ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณศิลป์ พีระพันธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 ไม่มีข้อมูล 6
4 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
5 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
6 ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 4
7 สุมิตรา พูลทอง 4
8 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 3
9 วรนุช จำปานิล 2
10 กฤตพร ห้าวเจริญ 2
11 ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง 2
12 เวชพงศ์ ชุติชูเดช 2
13 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
14 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
15 ปราโมทย์ สุกใส 2
16 พิภพ พิทักษ์ศิลป์ 1
17 พิมลพร อ่อนจำรัส 1
18 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
19 สำเริง แย้มโสภี 1
20 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
21 ฐปณี รัตนถาวร 1
22 ประภาวดี เผ่าทองจีน 1
23 สุจินดา ศรีอรุณลักษณ์ 1
24 สมพร พรมดี 1
25 โฆษิต ต้องวัฒนา 1
26 สุวิชา ทองสิมา 1
27 วัลลภ แย้มเหมือน 1
28 นิธิกาญจน์ จีนใจตรง 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
30 สิริพร สิวราวุฒิ 1
31 วาริกา มังกะลัง 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
33 จันทนา เอี่ยมวิลัย 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
35 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
36 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
38 ประสงค์ ปิยะศรีสกุล 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
40 ธวัชชัย สันติสุข 1
41 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 1
42 ไววิทย์ พุทธารี 1
43 ยาใจ ตรีสุวรรณ 1
44 บรรจง ประกิตเตชะกุล 1
45 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
46 พงศธร เกษสำลี 1
47 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
48 ปรัชมาศ ลัญชานนท์ 1
49 ปรีดา หุตะจูฑะ 1
50 Walaisiri Muangsiri 1
51 ปิยาภา ร่มสนธิ์ 1
52 Varunee Padmasankh 1
53 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
54 พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล 1
55 กุลวดี หันทาชีวะ 1
56 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
57 ชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 1
58 สายฝน ควรผดุง 1
59 วาสนา เสียงดัง 1
60 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
61 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
62 พัชรี อาจสาลี 1
63 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
64 Jaitip Paiboon 1
65 เมษยา ชนะวรรณ์ 1
66 บรรจง คณะวรรณ 1
67 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
68 Acom Sornsute 1
69 Pantharee Boonsatorn 1
70 ศุกันยา ห้วยผัด 1
71 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
72 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
73 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
74 Chayaporn Supachartwong 1
75 Anawatch Mitpratan 1
76 Waraporn Siriterm 1
77 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
78 Thanathon Sesuk 1
79 สุวดี ยาป่าคาย 1
80 Pornpimol Muanjai 1
81 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
82 กฤษญา ตันนุกูล 1
83 กาญจนา แก้วพึ่ง 1
84 เพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์ 1
85 เอกชัย อดุลยธรรม 1
86 Thada Jirajaras 1
87 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
88 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
89 กมลชนก ยวดยง 1
90 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
91 Jittima Chatchawansaisin 1
92 Chonticha Srisawang 1
93 Ampa Luiengpirom 1
94 Rajalida Lipikorn 1
95 Naiyana Chaiyabutr 1
96 Puttipongse Varavudhi 1
97 ละอองทิพย์ เหมะ 1
98 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
99 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
100 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
101 Panee Boonthavi 1
102 Supa Chantharasakul 1
103 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
104 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
105 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
106 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
107 Yeshey Penjor 1
108 นภสร โกวรรธนะกุล 1
109 วินัย งามแสง 1
110 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
111 รุ่งราวี ทองกันยา 1
112 ๋Janes, Gavin W. 1
113 สุมา เมืองใย 1
114 พรรณี กาญจนพลู 1
115 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
116 ประคอง ชอบเสียง 1
117 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
118 ลักษณา สัมมานิธิ 1
119 เสถียร รุจิรวนิช 1
120 Sumphan Wongseripipatana 1
121 Garnpimol C. Ritthidej 1
122 กรรณิการ์ บัณสิทธิ์ 1
123 Vimolmas Lipipun 1
124 Kittisak Likhitwitayawuid 1
125 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
126 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
127 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
128 Wilai Anomasiri 1
129 วัฒนชัย สมิทธากร 1
130 จิราภา ธนาไชยสกุล, 2510- 1
131 มยุรี ตันติสิระ 1
132 วิมล เหมะจันทร 1
133 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
134 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
135 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
136 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
137 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
138 Kitpramuk Tantayaporn 1
139 เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์, 2519- 1
140 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
141 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
142 Sompol Sanguanrungsirikul 1
143 กาญจนา แก้วเทพ 1
144 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
145 อุทัย บุญประเสริฐ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
148 Somying Tumwasorn 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
150 วิไล ชินธเนศ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
153 คัคนางค์ มณีศรี 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
155 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
156 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
157 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
158 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
159 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
160 ศิริชัย ศิริกายะ 1
161 Vanida Chantarateptawan 1
162 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
163 Srilert Chotpantarat 1
164 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
165 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
166 Boonchai Sangpetngam 1
167 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
168 Chalermpol Leevailoj 1
169 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 1
170 Chakkaphan Sutthirat 1
171 พูนทรัพย์ สมประเสริฐพร 1
172 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
173 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
174 อรุณวรรณ ศิริวชิราภรณ์ 1
175 สมชัย วัฒนการุณ 1
176 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 1
177 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
178 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
179 วรันธร ประสานสารกิจ 1
180 Chariya Uiyyasathian 1
181 บุญงาม เอี่ยมศุภวัฒน์ 1
182 สร้อยสน รัฐสมบูรณ์ 1
183 กระมล ทองธรรมชาติ 1
184 พีระนันท์ ชลอเอกนิษฐ์ 1
185 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
186 อวย เกตุสิงห์ 1
187 รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร 1
188 ประธาน ดาบเพชร 1
189 เกียรติ จิวะกุล 1
190 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
191 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
192 กาญจน์ นทีวุฒิกุล 1
193 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
194 Suchin Arunsawatwong 1
195 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
196 ชัญญ ชีวาภรณาภิวัฒน์ 1
197 กำจัด มงคลกุล 1
198 วิยดา ทรงกิตติภักดี 1
199 อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ 1
200 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
201 สิทธา กองสาสนะ 1
202 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
203 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
204 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
205 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
206 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
207 ชอุ่ม มลิลา 1
208 Phanphen Wattanaarsakit 1
209 วรางคณา นิ่มเจริญ 1
210 ปิยนุช คงวิทยากุล 1
211 สิทธิพร แอกทอง 1
212 ดอกอ้อ ปาณะดิษ 1
213 Kasidit Nootong 1
214 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
215 จันทิรา เกื้อด้วง 1
216 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
217 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
218 วิทยา ดวงธิมา 1
219 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
220 สันติ ชุตินธรา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 4
7 2550 6
8 2548 3
9 2546 7
10 2545 3
11 2544 4
12 2543 1
13 2542 1
14 2540 6
15 2538 3
16 2537 3
17 2536 2
18 2528 3
19 2527 1
20 2525 4
21 2523 1
22 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
3 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนในตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2556
4 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
5 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่าลพบุรี
6 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
ปี พ.ศ. 2555
7 เงื่อนไขเชิงพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
8 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน
9 ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
10 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้ำในบริบทสวน พื้นที่ดินดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
11 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนในเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
13 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพอง และบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
14 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
15 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี
16 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพองและบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
18 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง
19 ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธาณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่
20 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการฟื้นฟูชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
21 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง
22 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2548
23 การปรับปรุงสุนทรียภาพของเมืองเก่าเพชรบุรี
24 การอนุรักษ์ชุมชนไทยเขิน บ้านสันก้างปลา จ. เชียงใหม่
25 การอนุรักษ์ชุมชนเมืองเก่าพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2546
26 แนวทางการอนุรักษ์คลองและชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่
27 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
28 การปรับปรุงย่านพานิชยกรรมเก่า เทศบาลเมืองหนองคาย
29 บทบาทและการพัฒนาพื้นที่ย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร
30 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง
31 พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ำบ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ย่านเทเวศร์กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
33 แนวทางการฟื้นฟูศูนย์การค้าสยามสแควร์
34 การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
35 ลักษณะของตลาดนัดกับข้าวและความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองนครปฐม
ปี พ.ศ. 2544
36 บทบาทด้านการค้าและการผลิตของย่านโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร
37 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้าในเมืองเชียงใหม่
38 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและชุมชนของเกาะช้าง จังหวัดตราด
39 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานย่านบางลำภู
ปี พ.ศ. 2543
40 การรับรู้ด้านสุนทรียภาพเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
41 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขนส่งโดยรถตู้ในเขตกรุงเทพมหานครตอนเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
42 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์
43 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์
44 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์
45 ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อม ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
46 การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
47 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
48 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
49 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
50 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2537
51 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
52 รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุน แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
53 วิวัฒนาการชุมชนและตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2536
54 แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองพะเยา
55 การศึกษารูปแบบการเดินทางประจำวันของผู้โดยสารรถไฟ ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
ปี พ.ศ. 2528
56 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเทศบาลเมืองลำปาง
57 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - พะเยา
58 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2527
59 การวางแผนโครงสร้างเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2525
60 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัย
61 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
62 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
63 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2523
64 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขนส่ง ต่อเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม