ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณา ปูรณโชติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณา ปูรโชติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 24
2 ดุษณี สุทธปรียาศรี 4
3 รัตนา พุ่มไพศาล 3
4 พรรณราย ทรัพยะประภา 2
5 ระพีภัทร์ เกษมศุข 2
6 ประยูร กุนาศล 2
7 ธนิศ ภู่ศิริ 2
8 ปัญญา จินดานิล 1
9 ปนัดดา อิงคะประดิษฐ์ 1
10 ชูศักดิ์ ชูช่วย 1
11 อังคณา พัฒนผลไพบูลย์ 1
12 เชิงชาย เหมพัฒน์ 1
13 สุมาลี ปิตยานนท์ 1
14 อัครชิต ทีฆะทิพย์สกุล 1
15 ประจักษ์ รัตนวิจิตร 1
16 ประทีป ท้าวกัญญา 1
17 ประสงค์ ต่อโชติ 1
18 ไพบูลย์ ใจชอบธรรม 1
19 สุมาลี ปิตยานนท์ 1
20 นพรัตน์ เสริมพาณิชย์ 1
21 อังสนา สุวรรณอัตถ์ 1
22 นิตยา สุระชัย 1
23 กุลธิดา สนุกพันธ์ 1
24 สุรัตน์ อังกุรวิโรจน์ 1
25 สุภรณ์ ชัยนิธิกรรณ 1
26 สุทิน ฉิมโฉม 1
27 สมชาย บุญช่วย 1
28 วาณีพร หลงสมบุญ 1
29 วรรณี ประเสริฐสรรค์ 1
30 สุวพร บูรณพงศ์ 1
31 มาโนช กลั่นฤทธิ์ 1
32 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 1
33 ทิพวรรณ พิสิฐานนท์ 1
34 บัวแก้ว รัตนกมุท 1
35 ชัยณรงค์ วิริยะศรีสุวัฒนา 1
36 กิตติพร ปัญญาภิญโญผล 1
37 ปราโมทย์ เดชอัมพร 1
38 โกวิท เชื่อมกลาง 1
39 ธวัช แก้วอนันต์ 1
40 อรพินทร์ นิมิตรนิวัฒน์ 1
41 ยุวดี ฦาชา 1
42 มนัส ประสงค์ 1
43 รจนา ภัตรานนท์ 1
44 ยุวดี วัฒนานนท์ 1
45 วรรณี สัตยวิวัฒน์ 1
46 วัชรินทร์ ไชยนาเคนทร์ 1
47 วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ 1
48 ทรงศรี สนธิทรัพย์ 1
49 บรรจง คำหอมกุล 1
50 บงกช พึ่งพุทธารักษ์ 1
51 พัชรี เพ็งประโคน 1
52 นภาพร สิงหทัต 1
53 ศักดิ์ ภิรมย์ 1
54 อัจฉรา สวามิวัศดุ์ 1
55 มณี ไชยกิจ 1
56 สมบูรณ์ ทองพลาย 1
57 พจนา ว่องตระกูล 1
58 อรพรรณ สมานทรัพย์ 1
59 วรรณา ปูรณโชติ 1
60 อรพินทร์ ชูชม 1
61 อนันต์ รัตนภานุศร 1
62 พจนีย์ เจนพนัส 1
63 อรุณี บุญช่วย 1
64 สุพร รุ่งเรือง 1
65 สายสมร เตชานันท์ 1
66 จินตนา กสิกร 1
67 รัชนี ศรีสวาสดิ์ 1
68 รัตนา เทพดลไชย 1
69 รัฐพันธ์ กาญจนรังสรรค์ 1
70 สรรค์ วรอินทร์ 1
71 วิสาข์ เกษประทุม 1
72 สุวิภา เกาะกาใต้ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 3
2 2538 2
3 2537 1
4 2536 1
5 2535 2
6 2534 2
7 2533 5
8 2532 5
9 2531 4
10 2530 2
11 2529 5
12 2528 1
13 2527 3
14 2526 4
15 2524 1
16 2523 2
17 2522 6
18 2521 2
19 2520 2
20 2519 6
21 2518 4
22 2517 2
23 2516 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างวิธีวิเคราะห์จำแนก กับวิธีวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติก : กรณีศึกษาตัวแปรจำแนก วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษา
2 กระบวนการปลูกฝังค่านิยมและวิถีชีวิตประชาธิปไตย ในสถาบันอุดมศึกษา
3 กระบวนการปลูกฝังค่านิยมและวิถีชีวิตประชาธิปไตย ในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
4 การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้นำชุมชนในการควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่น
5 อัตราการตอบแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์ ของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศ ที่มีระดับความไวต่อความรู้สึกแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2537
6 การพัฒนาแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จากมาตรประมาณค่า
ปี พ.ศ. 2535
8 การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์แบบแผนการตอบข้อสอบ โดยใช้สูตรดัชนีชี้เตือนที่ปรับปรุงโดยฮาร์นิสและลินน์
9 การประยุกต์ใช้เทคนิคของเทอร์สโตนในการพัฒนาแบบวัดความมีน้ำใจนักกีฬาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2534
10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างองค์ประกอบด้านคุณลักษณะของนักเรียนและครู สภาพแวดล้อมทางบ้าน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 11
11 ผลของรูปแบบการเตือนที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
ปี พ.ศ. 2533
12 การวิเคราะห์ตัวประกอบของการตระหนักรู้ในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
13 การวิเคราะห์ตัวประกอบของการตระหนักรู้ในอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
14 ความสอดคล้องของผลการวัดฐานะทางสังคมมิติที่วัดด้วยแบบวัดสังคมมิติ ที่มีข้อคำถามแบบเจาะจงกับไม่เจาะจงสถานการณ์สังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
15 บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน ตามการรับรู้ของผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นและหมู่บ้านทั่วไปภาคใต้
16 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มนักเรียนในภาคกลางที่ศึกษาต่อ และไม่ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2530
ปี พ.ศ. 2532
17 การวิเคราะห์ตัวแปรที่จำแนกระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าและสูงกว่าระดับความสามารถ เขตการศึกษา 5
18 ปัญหาของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยและการให้บริการคำปรึกษาแนะแนว
19 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน สังกัดกรมสามัญศึกษา
20 ความสัมพันธ์ระหว่างสติปัญญา และภูมิหลังกับความสามารถ ในการแก้ปัญหาของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21 การสร้างรูปแบบจำลองเศรษฐมิติคาดคะเนจำนวนครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2531-2540
ปี พ.ศ. 2531
22 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์กับประเภท ของผู้ตรวจแบบฝึกหัดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
