ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณา อ่างทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย: การศึกษาการย่อยได้และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหารโคนม
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของการเสริมอาหารข้นที่ระดับต่างกันต่อสมรรถนะการผลิต และคุณภาพซากของโคพื้นเมืองอีสาน
3 การปลดปล่อยแก๊สมีเทนของโรพื้นเมืองไทยที่ได้รับอาหารคุณภาพต่างกัน
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้องการโปรตีน และพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคบราห์มัน เพศผู้น้ำหนัก 250 กิโลกรัม ถึง 350 กิโลกรัม
ปี พ.ศ. 2552
5 ความต้องการโปรตีน และพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคบราห์มัน เพศผู้ น้ำหนัก 200 กิโลกรัม ถึง 280 กิโลกรัม
6 การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์แคระในโคเนื้อ
7 พลังงานใช้ประโยชน์ได้ของถั่วคาวาลเคดในโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2551
8 การสร้างสมการทำนายค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหารข้น
ปี พ.ศ. 2545
9 การย่อยได้ ค่าพลังงานและระดับที่เหมาะสมของใบกระถินหมักในอาหารโคนม / วรรณา อ่างทอง
10 การย่อยได้ ค่าพลังงาน และระดับที่เหมาะสม ของใบกระถินหมักในอาหารโคนม