ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณภา อิชิดะ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 2
4 2557 2
5 2556 4
6 2555 3
7 2554 3
8 2553 4
9 2552 7
10 2551 4
11 2550 3
12 2549 2
13 2548 5
14 2547 2
15 2546 3
16 2545 5
17 2544 1
18 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 บทบาทของลักษณะทางพันธุกรรมของจีนดื้อยาและจีนทำลายสารพิษกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 บทบาทของลักษณะทางพันธุกรรมของจีนดื้อยาและจีนทำลายสารพิษกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 จีโนไทป์ของกลูทาไธโอน เอส ทรานเฟอเรส และ พี 53 ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
4 จีโนไทป์ของกลูทาไธโอน เอส ทรานเฟอเรส และ พี 53 ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2557
5 บทบาทของความหลากหลายทางพันธุกรรม การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี และพฤติกรรม กับการเป็นมะเร็งปากมดลูกในคนไทย
6 ความสัมพันธ์ของจีนกับการสูบบุรี่และการติดเชื้อไวรัสต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2556
7 ความสัมพันธ์ของจีนกับการสูบบุรี่และการติดเชื้อไวรัสต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทย
8 ความสัมพันธ์ของจีนกับการสูบบุรี่และการติดเชื้อไวรัสต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทย
9 ความสัมพันธ์ของจีนกับการสูบบุรี่และการติดเชื้อไวรัสต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทย
10 ความสัมพันธ์ของจีนกับการสูบบุรี่และการติดเชื้อไวรัสต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2555
11 ความสัมพันธ์ของจีนกับการสูบบุรี่และการติดเชื้อไวรัสต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทย
12 ความสัมพันธ์ของจีนกับการสูบบุรี่และการติดเชื้อไวรัสต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทย II
13 ความสัมพันธ์ของจีนกับการสูบบุรี่และการติดเชื้อไวรัสต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 ความสัมพันธ์ของจีนกับการสูบบุรี่และการติดเชื้อไวรัสต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทย
15 บทบาทของความหลากหลายทางพันธุกรรม การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี และพฤติกรรม กับการเป็นมะเร็งปากมดลูกในคนไทย
16 อณูวิทยาลักษณะพันธุกรรมของจีน XRCC1 และจีน XRCC3 ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
ปี พ.ศ. 2553
17 อณูวิทยาลักษณะพันธุกรรมของจีน XRCC1 และจีน XRCC3 ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
18 ความหลากหลายของจีนพี 53 การติดเชื้อไวรัสเอชพีวีและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง รูปของเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติเป็นมะเร็งปากมดลูก (เพิ่มเติม 2552)
19 ความหลากหลายของจีนพี 53 การติดเชื้อไวรัสเอชพีวีและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง รูปของเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติเป็นมะเร็งปากมดลูก (เพิ่มเติม 2552)
20 ความหลากหลายของจีนพี 53 การติดเชื้อไวรัสเอชพีวีและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง รูปของเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติเป็นมะเร็งปากมดลูก (เพิ่มเติม 2552)
ปี พ.ศ. 2552
21 ความหลากหลายของจีนพี 53 การติดเชื้อไวรัสเอชพีวีและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเปลี่ยนรูปของเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติเป็นมะเร็งปากมดลูก
22 อณูระบาดวิทยาของลักษณะพันธุกรรมต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
23 ความหลากหลายของจีนพี 53 การติดเชื้อไวรัสเอชพีวีและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง รูปของเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติเป็นมะเร็งปากมดลูก
24 ความหลากหลายของจีนพี 53 การติดเชื้อไวรัสเอชพีวีและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเปลี่ยนรูปของเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติเป็นมะเร็งปากมดลูก
25 อนูระบาดวิทยาของลักษณะพันธุกรรมต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
26 อณูวิทยาลักษณะพันธุกรรมของจีน GSTM1 และจีน GSTT1 ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
27 อณูระบาดวิทยาของลักษณะพันธุกรรมต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก ในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2551
28 อณูวิทยาลักษณะพันธุกรรมของจีน GSTM1 และจีน GSTT1 ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
29 อณูระบาดวิทยาลักษณะพันธุกรรมของจีนซ่อมแซมดีเอ็นเอต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
30 ภูมิหลังของจีนต่อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูก : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีนที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมกับการได้รับบุหรี่
31 ภูมิหลังของจีนต่อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูก : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีนที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมกับการได้รับบุหรี่
ปี พ.ศ. 2550
32 อณูระบาดวิทยาลักษณะพันธุกรรมของจีนซ่อมแซมดีเอ็นเอต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
33 อณูระบาดวิทยาของลักษณะของพันธุกรรมต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
34 ภูมิหลังของจีนต่อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูก : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีนที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมกับการได้รับบุหรี่
ปี พ.ศ. 2549
35 ภูมิหลังของจีนต่อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูก : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีนที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมกับการได้รับบุหรี่
36 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2548
37 ฤทธิ์ของแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้างต่อเซลล์มะเร็ง
38 ลักษณะทางพันธุกรรมของจีนกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
39 ฤทธิ์ของแฮ่มและบรเพ็ดพุงช้างต่อเซลล์มะเร็ง
40 ฤทธิ์ของแฮ่มและบรเพ็ดพุงช้างต่อเซลล์มะเร็ง
41 ฤทธิ์ของแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้างต่อเซลล์มะเร็ง
ปี พ.ศ. 2547
42 ลักษณะทางพันธุกรรมของจีนกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
43 เอกสารวิชาการเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
44 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
45 ลักษณะทางพันธุกรรมของ P 53 ตำแหน่งโคคอน 72 กับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกชนิดไม่ลุกลาม
46 ลักษณทางพันธุกรรมของพี 53. ตำแหน่งโคคอน 72 กับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกชนิดไม่ลุกลาม
ปี พ.ศ. 2545
47 ลักษณะทางพันธุกรรมของ พี 53 ตำแหน่งโคคอน 72 กับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกชนิดไม่ลุกลาม
48 ภูมิหลังของจีนและการติดเชื้อไวรัสในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนรินทร์
49 ฤทธิ์ของแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้างต่อเซลล์มะเร็ง II
50 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดชาหม่อนต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
51 ฤทธิ์ของแฮ่มและบรเพ็ดพุงช้างต่อเซลล์มะเร็ง
ปี พ.ศ. 2544
52 ฤทธิ์ของแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้างต่อเซลล์มะเร็ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
53 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของจีน MDR1 (C3435T) กับการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย