ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณศิลป์ พีระพันธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 ไม่มีข้อมูล 6
4 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
5 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
6 ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 4
7 สุมิตรา พูลทอง 4
8 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 3
9 ปราโมทย์ สุกใส 2
10 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
11 วรนุช จำปานิล 2
12 กฤตพร ห้าวเจริญ 2
13 เวชพงศ์ ชุติชูเดช 2
14 ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง 2
15 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
16 Kasidit Nootong 1
17 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
18 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
19 ดอกอ้อ ปาณะดิษ 1
20 ชัญญ ชีวาภรณาภิวัฒน์ 1
21 ปิยนุช คงวิทยากุล 1
22 วิทยา ดวงธิมา 1
23 วรันธร ประสานสารกิจ 1
24 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
25 จันทิรา เกื้อด้วง 1
26 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
27 สิทธิพร แอกทอง 1
28 อรุณวรรณ ศิริวชิราภรณ์ 1
29 สมชัย วัฒนการุณ 1
30 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
31 สร้อยสน รัฐสมบูรณ์ 1
32 กระมล ทองธรรมชาติ 1
33 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
34 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
35 พูนทรัพย์ สมประเสริฐพร 1
36 บุญงาม เอี่ยมศุภวัฒน์ 1
37 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
38 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 1
39 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
40 Chariya Uiyyasathian 1
41 วิยดา ทรงกิตติภักดี 1
42 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
43 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
44 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 1
45 Chakkaphan Sutthirat 1
46 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
47 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
48 วิมล เหมะจันทร 1
49 Sompol Sanguanrungsirikul 1
50 Kitpramuk Tantayaporn 1
51 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
52 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
53 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
54 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
55 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
56 สิทธา กองสาสนะ 1
57 Phanphen Wattanaarsakit 1
58 วรางคณา นิ่มเจริญ 1
59 อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ 1
60 กำจัด มงคลกุล 1
61 ชอุ่ม มลิลา 1
62 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
63 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
64 กาญจน์ นทีวุฒิกุล 1
65 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
66 อวย เกตุสิงห์ 1
67 สายฝน ควรผดุง 1
68 ชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 1
69 เมษยา ชนะวรรณ์ 1
70 สิริพร สิวราวุฒิ 1
71 ประภาวดี เผ่าทองจีน 1
72 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
73 กุลวดี หันทาชีวะ 1
74 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
75 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 1
76 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
77 วาสนา เสียงดัง 1
78 สมพร พรมดี 1
79 โฆษิต ต้องวัฒนา 1
80 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
81 พิมลพร อ่อนจำรัส 1
82 สุจินดา ศรีอรุณลักษณ์ 1
83 ธวัชชัย สันติสุข 1
84 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
85 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
86 พิภพ พิทักษ์ศิลป์ 1
87 สุวิชา ทองสิมา 1
88 ฐปณี รัตนถาวร 1
89 วัลลภ แย้มเหมือน 1
90 สำเริง แย้มโสภี 1
91 พัชรี อาจสาลี 1
92 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
93 รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร 1
94 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
95 ประธาน ดาบเพชร 1
96 สันติ ชุตินธรา 1
97 Rajalida Lipikorn 1
98 พีระนันท์ ชลอเอกนิษฐ์ 1
99 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
100 Suchin Arunsawatwong 1
101 ลักษณา สัมมานิธิ 1
102 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
103 เกียรติ จิวะกุล 1
104 ปรีดา หุตะจูฑะ 1
105 Walaisiri Muangsiri 1
106 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
107 บรรจง ประกิตเตชะกุล 1
108 พงศธร เกษสำลี 1
109 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
110 พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล 1
111 ไววิทย์ พุทธารี 1
112 ยาใจ ตรีสุวรรณ 1
113 ปิยาภา ร่มสนธิ์ 1
114 Varunee Padmasankh 1
115 ปรัชมาศ ลัญชานนท์ 1
116 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
117 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
118 Sumphan Wongseripipatana 1
119 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
120 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
121 Acom Sornsute 1
122 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
123 Pantharee Boonsatorn 1
124 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
125 Waraporn Siriterm 1
126 Chonticha Srisawang 1
127 Jittima Chatchawansaisin 1
128 Chayaporn Supachartwong 1
129 Anawatch Mitpratan 1
130 ศุกันยา ห้วยผัด 1
131 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
132 เอกชัย อดุลยธรรม 1
133 Thada Jirajaras 1
134 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 กฤษญา ตันนุกูล 1
137 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
138 กมลชนก ยวดยง 1
139 Thanathon Sesuk 1
140 สุวดี ยาป่าคาย 1
141 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
142 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
143 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
144 วินัย งามแสง 1
145 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
146 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
147 บรรจง คณะวรรณ 1
148 Ampa Luiengpirom 1
149 Naiyana Chaiyabutr 1
150 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
151 Supa Chantharasakul 1
152 Jaitip Paiboon 1
153 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
154 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
155 Panee Boonthavi 1
156 Puttipongse Varavudhi 1
157 ละอองทิพย์ เหมะ 1
158 รุ่งราวี ทองกันยา 1
159 ๋Janes, Gavin W. 1
160 Yeshey Penjor 1
161 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
162 นภสร โกวรรธนะกุล 1
163 ประคอง ชอบเสียง 1
164 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
165 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
166 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
167 สุมา เมืองใย 1
168 พรรณี กาญจนพลู 1
169 กาญจนา แก้วพึ่ง 1
170 เพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์ 1
171 Vanida Chantarateptawan 1
172 ศิริชัย ศิริกายะ 1
173 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
174 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
175 กาญจนา แก้วเทพ 1
176 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
177 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
178 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
179 Chalermpol Leevailoj 1
180 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
181 Srilert Chotpantarat 1
182 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
183 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
184 Vimolmas Lipipun 1
185 กรรณิการ์ บัณสิทธิ์ 1
186 จิราภา ธนาไชยสกุล, 2510- 1
187 มยุรี ตันติสิระ 1
188 เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์, 2519- 1
189 Garnpimol C. Ritthidej 1
190 เสถียร รุจิรวนิช 1
191 Wilai Anomasiri 1
192 วัฒนชัย สมิทธากร 1
193 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
194 Kittisak Likhitwitayawuid 1
195 Boonchai Sangpetngam 1
196 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
197 วาริกา มังกะลัง 1
198 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
199 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
200 จันทนา เอี่ยมวิลัย 1
201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
202 นิธิกาญจน์ จีนใจตรง 1
203 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
204 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
205 ประสงค์ ปิยะศรีสกุล 1
206 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
207 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
208 คัคนางค์ มณีศรี 1
209 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
210 Somying Tumwasorn 1
211 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
212 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
213 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
214 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
215 อุทัย บุญประเสริฐ 1
216 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
217 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
218 วิไล ชินธเนศ 1
219 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
220 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 4
7 2550 6
8 2548 3
9 2546 7
10 2545 3
11 2544 4
12 2543 1
13 2542 1
14 2540 6
15 2538 3
16 2537 3
17 2536 2
18 2528 3
19 2527 1
20 2525 4
21 2523 1
22 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
3 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนในตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2556
4 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
5 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่าลพบุรี
6 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
ปี พ.ศ. 2555
7 เงื่อนไขเชิงพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
8 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน
9 ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
10 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้ำในบริบทสวน พื้นที่ดินดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
11 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนในเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
13 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพอง และบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
14 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
15 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี
16 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพองและบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
18 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง
19 ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธาณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่
20 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการฟื้นฟูชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
21 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง
22 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2548
23 การปรับปรุงสุนทรียภาพของเมืองเก่าเพชรบุรี
24 การอนุรักษ์ชุมชนไทยเขิน บ้านสันก้างปลา จ. เชียงใหม่
25 การอนุรักษ์ชุมชนเมืองเก่าพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2546
26 แนวทางการอนุรักษ์คลองและชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่
27 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
28 การปรับปรุงย่านพานิชยกรรมเก่า เทศบาลเมืองหนองคาย
29 บทบาทและการพัฒนาพื้นที่ย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร
30 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง
31 พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ำบ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ย่านเทเวศร์กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
33 แนวทางการฟื้นฟูศูนย์การค้าสยามสแควร์
34 การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
35 ลักษณะของตลาดนัดกับข้าวและความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองนครปฐม
ปี พ.ศ. 2544
36 บทบาทด้านการค้าและการผลิตของย่านโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร
37 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้าในเมืองเชียงใหม่
38 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและชุมชนของเกาะช้าง จังหวัดตราด
39 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานย่านบางลำภู
ปี พ.ศ. 2543
40 การรับรู้ด้านสุนทรียภาพเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
41 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขนส่งโดยรถตู้ในเขตกรุงเทพมหานครตอนเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
42 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์
43 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์
44 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์
45 ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อม ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
46 การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
47 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
48 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
49 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
50 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2537
51 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
52 รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุน แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
53 วิวัฒนาการชุมชนและตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2536
54 แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองพะเยา
55 การศึกษารูปแบบการเดินทางประจำวันของผู้โดยสารรถไฟ ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
ปี พ.ศ. 2528
56 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเทศบาลเมืองลำปาง
57 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - พะเยา
58 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2527
59 การวางแผนโครงสร้างเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2525
60 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัย
61 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
62 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
63 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2523
64 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขนส่ง ต่อเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม