ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณพ วิเศษสงวน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณนพ วิเศษสงวน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 28
2 Wonnop Visessanguan 27
3 Soottawat Benjakul 22
4 Chodsana Sriket 5
5 Fereidoon Shahidi 4
6 Phanat Kittiphattanabawon 4
7 อติกร ปัญญา 3
8 ปุณณาณี สัมภวะผล 3
9 Thammarat Kaewmanee 3
10 บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ 3
11 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 3
12 Hideki Kishimura 3
13 โชษณ ศรีเกตุ 3
14 พณัฐ กิตติพัฒนบวร 3
15 จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร 3
16 สุรพงษ์ พินิจกลาง 3
17 Kenji Hara 3
18 สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า 2
19 ลภัสรดา พุ่มพวง 2
20 Laphaslada Pumpuang 2
21 Ruud Valyasevi 2
22 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
23 ปรีณาภา เทพกสิกุล 2
24 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 2
25 อมลยา โตสุโขวงศ์ 2
26 รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ 2
27 เพลินพิศ ลักษณะนิล 2
28 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
29 Amonlaya Tosukhowong 2
30 Plearnpis Luxananil 2
31 Somboon Tanasupawat 2
32 Rossawan Intarasirisawat 2
33 สาโรจน์ รอดคืน 2
34 มนัส ชัยจันทร์ 2
35 รุจ วัลยะเสวี 2
36 ทนง เอี่ยวศิริ 2
37 Wannop Visessanguan 2
38 ฐิตาภา สมิตินนท์ 2
39 Harry Gruppen 2
40 Tanong Aewsiri 2
41 Asami Yoshida 2
42 Sittiruk Roytrakul 2
43 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 2
44 ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ 2
45 Peter A. Wierenga 2
46 ธีรภัทร ศรีนรคุตร 2
47 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2
48 ปราโมทย์ ศิริโรจน์ 2
49 ช่อฟ้า ทองไทย 2
50 อัญชริดา อัครจรัลญา 2
51 วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 2
52 วรนุช เกิดสินธ์ชัย 2
53 วรทัศน์ อินทรัคคัมพร 2
54 รัฐ พิชญางกูร 1
55 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 1
56 Preenapha Tepkasikul 1
57 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 1
58 Angel B. Encarnacion 1
59 สุวบุญ จิรชาญชัย 1
60 Sunee Chansakaow 1
61 สุชาติ ปันจัยสีห์ 1
62 Atikorn Panya 1
63 Chaiyavat Chaiyasut 1
64 C. Punjaisee 1
65 S. Tharata 1
66 Suchat Punjaisee 1
67 วรรณพร ทะพิงค์แก 1
68 Jittiporn Kruenate 1
69 นิภา โชคสัจจะวาที 1
70 จิตติ์พร เครือเนตร 1
71 Wanaporn Tapingkae 1
72 สุนีย์ จันทร์สกาว 1
73 Nipa Chokesajjawatee 1
74 Linna Tongyonk 1
75 Jianping Wu 1
76 กอบธัม สถิรกุล 1
77 Xiao Liang 1
78 ลินนา ทองยงค์ 1
79 Punnanee Sumpavapol 1
80 รังรอง ยกส้าน 1
81 Kirk L. Parkin 1
82 เรืองอุไร พร้อมใจ 1
83 Preenapa Thepkasikul 1
84 ธรรมนูญ โปรดปราน 1
85 Yaowapa Thiansilakul 1
86 Thummanoon Prodpran 1
87 Ruangurai Promchai 1
88 ศรีอนันต์ วรรณเสน 1
89 Vethachai Plengvidhya 1
90 เวทชัย เปล่งวิทยา 1
91 Sanit Kamdee 1
92 Srianant Wansen 1
93 สนิตย์ คำดี 1
94 Jirut Meesane 1
95 เยาวภา เธียรศิลากุล 1
96 Chakkawat Chantarasuwan 1
97 จันทิมา จเรสิทธิกุลชัย 1
98 Kongkarn Kijroongrojana 1
99 Kusaimah Manheem 1
100 ก่องกาญจน์, กิจรุ่งโรจน์ 1
101 Kenji Sonomoto 1
102 Takeshi Zendo 1
103 Suthasinee Yarnpakdee 1
104 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 1
105 Suttirug Phatcharat 1
106 สุธาสินี ญาณภักดี 1
107 Janthima Jaresitthikunchai 1
108 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2555 7
3 2554 13
4 2553 9
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 2
8 2547 1
9 2545 2
10 2544 1
11 2534 1
12 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2555
2 Retardation of post-mortem changes of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) stored in ice by legume seed extracts
3 Antioxidative and functional properties of protein hydrolysate from defatted skipjack (Katsuwonous pelamis) roe.
4 Low molecular weight trypsin from hepatopancreas of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii): Characteristics and biochemical properties
5 Cryoprotective effect of gelatin hydrolysate from blacktip shark skin on surimi subjected to different freeze-thaw cycles
6 Garvieacin Q, a novel class II bacteriocin from Lactococcus garvieae BCC 43578
7 The effect of heating conditions on polyphenol oxidase, proteases and melanosis in pre-cooked Pacific white shrimp during refrigerated storage
8 Effect of Extraction Temperature on Functional Properties and Antioxidative Activities of Gelatin from Shark Skin
ปี พ.ศ. 2554
9 Biogenic amine formation in Nham, a Thai fermented sausage, and the reduction by commercial starter culture, Lactobacillus plantarum BCC 9546
10 Impacts of Freezing and Frozen Storage on Quality Changes of Seafoods
11 Effect of NaCl on thermal aggregation of egg white proteins from duck egg
12 Characterisation of proteolytic enzymes from muscle and hepatopancreas of fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii)
13 Effect of Acetic Acid and Commercial Protease Pretreatment on Salting and Characteristics of Salted Duck Egg
14 Effects of Salting Processes and Time on the Chemical Composition, Textural Properties, and Microstructure of Cooked Duck Egg
15 Collagenolytic serine protease in fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii): Characteristics and its impact on muscle during iced storage
16 Chemical compositions of the roes from skipjack, tongol and bonito
17 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
18 Effects of sodium carbonate and sodium bicarbonate on yield and characteristics of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
19 8-Hydroxygenistein formation of soybean fermented with Aspergillus oryzae BCC 3088
20 Enhancement of Emulsifying Properties of Cuttlefish Skin Gelatin by Modification with N-hydroxysuccinimide Esters of Fatty Acids.
21 Effect of legume seed extracts on the inhibition of proteolytic activity and muscle degradation of fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii).
ปี พ.ศ. 2553
22 Bacillus siamensis sp. nov., isolated from salted crab (poo-khem) in Thailand
23 Whole cell immobilisation of Natrinema gari BCC 24369 for histamine degradation
24 Isolation and characterisation of collagen from the skin of brownbanded bamboo shark (Chiloscyllium punctatum)
25 Comparative study on characteristics of gelatin from the skins of brownbanded bamboo shark and blacktip shark as affected by extraction conditions
26 Extraction and characterisation of pepsin-solubilised collagens from the skin of bigeye snapper (Priacanthus tayenus and Priacanthus macracanthus)
27 Antioxidative activity and emulsifying properties of cuttlefish skin gelatin–tannic acid complex as influenced by types of interaction
28 Combination effects of whey protein concentrate and calcium chloride on the properties of goatfish surimi gel
29 แผนงานวิจัยการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส
30 การเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากผลิตผลทางการเกษตรที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลักโดยกระบวนการหมักของอะไมโลไลติคยีสต์
ปี พ.ศ. 2552
31 Monitoring Lactobacillus plantarum BCC 9546 starter culture during fermentation of Nham, a traditional Thai pork sausage
32 แผนงานวิจัยการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2551
33 การพัฒนาวัสดุกากอาหารแช่แข็งจำพวกเปลือกกุ้ง เปลือกปู สำหรับเป็นวัสดุธรรมชาติที่ปลอดพิษเพื่อเติมแต่งคุณค่าและรักษาคุณภาพอาหาร
ปี พ.ศ. 2550
34 การผลิตและคุณลักษณะส้มฟักจากปลาทะเล
35 การปรับปรุงและสอบเทียบความแม่นยำของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการคาดคะเนอัตราการหมักแหนมในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2547
36 การพัฒนากระบวนการเร่งหมักน้ำปลาโดยใช้เอ็นไซม์
ปี พ.ศ. 2545
37 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี-ฟิสิกส์และชีวเคมีของแหนมในระหว่างการหมัก
38 การประยุกต์ใช้ของเสียจากอุตสาหกรรมกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
39 การประยุกต์ใช้ของเสียจากอุตสาหกรรมกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
40 สภาวะที่เหมาะสมในการขจัดโปรตีนจากน้ำยางธรรมชาติโดยเอนไซม์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
41 Purification and characterization of cathepsin L in arrowtooth flounder (Atheresthes stomias) muscle
42 Effect of microbial transglutaminase on rheological properties of oxidised and non-oxidised natural actomyosin from two species of bigeye snapper
43 Changes in composition and functional properties of proteins and their contributions to Nham characteristics
44 Accelerated proteolysis of soy proteins during fermentation of thua-nao inoculated with Bacillus subtilis
45 Influence of minced pork and rind ratios on physico-chemical and sensory quality of Nham - A Thai fermented pork sausage
46 Changes in lipid composition and fatty acid profile of Nham, a Thai fermented pork sausage, during fermentation
47 Halobacterium piscisalsi sp. nov., from fermented fish (pla-ra) in Thailand
48 Influence of crude xylanase from Aspergillus niger FAS128 on the in vitro digestibility and production performance of piglets
49 Changes in microbiological, biochemical and physico-chemical properties of Nham inoculated with different inoculum levels of Lactobacillus curvatus
50 Natrinema gari sp. nov., a halophilic archaeon isolated from fish sauce in Thailand
51 Degradation of histamine by extremely halophilic archaea isolated from high salt-fermented fishery products
52 Whole cell immobilisation of Natrinema gari BCC 24369 for histamine degradation
53 Screening of potential Aspergillus spp. For production of fermented soybean with high antioxidative activity
54 Biogenic amine formation in Nham, a Thai fermented sausage, and the reduction by commercial starter culture, Lactobacillus plantarum BCC 9546
55 Anti-listeria activity of Pediococcus pentosaceus BCC 3772 and application as starter culture for Nham, a traditional fermented pork sausage
56 Water-based oligochitosan and nanowhisker chitosan as potential food preservatives for shelf-life extension of minced pork
57 Anti-listeria activity of poly(lactic acid)/sawdust particle biocomposite film impregnated with pediocin PA-1/AcH and its use in raw sliced pork
58 Water-based nano-sized chitin and chitosan as seafood additive through a case study of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
59 Influences of muscle composition and structure of pork from different breeds on stability and textural properties of cooked meat emulsion
60 Antioxidant activities of soybean fermented with Aspergillus oryzae BCC 3088