ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณศิลป์ พีระพันธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 ไม่มีข้อมูล 6
4 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
5 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
6 ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 4
7 สุมิตรา พูลทอง 4
8 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 3
9 วรนุช จำปานิล 2
10 กฤตพร ห้าวเจริญ 2
11 ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง 2
12 เวชพงศ์ ชุติชูเดช 2
13 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
14 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
15 ปราโมทย์ สุกใส 2
16 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
17 นิธิกาญจน์ จีนใจตรง 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
22 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
23 วาริกา มังกะลัง 1
24 สุจินดา ศรีอรุณลักษณ์ 1
25 ธวัชชัย สันติสุข 1
26 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
27 ประสงค์ ปิยะศรีสกุล 1
28 วิไล ชินธเนศ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
30 พิมลพร อ่อนจำรัส 1
31 อุทัย บุญประเสริฐ 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
33 Somying Tumwasorn 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
35 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
36 จันทนา เอี่ยมวิลัย 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
38 คัคนางค์ มณีศรี 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
41 สมพร พรมดี 1
42 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
43 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 1
44 วาสนา เสียงดัง 1
45 กุลวดี หันทาชีวะ 1
46 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
47 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
48 พัชรี อาจสาลี 1
49 พงศธร เกษสำลี 1
50 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
51 พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล 1
52 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
53 ชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 1
54 สายฝน ควรผดุง 1
55 ฐปณี รัตนถาวร 1
56 วัลลภ แย้มเหมือน 1
57 สำเริง แย้มโสภี 1
58 พิภพ พิทักษ์ศิลป์ 1
59 สุวิชา ทองสิมา 1
60 โฆษิต ต้องวัฒนา 1
61 เมษยา ชนะวรรณ์ 1
62 สิริพร สิวราวุฒิ 1
63 ประภาวดี เผ่าทองจีน 1
64 Jaitip Paiboon 1
65 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
66 บรรจง คณะวรรณ 1
67 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
68 Acom Sornsute 1
69 Pantharee Boonsatorn 1
70 ศุกันยา ห้วยผัด 1
71 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
72 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
73 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
74 Chayaporn Supachartwong 1
75 Anawatch Mitpratan 1
76 Waraporn Siriterm 1
77 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
78 Thanathon Sesuk 1
79 สุวดี ยาป่าคาย 1
80 Pornpimol Muanjai 1
81 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
82 กฤษญา ตันนุกูล 1
83 กาญจนา แก้วพึ่ง 1
84 เพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์ 1
85 เอกชัย อดุลยธรรม 1
86 Thada Jirajaras 1
87 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
88 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
89 กมลชนก ยวดยง 1
90 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
91 Jittima Chatchawansaisin 1
92 Chonticha Srisawang 1
93 Ampa Luiengpirom 1
94 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
95 Naiyana Chaiyabutr 1
96 Puttipongse Varavudhi 1
97 ละอองทิพย์ เหมะ 1
98 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
99 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
100 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
101 Panee Boonthavi 1
102 Supa Chantharasakul 1
103 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
104 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
105 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
106 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
107 Yeshey Penjor 1
108 นภสร โกวรรธนะกุล 1
109 วินัย งามแสง 1
110 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
111 รุ่งราวี ทองกันยา 1
112 ๋Janes, Gavin W. 1
113 สุมา เมืองใย 1
114 พรรณี กาญจนพลู 1
115 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
116 ประคอง ชอบเสียง 1
117 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
118 ปรีดา หุตะจูฑะ 1
119 Kitpramuk Tantayaporn 1
120 Sompol Sanguanrungsirikul 1
121 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
122 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
123 วิมล เหมะจันทร 1
124 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
125 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
126 Vimolmas Lipipun 1
127 จิราภา ธนาไชยสกุล, 2510- 1
128 มยุรี ตันติสิระ 1
129 เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์, 2519- 1
130 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
131 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
132 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
133 ชอุ่ม มลิลา 1
134 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
135 วิยดา ทรงกิตติภักดี 1
136 กำจัด มงคลกุล 1
137 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
138 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
139 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
140 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 1
141 Chakkaphan Sutthirat 1
142 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
143 กรรณิการ์ บัณสิทธิ์ 1
144 Garnpimol C. Ritthidej 1
145 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
146 Chalermpol Leevailoj 1
147 Srilert Chotpantarat 1
148 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
149 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
150 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
151 Boonchai Sangpetngam 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
153 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
154 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
155 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
156 ศิริชัย ศิริกายะ 1
157 Vanida Chantarateptawan 1
158 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
159 วัฒนชัย สมิทธากร 1
160 Kittisak Likhitwitayawuid 1
161 Sumphan Wongseripipatana 1
162 เสถียร รุจิรวนิช 1
163 Wilai Anomasiri 1
164 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
165 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
166 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
167 กาญจนา แก้วเทพ 1
168 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
169 อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ 1
170 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
171 ลักษณา สัมมานิธิ 1
172 Suchin Arunsawatwong 1
173 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
174 เกียรติ จิวะกุล 1
175 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
176 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
177 กาญจน์ นทีวุฒิกุล 1
178 สมชัย วัฒนการุณ 1
179 สร้อยสน รัฐสมบูรณ์ 1
180 กระมล ทองธรรมชาติ 1
181 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
182 พีระนันท์ ชลอเอกนิษฐ์ 1
183 อวย เกตุสิงห์ 1
184 ปรัชมาศ ลัญชานนท์ 1
185 Varunee Padmasankh 1
186 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
187 ยาใจ ตรีสุวรรณ 1
188 ไววิทย์ พุทธารี 1
189 ปิยาภา ร่มสนธิ์ 1
190 Walaisiri Muangsiri 1
191 รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร 1
192 ประธาน ดาบเพชร 1
193 สันติ ชุตินธรา 1
194 Rajalida Lipikorn 1
195 อรุณวรรณ ศิริวชิราภรณ์ 1
196 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
197 จันทิรา เกื้อด้วง 1
198 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
199 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
200 ปิยนุช คงวิทยากุล 1
201 สิทธิพร แอกทอง 1
202 วิทยา ดวงธิมา 1
203 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
204 สิทธา กองสาสนะ 1
205 Phanphen Wattanaarsakit 1
206 วรางคณา นิ่มเจริญ 1
207 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
208 ดอกอ้อ ปาณะดิษ 1
209 Kasidit Nootong 1
210 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
211 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 1
212 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
213 พูนทรัพย์ สมประเสริฐพร 1
214 บุญงาม เอี่ยมศุภวัฒน์ 1
215 Chariya Uiyyasathian 1
216 ชัญญ ชีวาภรณาภิวัฒน์ 1
217 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
218 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
219 วรันธร ประสานสารกิจ 1
220 บรรจง ประกิตเตชะกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 4
7 2550 6
8 2548 3
9 2546 7
10 2545 3
11 2544 4
12 2543 1
13 2542 1
14 2540 6
15 2538 3
16 2537 3
17 2536 2
18 2528 3
19 2527 1
20 2525 4
21 2523 1
22 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
3 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนในตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2556
4 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
5 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่าลพบุรี
6 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
ปี พ.ศ. 2555
7 เงื่อนไขเชิงพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
8 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน
9 ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
10 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้ำในบริบทสวน พื้นที่ดินดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
11 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนในเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
13 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพอง และบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
14 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
15 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี
16 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพองและบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
18 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง
19 ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธาณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่
20 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการฟื้นฟูชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
21 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง
22 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2548
23 การปรับปรุงสุนทรียภาพของเมืองเก่าเพชรบุรี
24 การอนุรักษ์ชุมชนไทยเขิน บ้านสันก้างปลา จ. เชียงใหม่
25 การอนุรักษ์ชุมชนเมืองเก่าพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2546
26 แนวทางการอนุรักษ์คลองและชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่
27 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
28 การปรับปรุงย่านพานิชยกรรมเก่า เทศบาลเมืองหนองคาย
29 บทบาทและการพัฒนาพื้นที่ย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร
30 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง
31 พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ำบ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ย่านเทเวศร์กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
33 แนวทางการฟื้นฟูศูนย์การค้าสยามสแควร์
34 การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
35 ลักษณะของตลาดนัดกับข้าวและความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองนครปฐม
ปี พ.ศ. 2544
36 บทบาทด้านการค้าและการผลิตของย่านโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร
37 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้าในเมืองเชียงใหม่
38 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและชุมชนของเกาะช้าง จังหวัดตราด
39 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานย่านบางลำภู
ปี พ.ศ. 2543
40 การรับรู้ด้านสุนทรียภาพเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
41 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขนส่งโดยรถตู้ในเขตกรุงเทพมหานครตอนเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
42 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์
43 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์
44 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์
45 ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อม ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
46 การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
47 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
48 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
49 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
50 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2537
51 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
52 รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุน แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
53 วิวัฒนาการชุมชนและตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2536
54 แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองพะเยา
55 การศึกษารูปแบบการเดินทางประจำวันของผู้โดยสารรถไฟ ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
ปี พ.ศ. 2528
56 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเทศบาลเมืองลำปาง
57 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - พะเยา
58 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2527
59 การวางแผนโครงสร้างเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2525
60 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัย
61 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
62 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
63 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2523
64 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขนส่ง ต่อเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม