภัทร คุณาจิตพิมล 2
7 วรพรรณ ด่านอุตรา 2
8 ธเนศ เตชะเลิศ 2
9 เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร 2
10 วสันต์ พงศาพิชญ์ 2
11 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 2
12 สุเมธ ชวเดช 2
13 กิจจา สุวรรณา 2
14 วรวรรณ พันธุมนาวิน 2
15 ขวัญนภัส สรโชติ 2
16 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
17 สุพิณ แสงสุข 2
18 สมพร กมลศิริพิชัยพร 2
19 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 2
20 ชัยสิทธิ์ พงศ์มรกต 2
21 นพภาพร พานิช 2
22 เสรี อติภัทธะ 2
23 ประดิษฐา ศิริพันธ์ 2
24 รดาวรรณ ศิลปโภชากุล 2
25 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ 2
26 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
27 สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ 1
28 การประปานครหลวง 1
29 พรชัย อนุตรอำไพ 1
30 สุบเดศ วามสิงห์ 1
31 สุเมธา วิเชียรเพชร 1
32 ไม่มีข้อมูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2552 3
3 2551 1
4 2550 3
5 2549 3
6 2548 5
7 2547 2
8 2546 1
9 2545 2
10 2544 3
11 2543 2
12 2542 2
13 2541 2
14 2539 1
15 2535 2
16 2530 1
17 2527 1
18 2526 1
19 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2552
2 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำประแส
3 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ
4 ฐานการจัดการความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2551
5 ฐานการจัดการความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2550
6 วิเคราะห์สถานการณ์การเกิดอุบัติภัยด้านสารเคมี
7 การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
8 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดอุบัติภัยด้านสารเคมี
ปี พ.ศ. 2549
9 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดอุบัติภัยด้านสารเคมี
10 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลือนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
11 การวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดอุบัติภัยด้านสารเคมี
ปี พ.ศ. 2548
12 เวทีสาธารณะ: วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี
13 การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
14 เวทีสาธารณะ: วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี
15 โครงการนำร่องแนวทางการจัดเก็บข้อมูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม : จังหวัดสมุทรปราการ
16 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโลกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
17 โครงการเวทีสาธารณะ: วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี
18 เวทีสาธารณะ : วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี
ปี พ.ศ. 2546
19 โครงการนำร่องแนวทางการจัดเก็บข้อมูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม: จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2545
20 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลือนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
21 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโลกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
22 โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง
23 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
24 ฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง
ปี พ.ศ. 2543
25 โครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย
26 โครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย
ปี พ.ศ. 2542
27 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
28 พัฒนาการด้านแนวคิดและยุทธวิธีของการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
29 แนวโน้มการประกอบอาชีพของผู้ให้บริการในสนามกอล์ฟ : รายงานการวิจัย
30 การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
31 พัฒนาการด้านแนวคิดและยุทธวิธีของการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
32 การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณี โรงงานอุตสาหกรรม
33 การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณี โรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2530
34 การศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการเลือกยุทธวิธีในขบวนการทางสังคม
ปี พ.ศ. 2527
35 การศึกษาปัญหาสภาวะแวดล้อมในเขตชนบทของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1 ด้านทรัพยากรกายภาพ ส่วนที่ 2 ที่เกี่ยวกับทรัพยากรแหล่งน้ำ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
36 แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การ จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ ประแส