ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณา ตุลยธัญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Vanna Tulyathan
- Vanan Tulyathan
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา 8
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 5
4 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 3
5 พัชรี ปานกุล 3
6 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 3
7 จิราภรณ์ ธนียวัน 3
8 สุชาดา จันทร์ประทีป 3
9 พรรษพร พิพัฒนามงคล 2
10 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 2
11 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 2
12 ศรัญญา ชัยจำรัส 2
13 วินิต ชินสุวรรณ 2
14 ศิราพร วิเศษสุรการ 1
15 อนงค์ เจษฎาณานเมธา 1
16 เนตรนภิส โทนุสิน 1
17 กัลยา เลาหสงคราม 1
18 ตติย สีหร่าย 1
19 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
20 รัตน์จิกา ชานะมัย 1
21 เวชยันต์ ธนบดีภัทร 1
22 เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 1
23 กาญจนาภา เอกคณาลักษมี 1
24 ปัฐมนันท์ พงศ์นพรัตน์ 1
25 วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 1
26 ชนินันท์ วรรธนะหทัย 1
27 นัฐวัฒน์ ชินะโยธิน 1
28 Cleland, Donald John 1
29 Ubonrat Siripatrawan 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
31 Yuthana Phimolsiripol 1
32 กนกทิพย์ สันตะบุตร 1
33 ศนิดา คูนพานิช 1
34 รัตนาภรณ์ ลมูลภักตร์ 1
35 จารุภัทร ลือชา 1
36 สุวรรณา สุภิมารส 1
37 ธรรณพ เหล่ากุลดิลก 1
38 ปกรณ์ วรานุศุภากุล 1
39 เยาวภา ไหวพริบ 1
40 วสันต์ ศิริวงศ์ 1
41 บัณฑิต ลีฬหรัตนรักษ์ 1
42 สมฤดี วิบูลพัฒนะวงศ์ 1
43 สุเทพ ธนียวัน 1
44 วรดา อ่ำบุญ 1
45 ฑิติกาน เมฆจรัสกุล 1
46 ธนานันต์ โรจนศศิธรา 1
47 Kanitha Tananuwong 1
48 Wanida Tewaruth 1
49 อนวัช สุวรรณกุล 1
50 วรินทร ชวศิริ 1
51 วรรณพร ศิริโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 3
2 2550 3
3 2549 6
4 2548 2
5 2546 1
6 2545 3
7 2543 1
8 2542 1
9 2540 1
10 2539 1
11 2538 1
12 2535 2
13 2534 1
14 2533 1
15 2532 1
16 2530 1
17 2529 1
18 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร : รายงานการวิจัย
2 ชีวสังเคราะห์สารหอม 2-Acetyl-1-pyrroline ในเตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb.และข้าวขาวดอกมะลิ 105 Oryza sativa L. variety Khao Dawk Mli 105 โดยกระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน
3 ชีวสังเคราะห์สารหอม 2-acetyl-1-pyrroline ในเตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb. และข้าวขาวดอกมะลิ 105 Oryza sativa L. VARIETY KHAO DAWK MALI 105 โดยกระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน
ปี พ.ศ. 2550
4 Antioxidant activity of black glutinous rice Oryza sativa L. extracts
5 ผลของไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลสต่อสมบัติของแบทเทอร์แป้งข้าว
6 Effects of freezing rate and fluctuating storage temperature on quality of frozen bread dough and applications of artificial neural network for quality prediction
ปี พ.ศ. 2549
7 ผลของการทอดด้วยเทคนิคการเจือน้ำมันที่มีต่อสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทางประสาทสัมผัสของข้าวพองเสริมธาตุไอโอดีน
8 ฤทธิ์การต้านออกซิเดชันและคุณภาพของสารสกัดจากเปลือกของผลมังคุด Garcinia mangostana
9 ผลของเมทิลจัสโมเนต ภาวะการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ ต่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่งพันธุ์ พันธุ์สปุนต้า Solanum tuberosum L.
10 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อรูปแบบโปรตีนของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
11 ผลของเมทิลจัสโมเนต ภาวะการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ ต่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่งพันธุ์ พันธุ์สปุนต้า Solanum tuberosum L.
12 การผลิตแป้งข้าวเหนียวโปรตีนสูงโดยใช้เอนไซม์แอลฟา-อะมิเลส
ปี พ.ศ. 2548
13 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางเคมีและสารหอม 2-แอซีติล-1-ไพรโรลีน และการเปลี่ยนแปลงของสมบัติเพสติงของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ระหว่างการเก็บรักษา
14 ผลของการเสริมไอโอดีนต่อคุณภาพการสีข้าวและสมบัติทางเคมีกายภาพของเมล็ดข้าว
ปี พ.ศ. 2546
15 สมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวสารและผลของการเสริมไอโอดีนที่มีต่อคุณภาพหุงสุกเร็ว
ปี พ.ศ. 2545
16 ผลของความเข้มข้นของไอโอดีนและพันธุ์ข้าวต่อคุณภาพของข้าวกล้องนึ่งและข้าวเปลือกนึ่งเสริมไอโอดีน
17 การเสริมธาตุเหล็กและธาตุเหล็กร่วมกับไอโอดีนในเมล็ดข้าวและแป้งข้าว
18 การเสริมไอโอดีน สังกะสี และเหล็กโดยการเคลือบบนเมล็ดข้าว
ปี พ.ศ. 2543
19 สมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชที่สกัดได้จากกล้วยไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2542
20 การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแป้งที่ได้จากพันธุ์ข้าวไทย และการผลิตมอลโทเดกซ์ทริน
ปี พ.ศ. 2540
21 การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากปลายข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2539
22 การแทนที่ไขมันในกะทิด้วยสารทดแทนไขมันบางชนิด
ปี พ.ศ. 2538
23 สมบัติทางชีวเคมีของข้าวไทย Oryza sativa L. ในสภาพการปลูกที่แตกต่างกันและความสัมพันธ์กับคุณภาพการสีและการหุง
ปี พ.ศ. 2535
24 ผลของกรดแอสคอร์บิกและโซเดียมอิริธอร์เบทต่อการละลายของดีบุกจากกระป๋องชนิดต่างๆ ที่ใช้บรรจุสับปะรด
25 การสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน (Clitoria ternatea L.)
ปี พ.ศ. 2534
26 แป้งมันสำปะหลังดัดแปร : การแทนที่และการเชื่อมขวาง
ปี พ.ศ. 2533
27 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการละลายของดีบุก และคุณภาพของสับปะรดกระป๋องในระหว่างการเก็บ
ปี พ.ศ. 2532
28 ผลของตัวแปรในการผลิต และสมบัติทางกายภาพเคมีของแป้งจากมันเทศที่ปลูกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2530
29 การแปรสภาพแป้งมันฝรั่งเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด
ปี พ.ศ. 2529
30 การปรับปรุงคุณภาพของแป้งมันสำปะหลังโดยการแปรสภาพทางเคมี