ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณา ปูรณโชติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณา ปูรโชติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 24
2 ดุษณี สุทธปรียาศรี 4
3 รัตนา พุ่มไพศาล 3
4 ระพีภัทร์ เกษมศุข 2
5 ธนิศ ภู่ศิริ 2
6 พรรณราย ทรัพยะประภา 2
7 ประยูร กุนาศล 2
8 ยุวดี ฦาชา 1
9 มนัส ประสงค์ 1
10 ยุวดี วัฒนานนท์ 1
11 วัชรินทร์ ไชยนาเคนทร์ 1
12 รจนา ภัตรานนท์ 1
13 วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ 1
14 วรรณี สัตยวิวัฒน์ 1
15 มณี ไชยกิจ 1
16 นภาพร สิงหทัต 1
17 บงกช พึ่งพุทธารักษ์ 1
18 ศักดิ์ ภิรมย์ 1
19 สมบูรณ์ ทองพลาย 1
20 บรรจง คำหอมกุล 1
21 อัจฉรา สวามิวัศดุ์ 1
22 ทรงศรี สนธิทรัพย์ 1
23 รัตนา เทพดลไชย 1
24 อรพินทร์ ชูชม 1
25 อรพรรณ สมานทรัพย์ 1
26 วรรณา ปูรณโชติ 1
27 อรพินทร์ นิมิตรนิวัฒน์ 1
28 อนันต์ รัตนภานุศร 1
29 พจนีย์ เจนพนัส 1
30 อรุณี บุญช่วย 1
31 สุพร รุ่งเรือง 1
32 สายสมร เตชานันท์ 1
33 จินตนา กสิกร 1
34 รัชนี ศรีสวาสดิ์ 1
35 พัชรี เพ็งประโคน 1
36 รัฐพันธ์ กาญจนรังสรรค์ 1
37 สรรค์ วรอินทร์ 1
38 วิสาข์ เกษประทุม 1
39 พจนา ว่องตระกูล 1
40 สุรัตน์ อังกุรวิโรจน์ 1
41 ปนัดดา อิงคะประดิษฐ์ 1
42 เชิงชาย เหมพัฒน์ 1
43 นิตยา สุระชัย 1
44 ปัญญา จินดานิล 1
45 ชูศักดิ์ ชูช่วย 1
46 สุมาลี ปิตยานนท์ 1
47 อัครชิต ทีฆะทิพย์สกุล 1
48 นพรัตน์ เสริมพาณิชย์ 1
49 อังสนา สุวรรณอัตถ์ 1
50 ชัยณรงค์ วิริยะศรีสุวัฒนา 1
51 สุวิภา เกาะกาใต้ 1
52 ประสงค์ ต่อโชติ 1
53 ประทีป ท้าวกัญญา 1
54 ประจักษ์ รัตนวิจิตร 1
55 ไพบูลย์ ใจชอบธรรม 1
56 อังคณา พัฒนผลไพบูลย์ 1
57 สุมาลี ปิตยานนท์ 1
58 สุทิน ฉิมโฉม 1
59 มาโนช กลั่นฤทธิ์ 1
60 สุภรณ์ ชัยนิธิกรรณ 1
61 สมชาย บุญช่วย 1
62 สุวพร บูรณพงศ์ 1
63 วาณีพร หลงสมบุญ 1
64 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 1
65 ปราโมทย์ เดชอัมพร 1
66 บัวแก้ว รัตนกมุท 1
67 ธวัช แก้วอนันต์ 1
68 ทิพวรรณ พิสิฐานนท์ 1
69 กุลธิดา สนุกพันธ์ 1
70 โกวิท เชื่อมกลาง 1
71 กิตติพร ปัญญาภิญโญผล 1
72 วรรณี ประเสริฐสรรค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 1
2 2538 1
3 2537 1
4 2536 1
5 2535 2
6 2534 2
7 2533 5
8 2532 4
9 2531 3
10 2530 2
11 2529 5
12 2528 1
13 2527 2
14 2526 4
15 2524 1
16 2523 2
17 2522 6
18 2521 2
19 2520 2
20 2519 6
21 2518 4
22 2517 2
23 2516 3
24 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างวิธีวิเคราะห์จำแนก กับวิธีวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติก : กรณีศึกษาตัวแปรจำแนก วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
2 อัตราการตอบแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์ ของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศ ที่มีระดับความไวต่อความรู้สึกแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2537
3 การพัฒนาแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2536
4 การศึกษาวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จากมาตรประมาณค่า
ปี พ.ศ. 2535
5 การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์แบบแผนการตอบข้อสอบ โดยใช้สูตรดัชนีชี้เตือนที่ปรับปรุงโดยฮาร์นิสและลินน์
6 การประยุกต์ใช้เทคนิคของเทอร์สโตนในการพัฒนาแบบวัดความมีน้ำใจนักกีฬาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2534
7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างองค์ประกอบด้านคุณลักษณะของนักเรียนและครู สภาพแวดล้อมทางบ้าน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 11
8 ผลของรูปแบบการเตือนที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
ปี พ.ศ. 2533
9 การวิเคราะห์ตัวประกอบของการตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
10 การวิเคราะห์ตัวประกอบของการตระหนักรู้ในอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
11 ความสอดคล้องของผลการวัดฐานะทางสังคมมิติที่วัดด้วยแบบวัดสังคมมิติ ที่มีข้อคำถามแบบเจาะจงกับไม่เจาะจงสถานการณ์สังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน ตามการรับรู้ของผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นและหมู่บ้านทั่วไปภาคใต้
13 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มนักเรียนในภาคกลางที่ศึกษาต่อ และไม่ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2530
ปี พ.ศ. 2532
14 การวิเคราะห์ตัวแปรที่จำแนกระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าและสูงกว่าระดับความสามารถ เขตการศึกษา 5
15 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน สังกัดกรมสามัญศึกษา
16 ความสัมพันธ์ระหว่างสติปัญญา และภูมิหลังกับความสามารถ ในการแก้ปัญหาของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17 การสร้างรูปแบบจำลองเศรษฐมิติคาดคะเนจำนวนครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2531-2540
ปี พ.ศ. 2531
18 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์กับประเภท ของผู้ตรวจแบบฝึกหัดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
19 สถานภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
20 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญาและตัวแปรทางสังคมกับสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2530
21 บทบาทที่คาดหวังและที่ปฏิบัติจริงในด้านการเรียนการสอน ของครูประจำกลุ่มการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3 และ 4 ทางวิทยุและไปรษณีย์ ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้บริหารและผู้เรียนในเขตภาคเหนือ
22 การวิเคราะห์มูลเหตุจูงใจ ของนิสิตบัณฑิตศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2529
23 การเปรียบเทียบลักษณะของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือก กับประเภทโควตาในสถานศึกษาส่วนภูมิภาค สังกัดกรมอาชีวศึกษา
24 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถภาพ ของครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง ครู และผู้บริหาร ในเขตการศึกษา 8
25 สถานภาพทางการศึกษาของวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
26 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
27 การศึกษาสภาพมีการงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2524-2527 ของวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2528
28 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2527
29 การเปรียบเทียบเชาวน์ปัญญาและภูมิหลังระหว่างเยาวชนที่ติดและไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
30 การเปรียบเทียบสถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนมากและน้อย
ปี พ.ศ. 2526
31 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการสละสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้
32 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนราษฎร์ระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
33 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก
34 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2524
35 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการตรวจแบบฝึกหัดแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2523
36 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นความรู้เดิม สภาพแวดล้อมทางบ้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทักษะทางการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
37 ตัวทำนายผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2522
38 การเปรียบเทียบปัญหาส่วนตัวระหว่างนิสิตนักศึกษาปีสุดท้าย ที่จะสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร กับผู้ที่จะสำเร็จหลังกำหนดเวลาของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
39 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร
40 ตัวแปรที่ดีที่สุดที่ใช้ทำนายสัมฤทธิผลของนิสิตพลศึกษา ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
41 การวิเคราะห์ความสูญเปล่าทางการศึกษาของวิทยาลัยครูนครสวรรค์
42 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาส่วนตัวและสัมฤทธิผล ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
43 บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2521
44 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์เกี่ยวกับการตายกับความวิตกกังวล เกี่ยวกับการตาย
45 การประเมินบุคลิกภาพของผู้กระทำผิดวัยหนุ่มตามแบบซีพีไอ
ปี พ.ศ. 2520
46 เสียงหนวกหูกับสุขภาพจิตของครู
47 ลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2519
48 การฉายภาพความต้องการครูระดับประถมศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2518-2528
49 ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลตามแบบ อีพีพีเอส
50 การสร้างแบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาวิชาพยาบาลระดับอนุปริญญา
51 การเปรียบเทียบการใช้ภาพสีและสไลด์ในการสอนเรียงความภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษา
52 การวิเคราะห์แบบสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ
53 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาผู้ใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2518
54 การวิเคราะห์แบบสอบผลสัมฤทธิ์วิชาการศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรี
55 สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคลิกภาพและผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายมหาวิทยาลัยมหิดล
56 การบ่งชี้ลักษณะความสูญเปล่าทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
57 บุคลิกภาพของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวัดด้วยอีพีพีเอส
ปี พ.ศ. 2517
58 การเปรียบเทียบการประกอบอาชีพของบัณฑิตและบัณฑิตเกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59 ลักษณะบุคลิกภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2516
60 การเปรียบเทียบความต้องการครูพลศึกษาระหว่างโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนราษฎร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
61 สุขภาพจิตของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
62 สัมฤทธิผลทางวิชาการกับความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร