ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณศิลป์ พีระพันธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 ไม่มีข้อมูล 6
4 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
5 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
6 ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 4
7 สุมิตรา พูลทอง 4
8 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 3
9 วรนุช จำปานิล 2
10 กฤตพร ห้าวเจริญ 2
11 ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง 2
12 เวชพงศ์ ชุติชูเดช 2
13 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
14 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
15 ปราโมทย์ สุกใส 2
16 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
17 พงศธร เกษสำลี 1
18 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
19 บรรจง ประกิตเตชะกุล 1
20 Thanathon Sesuk 1
21 ไววิทย์ พุทธารี 1
22 ปรัชมาศ ลัญชานนท์ 1
23 สุวดี ยาป่าคาย 1
24 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
25 ศุกันยา ห้วยผัด 1
26 ยาใจ ตรีสุวรรณ 1
27 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
28 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
29 กมลชนก ยวดยง 1
30 Pantharee Boonsatorn 1
31 วาสนา เสียงดัง 1
32 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
33 กุลวดี หันทาชีวะ 1
34 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 1
35 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
36 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
37 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
38 พัชรี อาจสาลี 1
39 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
40 พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล 1
41 สันติ ชุตินธรา 1
42 เกียรติ จิวะกุล 1
43 Waraporn Siriterm 1
44 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
45 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
46 พีระนันท์ ชลอเอกนิษฐ์ 1
47 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
48 ลักษณา สัมมานิธิ 1
49 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
50 Chayaporn Supachartwong 1
51 Suchin Arunsawatwong 1
52 Anawatch Mitpratan 1
53 อวย เกตุสิงห์ 1
54 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
55 ปรีดา หุตะจูฑะ 1
56 Walaisiri Muangsiri 1
57 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
58 ปิยาภา ร่มสนธิ์ 1
59 Acom Sornsute 1
60 Rajalida Lipikorn 1
61 รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร 1
62 ประธาน ดาบเพชร 1
63 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
64 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
65 Varunee Padmasankh 1
66 ประภาวดี เผ่าทองจีน 1
67 จันทนา เอี่ยมวิลัย 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
70 คัคนางค์ มณีศรี 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
72 วาริกา มังกะลัง 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
75 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
77 นิธิกาญจน์ จีนใจตรง 1
78 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
80 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
81 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
82 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
83 Boonchai Sangpetngam 1
84 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
86 Somying Tumwasorn 1
87 วิไล ชินธเนศ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
89 อุทัย บุญประเสริฐ 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
91 ประสงค์ ปิยะศรีสกุล 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
93 สมพร พรมดี 1
94 กาญจน์ นทีวุฒิกุล 1
95 Pornpimol Muanjai 1
96 โฆษิต ต้องวัฒนา 1
97 สุวิชา ทองสิมา 1
98 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
99 สิริพร สิวราวุฒิ 1
100 ชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 1
101 สายฝน ควรผดุง 1
102 เอกชัย อดุลยธรรม 1
103 เมษยา ชนะวรรณ์ 1
104 ฐปณี รัตนถาวร 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 เพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์ 1
107 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
108 สุจินดา ศรีอรุณลักษณ์ 1
109 ธวัชชัย สันติสุข 1
110 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
111 พิมลพร อ่อนจำรัส 1
112 กาญจนา แก้วพึ่ง 1
113 สำเริง แย้มโสภี 1
114 กฤษญา ตันนุกูล 1
115 พิภพ พิทักษ์ศิลป์ 1
116 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
117 Thada Jirajaras 1
118 วินัย งามแสง 1
119 วิมล เหมะจันทร 1
120 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
121 Panee Boonthavi 1
122 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
123 Supa Chantharasakul 1
124 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
125 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
126 Sompol Sanguanrungsirikul 1
127 Kitpramuk Tantayaporn 1
128 Jaitip Paiboon 1
129 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
130 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
131 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
132 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
133 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
134 ชอุ่ม มลิลา 1
135 บรรจง คณะวรรณ 1
136 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
137 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
138 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
139 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
140 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 1
141 Chakkaphan Sutthirat 1
142 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
143 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
144 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
145 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
146 Vanida Chantarateptawan 1
147 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
148 กาญจนา แก้วเทพ 1
149 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
150 ศิริชัย ศิริกายะ 1
151 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
152 Chalermpol Leevailoj 1
153 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
154 Srilert Chotpantarat 1
155 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
156 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
157 Wilai Anomasiri 1
158 Vimolmas Lipipun 1
159 กรรณิการ์ บัณสิทธิ์ 1
160 จิราภา ธนาไชยสกุล, 2510- 1
161 มยุรี ตันติสิระ 1
162 เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์, 2519- 1
163 Garnpimol C. Ritthidej 1
164 เสถียร รุจิรวนิช 1
165 วัฒนชัย สมิทธากร 1
166 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
167 Kittisak Likhitwitayawuid 1
168 Sumphan Wongseripipatana 1
169 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
170 Ampa Luiengpirom 1
171 Chariya Uiyyasathian 1
172 วรันธร ประสานสารกิจ 1
173 Yeshey Penjor 1
174 บุญงาม เอี่ยมศุภวัฒน์ 1
175 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
176 รุ่งราวี ทองกันยา 1
177 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
178 ประคอง ชอบเสียง 1
179 ชัญญ ชีวาภรณาภิวัฒน์ 1
180 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
181 ๋Janes, Gavin W. 1
182 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
183 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 1
184 สร้อยสน รัฐสมบูรณ์ 1
185 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
186 กระมล ทองธรรมชาติ 1
187 Chonticha Srisawang 1
188 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
189 สมชัย วัฒนการุณ 1
190 อรุณวรรณ ศิริวชิราภรณ์ 1
191 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
192 นภสร โกวรรธนะกุล 1
193 พูนทรัพย์ สมประเสริฐพร 1
194 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
195 Kasidit Nootong 1
196 ดอกอ้อ ปาณะดิษ 1
197 Phanphen Wattanaarsakit 1
198 สิทธา กองสาสนะ 1
199 ละอองทิพย์ เหมะ 1
200 วรางคณา นิ่มเจริญ 1
201 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
202 Puttipongse Varavudhi 1
203 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
204 วิยดา ทรงกิตติภักดี 1
205 กำจัด มงคลกุล 1
206 Naiyana Chaiyabutr 1
207 อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ 1
208 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
209 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
210 พรรณี กาญจนพลู 1
211 ปิยนุช คงวิทยากุล 1
212 สิทธิพร แอกทอง 1
213 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
214 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
215 จันทิรา เกื้อด้วง 1
216 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
217 วิทยา ดวงธิมา 1
218 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
219 สุมา เมืองใย 1
220 Jittima Chatchawansaisin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 4
7 2550 6
8 2548 3
9 2546 7
10 2545 3
11 2544 4
12 2543 1
13 2542 1
14 2540 6
15 2538 3
16 2537 3
17 2536 2
18 2528 3
19 2527 1
20 2525 4
21 2523 1
22 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
3 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนในตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2556
4 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
5 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่าลพบุรี
6 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
ปี พ.ศ. 2555
7 เงื่อนไขเชิงพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
8 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน
9 ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
10 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้ำในบริบทสวน พื้นที่ดินดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
11 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนในเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
13 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพอง และบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
14 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
15 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี
16 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพองและบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
18 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง
19 ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธาณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่
20 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการฟื้นฟูชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
21 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง
22 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2548
23 การปรับปรุงสุนทรียภาพของเมืองเก่าเพชรบุรี
24 การอนุรักษ์ชุมชนไทยเขิน บ้านสันก้างปลา จ. เชียงใหม่
25 การอนุรักษ์ชุมชนเมืองเก่าพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2546
26 แนวทางการอนุรักษ์คลองและชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่
27 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
28 การปรับปรุงย่านพานิชยกรรมเก่า เทศบาลเมืองหนองคาย
29 บทบาทและการพัฒนาพื้นที่ย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร
30 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง
31 พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ำบ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ย่านเทเวศร์กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
33 แนวทางการฟื้นฟูศูนย์การค้าสยามสแควร์
34 การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
35 ลักษณะของตลาดนัดกับข้าวและความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองนครปฐม
ปี พ.ศ. 2544
36 บทบาทด้านการค้าและการผลิตของย่านโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร
37 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้าในเมืองเชียงใหม่
38 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและชุมชนของเกาะช้าง จังหวัดตราด
39 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานย่านบางลำภู
ปี พ.ศ. 2543
40 การรับรู้ด้านสุนทรียภาพเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
41 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขนส่งโดยรถตู้ในเขตกรุงเทพมหานครตอนเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
42 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์
43 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์
44 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์
45 ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อม ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
46 การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
47 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
48 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
49 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
50 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2537
51 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
52 รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุน แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
53 วิวัฒนาการชุมชนและตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2536
54 แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองพะเยา
55 การศึกษารูปแบบการเดินทางประจำวันของผู้โดยสารรถไฟ ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
ปี พ.ศ. 2528
56 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเทศบาลเมืองลำปาง
57 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - พะเยา
58 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2527
59 การวางแผนโครงสร้างเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2525
60 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัย
61 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
62 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
63 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2523
64 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขนส่ง ต่อเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม