ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณวิมล ภัทรสิริวงษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กา-โนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กา-โนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาพัฒนาแนวทางการลดใช้สารเคมีในการเกษตรด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาแนวทางการจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการบำบัดสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในนาข้าวพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
6 การศึกษาความเสี่ยงต่อสุขภาพและอนามัยของเกษตรกรสวนส้ม ในพื้นที่ลุ่มน้ำฝางจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
7 การทดสอบประสิทธิภาพของด้วงงวงผักตบชวา (Neochetina spp.) ในการกำจัดผักตบชวา (Eichhornia crassipes) ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
8 การประเมินสภาวะความรุนแรงและผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในประเทศไทยอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
ปี พ.ศ. 2551
9 การทดสอบประสิทธิภาพของด้วงงวงผักตบชวา [Neochetina spp.] ในการกำจัดผักตบชวา [Eichhornia crassipes] ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการบำบัดการปนเปื้อนของสารกำจัดศัตรูพืช ที่ตกค้างในนาข้าวพื้นที่ภาคกลางในประเทศไทย
11 การประยุกต์ใช้ด้วงงวงผักตบชวาในการควบคุมกำจัดผักตบชวา กรณีศึกษา อบต.จรเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2549
12 การทดสอบประสิทธิภาพของด้วงงวงผักตบชวา (Neochetina spp.) ในการกำจัดผักตบชวา (Eichhornia crassipes) ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาความเสี่ยงต่อสุขภาพและอนามัยของเกษตรกรสวนส้ม ในพื้นที่ลุ่มน้ำฝางจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช