ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณศิลป์ พีระพันธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 ไม่มีข้อมูล 6
4 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
5 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
6 สุมิตรา พูลทอง 4
7 ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 4
8 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 3
9 กฤตพร ห้าวเจริญ 2
10 ปราโมทย์ สุกใส 2
11 ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง 2
12 เวชพงศ์ ชุติชูเดช 2
13 วรนุช จำปานิล 2
14 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
15 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
16 สิทธิพร แอกทอง 1
17 Kasidit Nootong 1
18 ชัญญ ชีวาภรณาภิวัฒน์ 1
19 ปิยนุช คงวิทยากุล 1
20 ดอกอ้อ ปาณะดิษ 1
21 จันทิรา เกื้อด้วง 1
22 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
23 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
24 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
25 วิทยา ดวงธิมา 1
26 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
27 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
28 พูนทรัพย์ สมประเสริฐพร 1
29 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
30 วรางคณา นิ่มเจริญ 1
31 อรุณวรรณ ศิริวชิราภรณ์ 1
32 สมชัย วัฒนการุณ 1
33 สร้อยสน รัฐสมบูรณ์ 1
34 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
35 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 1
36 วรันธร ประสานสารกิจ 1
37 Chariya Uiyyasathian 1
38 บุญงาม เอี่ยมศุภวัฒน์ 1
39 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
40 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
41 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
42 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
43 วิมล เหมะจันทร 1
44 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
45 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
46 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 1
47 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
48 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
49 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
50 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
51 Sompol Sanguanrungsirikul 1
52 Kitpramuk Tantayaporn 1
53 Chakkaphan Sutthirat 1
54 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
55 กำจัด มงคลกุล 1
56 อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ 1
57 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
58 สิทธา กองสาสนะ 1
59 วิยดา ทรงกิตติภักดี 1
60 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
61 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
62 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
63 ชอุ่ม มลิลา 1
64 Pantharee Boonsatorn 1
65 Phanphen Wattanaarsakit 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 ๋Janes, Gavin W. 1
68 ประคอง ชอบเสียง 1
69 รุ่งราวี ทองกันยา 1
70 Yeshey Penjor 1
71 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
72 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
73 พรรณี กาญจนพลู 1
74 ละอองทิพย์ เหมะ 1
75 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
76 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
77 สุมา เมืองใย 1
78 นภสร โกวรรธนะกุล 1
79 วินัย งามแสง 1
80 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
81 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
82 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
83 Acom Sornsute 1
84 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
85 Waraporn Siriterm 1
86 Anawatch Mitpratan 1
87 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
88 Chonticha Srisawang 1
89 Jittima Chatchawansaisin 1
90 Chayaporn Supachartwong 1
91 Puttipongse Varavudhi 1
92 Naiyana Chaiyabutr 1
93 Thada Jirajaras 1
94 เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์, 2519- 1
95 เอกชัย อดุลยธรรม 1
96 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
97 Pornpimol Muanjai 1
98 กมลชนก ยวดยง 1
99 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
100 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
101 Thanathon Sesuk 1
102 สุวดี ยาป่าคาย 1
103 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
104 กฤษญา ตันนุกูล 1
105 กาญจนา แก้วพึ่ง 1
106 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
107 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
108 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
109 บรรจง คณะวรรณ 1
110 Ampa Luiengpirom 1
111 Supa Chantharasakul 1
112 Panee Boonthavi 1
113 เพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์ 1
114 Jaitip Paiboon 1
115 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
116 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
117 ศุกันยา ห้วยผัด 1
118 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
119 วาสนา เสียงดัง 1
120 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
121 กุลวดี หันทาชีวะ 1
122 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
123 ชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 1
124 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 1
125 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
126 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
127 พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล 1
128 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
129 พัชรี อาจสาลี 1
130 สายฝน ควรผดุง 1
131 เมษยา ชนะวรรณ์ 1
132 สำเริง แย้มโสภี 1
133 วัลลภ แย้มเหมือน 1
134 พิภพ พิทักษ์ศิลป์ 1
135 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
136 พิมลพร อ่อนจำรัส 1
137 ฐปณี รัตนถาวร 1
138 สุวิชา ทองสิมา 1
139 สิริพร สิวราวุฒิ 1
140 ประภาวดี เผ่าทองจีน 1
141 สมพร พรมดี 1
142 โฆษิต ต้องวัฒนา 1
143 พงศธร เกษสำลี 1
144 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
145 เกียรติ จิวะกุล 1
146 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
147 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
148 พีระนันท์ ชลอเอกนิษฐ์ 1
149 อวย เกตุสิงห์ 1
150 ลักษณา สัมมานิธิ 1
151 Suchin Arunsawatwong 1
152 กระมล ทองธรรมชาติ 1
153 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
154 กาญจน์ นทีวุฒิกุล 1
155 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
156 รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร 1
157 ประธาน ดาบเพชร 1
158 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
159 ปรัชมาศ ลัญชานนท์ 1
160 ยาใจ ตรีสุวรรณ 1
161 ไววิทย์ พุทธารี 1
162 บรรจง ประกิตเตชะกุล 1
163 Varunee Padmasankh 1
164 ปิยาภา ร่มสนธิ์ 1
165 สันติ ชุตินธรา 1
166 Rajalida Lipikorn 1
167 ปรีดา หุตะจูฑะ 1
168 Walaisiri Muangsiri 1
169 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
170 สุจินดา ศรีอรุณลักษณ์ 1
171 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
172 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
173 ศิริชัย ศิริกายะ 1
174 Vanida Chantarateptawan 1
175 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
176 Srilert Chotpantarat 1
177 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
178 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
179 Boonchai Sangpetngam 1
180 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
181 Chalermpol Leevailoj 1
182 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
183 กาญจนา แก้วเทพ 1
184 Garnpimol C. Ritthidej 1
185 เสถียร รุจิรวนิช 1
186 กรรณิการ์ บัณสิทธิ์ 1
187 Vimolmas Lipipun 1
188 จิราภา ธนาไชยสกุล, 2510- 1
189 Sumphan Wongseripipatana 1
190 Kittisak Likhitwitayawuid 1
191 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
192 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
193 Wilai Anomasiri 1
194 วัฒนชัย สมิทธากร 1
195 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
196 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
197 นิธิกาญจน์ จีนใจตรง 1
198 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
199 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
200 วาริกา มังกะลัง 1
201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
202 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
203 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
204 ธวัชชัย สันติสุข 1
205 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
206 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
207 ประสงค์ ปิยะศรีสกุล 1
208 จันทนา เอี่ยมวิลัย 1
209 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
210 อุทัย บุญประเสริฐ 1
211 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
212 Somying Tumwasorn 1
213 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
214 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
215 วิไล ชินธเนศ 1
216 คัคนางค์ มณีศรี 1
217 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
218 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
219 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
220 มยุรี ตันติสิระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 4
7 2550 12
8 2548 3
9 2546 7
10 2545 3
11 2544 4
12 2543 1
13 2542 1
14 2540 6
15 2538 3
16 2537 3
17 2536 2
18 2528 3
19 2527 1
20 2525 4
21 2523 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
3 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนในตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2556
4 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
5 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่าลพบุรี
6 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
ปี พ.ศ. 2555
7 เงื่อนไขเชิงพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
8 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน
9 ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
10 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้ำในบริบทสวน พื้นที่ดินดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
11 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนในเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
13 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพอง และบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
14 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
15 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี
16 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพองและบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
18 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง
19 ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธาณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่
20 การจัดทำหนังสือที่ระลึกของเทศบาลตำบลอัมพวา
21 การอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนอัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง
22 การศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางผังเมืองรวม
23 การวางแผนและจัดทำผังพื้นที่อาคารศูนย์ข้อมูลชุมชนอัมพวา
24 การศึกษาข้อมูลและสำรวจภาคสนามในเขตตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
25 การศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการวางผังเมืองรวม
26 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการฟื้นฟูชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
27 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง
28 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2548
29 การปรับปรุงสุนทรียภาพของเมืองเก่าเพชรบุรี
30 การอนุรักษ์ชุมชนไทยเขิน บ้านสันก้างปลา จ. เชียงใหม่
31 การอนุรักษ์ชุมชนเมืองเก่าพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2546
32 แนวทางการอนุรักษ์คลองและชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่
33 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
34 การปรับปรุงย่านพานิชยกรรมเก่า เทศบาลเมืองหนองคาย
35 บทบาทและการพัฒนาพื้นที่ย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร
36 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง
37 พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ำบ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี
38 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ย่านเทเวศร์กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
39 แนวทางการฟื้นฟูศูนย์การค้าสยามสแควร์
40 การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
41 ลักษณะของตลาดนัดกับข้าวและความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองนครปฐม
ปี พ.ศ. 2544
42 บทบาทด้านการค้าและการผลิตของย่านโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร
43 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้าในเมืองเชียงใหม่
44 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและชุมชนของเกาะช้าง จังหวัดตราด
45 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานย่านบางลำภู
ปี พ.ศ. 2543
46 การรับรู้ด้านสุนทรียภาพเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
47 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขนส่งโดยรถตู้ในเขตกรุงเทพมหานครตอนเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
48 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์
49 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์
50 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์
51 ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อม ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
52 การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
53 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
54 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
55 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
56 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2537
57 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
58 รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุน แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
59 วิวัฒนาการชุมชนและตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2536
60 แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองพะเยา
61 การศึกษารูปแบบการเดินทางประจำวันของผู้โดยสารรถไฟ ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
ปี พ.ศ. 2528
62 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเทศบาลเมืองลำปาง
63 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - พะเยา
64 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2527
65 การวางแผนโครงสร้างเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2525
66 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัย
67 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
68 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
69 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2523
70 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขนส่ง ต่อเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม