ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณวิไล อินทนู
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณวิไล อินธนู
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิระเดช แจ่มสว่าง 30
2 รัชนี ฮงประยูร 6
3 กรุง สีตะธนี 6
4 มณี ตันติรุ่งกิจ 3
5 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 3
6 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 2
7 จินตนา อันอาตม์งาม 2
8 ดำเนิน อุ่นศิริ 2
9 สุพัฒน์ อรรถธรรม 2
10 อารีรัตน์ เทียนขาว 2
11 สมชาย สุขะกูล 2
12 นิพนธ์ ทวีชัย 2
13 สุภาพร กลิ่นคง 2
14 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 2
15 ทิพย์วดี อรรถธรรม 2
16 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 2
17 จิตติมา เอื้องกิตติกุล 1
18 ฮอสท์, วอลเตอร์ เจ 1
19 ธรรมศาสตร์ จันทรัตน์ 1
20 วาริน อินทนา 1
21 Walter.J. Horst 1
22 นางสาวถวัลย์ คุ้มช้าง 1
23 จุฑารัตน์ เพชรแก้ว 1
24 อนุมัติ อิงคนินันท์ 1
25 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
26 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 1
27 สุจินต์ ภัทรภูวดล 1
28 สุภาวดี แก้วสด 1
29 นายบรรจบ วันกิ่ง 1
30 น.ส.ศิริพร อ่ำทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 4
5 2553 1
6 2552 1
7 2551 3
8 2549 3
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 1
12 2544 1
13 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การควบคุมโรคของพืชผักตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อราโดยชีววิธีด้วยการใช้จุลินทรีย์ปฎิปักษ์
2 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำซากในพืชผักตระกูลแตง
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง
ปี พ.ศ. 2556
4 โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ปี พ.ศ. 2555
5 การผลิตแบคทีเรียปฏิปักษ์ในรูปสูตรสำเร็จชนิดผงเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์
7 การศึกษาประสิทธิภาพของโพแทสเซียมซิลิเกตในการควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว
8 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในผักไม่ใช้ดินรับหน้าร้อน
9 ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสขององุ่น
ปี พ.ศ. 2553
10 โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย
ปี พ.ศ. 2552
11 โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย
ปี พ.ศ. 2551
12 การคัดเลือก พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลืนทรีย์ปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์
13 การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
14 การโคลนยีนไคติเนสของเชื้อรา Trichoderma harzianum เข้าสู่ยีสต์ (Pichia pastoris) และการประเมินประสิทธิภาพของสารกรองจากรีคอมบิแนนท์ยีสต์ ในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของถั่วฝักยาว
ปี พ.ศ. 2549
15 โครงการย่อย การควบคุมโรคทางดินของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Pythium ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์และ การจัดการดิน
16 การควบคุมโรคทางดินของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Pythium ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์และการจัดการดิน
17 การจัดการโรคใบไหม้ของมะเขือเทศโดยวิธีผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2547
18 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช
ปี พ.ศ. 2546
19 การควบคุมโรคทางเดินของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Rythium ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์และการจัดการดิน
ปี พ.ศ. 2545
20 การควบคุมโรคทางเดินของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Pythium ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์และการจัดการดิน
ปี พ.ศ. 2544
21 การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าระดับดินที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum ด้วยการใช้เชื้อรา Trichoderma หลาย species ร่วมกัน