ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณภา นิวาสะวัต
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณภา นิวาสะวัด
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตยืนยาวอย่างมึความสุข
2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตยืนยาวอย่างมึความสุข
ปี พ.ศ. 2551
3 การเตรียมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข
ปี พ.ศ. 2547
5 การบริหารจัดการของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2536
6 การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ตามความคิดเห็นของ ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ตามความคิดเห็นของศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น