23 การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้นำชุมชนในการควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่น
24 สถานภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
25 ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญาและตัวแปรทางสังคมกับสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2530
26 บทบาทที่คาดหวังและที่ปฏิบัติจริงในด้านการเรียนการสอน ของครูประจำกลุ่มการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3 และ 4 ทางวิทยุและไปรษณีย์ ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้บริหารและผู้เรียนในเขตภาคเหนือ
27 การวิเคราะห์มูลเหตุจูงใจ ของนิสิตบัณฑิตศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2529
28 การเปรียบเทียบลักษณะของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือก กับประเภทโควตาในสถานศึกษาส่วนภูมิภาค สังกัดกรมอาชีวศึกษา
29 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถภาพ ของครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง ครู และผู้บริหาร ในเขตการศึกษา 8
30 สถานภาพทางการศึกษาของวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
31 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
32 การศึกษาสภาพมีการงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2524-2527 ของวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2528
33 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2527
34 ปัญหาของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยและการให้บริการคำปรึกษาแนะแนว
35 การเปรียบเทียบเชาวน์ปัญญาและภูมิหลังระหว่างเยาวชนที่ติดและไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
36 การเปรียบเทียบสถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนมากและน้อย
ปี พ.ศ. 2526
37 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการสละสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้
38 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนราษฎร์ระดับมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
39 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก
40 สถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2524
41 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการตรวจแบบฝึกหัดแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2523
42 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นความรู้เดิม สภาพแวดล้อมทางบ้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทักษะทางการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
43 ตัวทำนายผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2522
44 การเปรียบเทียบปัญหาส่วนตัวระหว่างนิสิตนักศึกษาปีสุดท้าย ที่จะสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร กับผู้ที่จะสำเร็จหลังกำหนดเวลาของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
45 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร
46 ตัวแปรที่ดีที่สุดที่ใช้ทำนายสัมฤทธิผลของนิสิตพลศึกษา ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
47 การวิเคราะห์ความสูญเปล่าทางการศึกษาของวิทยาลัยครูนครสวรรค์
48 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาส่วนตัวและสัมฤทธิผล ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
49 บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2521
50 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์เกี่ยวกับการตายกับความวิตกกังวล เกี่ยวกับการตาย
51 การประเมินบุคลิกภาพของผู้กระทำผิดวัยหนุ่มตามแบบซีพีไอ
ปี พ.ศ. 2520
52 เสียงหนวกหูกับสุขภาพจิตของครู
53 ลักษณะความเป็นผู้นำของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2519
54 การฉายภาพความต้องการครูระดับประถมศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2518-2528
55 ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลตามแบบ อีพีพีเอส
56 การสร้างแบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาวิชาพยาบาลระดับอนุปริญญา
57 การเปรียบเทียบการใช้ภาพสีและสไลด์ในการสอนเรียงความภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษา
58 การวิเคราะห์แบบสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ
59 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาผู้ใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2518
60 การวิเคราะห์แบบสอบผลสัมฤทธิ์วิชาการศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรี
61 สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคลิกภาพและผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายมหาวิทยาลัยมหิดล
62 การบ่งชี้ลักษณะความสูญเปล่าทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
63 บุคลิกภาพของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวัดด้วยอีพีพีเอส
ปี พ.ศ. 2517
64 การเปรียบเทียบการประกอบอาชีพของบัณฑิตและบัณฑิตเกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65 ลักษณะบุคลิกภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2516
66 การเปรียบเทียบความต้องการครูพลศึกษาระหว่างโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนราษฎร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
67 สุขภาพจิตของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
68 สัมฤทธิผลทางวิชาการกับความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร