ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณศิลป์ พีระพันธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 ไม่มีข้อมูล 6
4 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
5 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
6 ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 4
7 สุมิตรา พูลทอง 4
8 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 3
9 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
10 วรนุช จำปานิล 2
11 ปราโมทย์ สุกใส 2
12 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
13 เวชพงศ์ ชุติชูเดช 2
14 ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง 2
15 กฤตพร ห้าวเจริญ 2
16 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
18 จันทนา เอี่ยมวิลัย 1
19 นิธิกาญจน์ จีนใจตรง 1
20 วาริกา มังกะลัง 1
21 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
22 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
25 ประสงค์ ปิยะศรีสกุล 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
28 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
29 Somying Tumwasorn 1
30 ธวัชชัย สันติสุข 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
32 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
33 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
34 อุทัย บุญประเสริฐ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
37 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
39 วิไล ชินธเนศ 1
40 คัคนางค์ มณีศรี 1
41 ฐปณี รัตนถาวร 1
42 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
43 กุลวดี หันทาชีวะ 1
44 ชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 1
45 สายฝน ควรผดุง 1
46 เมษยา ชนะวรรณ์ 1
47 วาสนา เสียงดัง 1
48 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
49 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
50 พัชรี อาจสาลี 1
51 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
52 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 1
53 สิริพร สิวราวุฒิ 1
54 ประภาวดี เผ่าทองจีน 1
55 พิภพ พิทักษ์ศิลป์ 1
56 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
57 พิมลพร อ่อนจำรัส 1
58 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
59 สำเริง แย้มโสภี 1
60 วัลลภ แย้มเหมือน 1
61 สมพร พรมดี 1
62 โฆษิต ต้องวัฒนา 1
63 สุวิชา ทองสิมา 1
64 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
65 สุจินดา ศรีอรุณลักษณ์ 1
66 ศิริชัย ศิริกายะ 1
67 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
68 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
69 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
70 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 1
71 Chakkaphan Sutthirat 1
72 วิมล เหมะจันทร 1
73 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
74 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
75 Sompol Sanguanrungsirikul 1
76 Kitpramuk Tantayaporn 1
77 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
78 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
79 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
80 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
81 อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ 1
82 สิทธา กองสาสนะ 1
83 Phanphen Wattanaarsakit 1
84 วรางคณา นิ่มเจริญ 1
85 กำจัด มงคลกุล 1
86 วิยดา ทรงกิตติภักดี 1
87 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
88 ชอุ่ม มลิลา 1
89 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
90 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
91 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
92 เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์, 2519- 1
93 Vanida Chantarateptawan 1
94 พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล 1
95 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
96 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
97 กาญจนา แก้วเทพ 1
98 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
99 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
100 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
101 Chalermpol Leevailoj 1
102 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
103 Srilert Chotpantarat 1
104 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
105 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
106 กรรณิการ์ บัณสิทธิ์ 1
107 Garnpimol C. Ritthidej 1
108 Vimolmas Lipipun 1
109 จิราภา ธนาไชยสกุล, 2510- 1
110 มยุรี ตันติสิระ 1
111 เสถียร รุจิรวนิช 1
112 Sumphan Wongseripipatana 1
113 Wilai Anomasiri 1
114 วัฒนชัย สมิทธากร 1
115 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
116 Kittisak Likhitwitayawuid 1
117 Boonchai Sangpetngam 1
118 Varunee Padmasankh 1
119 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
120 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
121 Acom Sornsute 1
122 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
123 Pantharee Boonsatorn 1
124 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
125 Waraporn Siriterm 1
126 Chonticha Srisawang 1
127 Jittima Chatchawansaisin 1
128 Chayaporn Supachartwong 1
129 Anawatch Mitpratan 1
130 ศุกันยา ห้วยผัด 1
131 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
132 เอกชัย อดุลยธรรม 1
133 Thada Jirajaras 1
134 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 กฤษญา ตันนุกูล 1
137 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
138 กมลชนก ยวดยง 1
139 Thanathon Sesuk 1
140 สุวดี ยาป่าคาย 1
141 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
142 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
143 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
144 วินัย งามแสง 1
145 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
146 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
147 บรรจง คณะวรรณ 1
148 Ampa Luiengpirom 1
149 Naiyana Chaiyabutr 1
150 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
151 Supa Chantharasakul 1
152 Jaitip Paiboon 1
153 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
154 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
155 Panee Boonthavi 1
156 Puttipongse Varavudhi 1
157 ละอองทิพย์ เหมะ 1
158 รุ่งราวี ทองกันยา 1
159 ๋Janes, Gavin W. 1
160 Yeshey Penjor 1
161 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
162 นภสร โกวรรธนะกุล 1
163 ประคอง ชอบเสียง 1
164 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
165 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
166 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
167 สุมา เมืองใย 1
168 พรรณี กาญจนพลู 1
169 กาญจนา แก้วพึ่ง 1
170 เพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์ 1
171 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
172 เกียรติ จิวะกุล 1
173 พีระนันท์ ชลอเอกนิษฐ์ 1
174 อวย เกตุสิงห์ 1
175 รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร 1
176 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
177 ลักษณา สัมมานิธิ 1
178 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
179 กาญจน์ นทีวุฒิกุล 1
180 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
181 Suchin Arunsawatwong 1
182 ประธาน ดาบเพชร 1
183 สันติ ชุตินธรา 1
184 ไววิทย์ พุทธารี 1
185 ยาใจ ตรีสุวรรณ 1
186 บรรจง ประกิตเตชะกุล 1
187 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
188 พงศธร เกษสำลี 1
189 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
190 ปรัชมาศ ลัญชานนท์ 1
191 Rajalida Lipikorn 1
192 ปรีดา หุตะจูฑะ 1
193 Walaisiri Muangsiri 1
194 ปิยาภา ร่มสนธิ์ 1
195 กระมล ทองธรรมชาติ 1
196 สร้อยสน รัฐสมบูรณ์ 1
197 สิทธิพร แอกทอง 1
198 ปิยนุช คงวิทยากุล 1
199 ดอกอ้อ ปาณะดิษ 1
200 Kasidit Nootong 1
201 ชัญญ ชีวาภรณาภิวัฒน์ 1
202 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
203 จันทิรา เกื้อด้วง 1
204 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
205 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
206 วิทยา ดวงธิมา 1
207 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
208 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
209 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
210 พูนทรัพย์ สมประเสริฐพร 1
211 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
212 อรุณวรรณ ศิริวชิราภรณ์ 1
213 สมชัย วัฒนการุณ 1
214 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
215 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 1
216 วรันธร ประสานสารกิจ 1
217 Chariya Uiyyasathian 1
218 บุญงาม เอี่ยมศุภวัฒน์ 1
219 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
220 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 4
7 2550 6
8 2548 3
9 2546 7
10 2545 3
11 2544 4
12 2543 1
13 2542 1
14 2540 6
15 2538 3
16 2537 3
17 2536 2
18 2528 3
19 2527 1
20 2525 4
21 2523 1
22 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
3 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนในตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2556
4 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
5 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่าลพบุรี
6 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
ปี พ.ศ. 2555
7 เงื่อนไขเชิงพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
8 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน
9 ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
10 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้ำในบริบทสวน พื้นที่ดินดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
11 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนในเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
13 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพอง และบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
14 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
15 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี
16 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพองและบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
18 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง
19 ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธาณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่
20 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการฟื้นฟูชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
21 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง
22 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2548
23 การปรับปรุงสุนทรียภาพของเมืองเก่าเพชรบุรี
24 การอนุรักษ์ชุมชนไทยเขิน บ้านสันก้างปลา จ. เชียงใหม่
25 การอนุรักษ์ชุมชนเมืองเก่าพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2546
26 แนวทางการอนุรักษ์คลองและชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่
27 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
28 การปรับปรุงย่านพานิชยกรรมเก่า เทศบาลเมืองหนองคาย
29 บทบาทและการพัฒนาพื้นที่ย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร
30 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง
31 พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ำบ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ย่านเทเวศร์กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
33 แนวทางการฟื้นฟูศูนย์การค้าสยามสแควร์
34 การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
35 ลักษณะของตลาดนัดกับข้าวและความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองนครปฐม
ปี พ.ศ. 2544
36 บทบาทด้านการค้าและการผลิตของย่านโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร
37 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้าในเมืองเชียงใหม่
38 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและชุมชนของเกาะช้าง จังหวัดตราด
39 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานย่านบางลำภู
ปี พ.ศ. 2543
40 การรับรู้ด้านสุนทรียภาพเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
41 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขนส่งโดยรถตู้ในเขตกรุงเทพมหานครตอนเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
42 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์
43 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์
44 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์
45 ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อม ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
46 การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
47 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
48 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
49 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
50 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2537
51 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
52 รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุน แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
53 วิวัฒนาการชุมชนและตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2536
54 แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองพะเยา
55 การศึกษารูปแบบการเดินทางประจำวันของผู้โดยสารรถไฟ ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
ปี พ.ศ. 2528
56 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเทศบาลเมืองลำปาง
57 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - พะเยา
58 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2527
59 การวางแผนโครงสร้างเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2525
60 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัย
61 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
62 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
63 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2523
64 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขนส่ง ต่อเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม