ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณจันทร์ แสงหิรัญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิยรัตน์ นิมมาณพิภักดิ์ 5
2 สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 5
3 จีรยุทธ์ ไชยจารุวนิช 4
4 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 3
5 เกตุ กรุดพันธ์ 2
6 อรวรรณ ชัยลภากุล 2
7 สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ 2
8 พลยุทธ ศุขสมิติ 2
9 ดวงใจ นาคะปรีชา 2
10 สุภาภรณ์ ครัดทัพ ฮาร์ทเวล 2
11 ศุภชัย ชัยสวัสดิ์ 2
12 สุนันทา วังกานต์ 2
13 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 2
14 ปรัชญา คงทวีเลิศ 2
15 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 2
16 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 2
17 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 2
18 ศิริวรรณ องค์ไชย 2
19 ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย 2
20 สัญชัย พยุงภร 2
21 วเรศ วีระสัย 1
22 มรกต ชาญสำรวจ 1
23 ไมเคิล โรดส์ 1
24 บรรจบ ยศสมบัติ 1
25 ราเชนทร์ เจริญนุกูล 1
26 สุวบุญ จิรชาญชัย 1
27 จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์ 1
28 จุไรรัตน์ อิ่นคำ 1
29 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
30 สมชาย ทองเต็ม 1
31 จีรยุทธ ไชยจารุวณิช 1
32 สันติศักดิ์ คำสุข 1
33 กฤติยา โอสถาพันธุ์ 1
34 มิญช์ เมธีสุวกุล 1
35 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
36 Sornthep Vannarat 1
37 Piyawut Srichaikul 1
38 สุภา หารหนองบัว 1
39 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 1
40 วุฒิชัย พาราสุข 1
41 จักร แสงมา 1
42 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
43 ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 1
44 อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ 1
45 ยศธนา คุณาทร 1
46 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 1
47 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
48 สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2557 2
3 2552 2
4 2551 3
5 2546 1
6 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การสังเคราะห์และประเมินอนุพันธ์ 2-(2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetamide ในการเป็นสารยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาฐานข้อมูลทางเคมีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และแอกติวิตี้ในการทำนายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมของยาฆ่าแมลงศัตรูพืช
3 การออกแบบเชิงโมเลกุล และการทำนายโครงสร้างแอนติบอดีและแอนติเจน
ปี พ.ศ. 2552
4 การใช้เทคนิคใหม่ทางสถิติเพื่อหาการยึดจับระหว่างลิแกนด์ และตัวรับ เพื่อการประยุกต์สำหรับการคัดกรองข้อมูลเพื่อค้นหายาอย่างรวดเร็ว
5 การวิเคราะห์โครงสร้างยา โดยวิธีการถดถอยกำลังสองน้องที่สุดบางส่วน
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC)
7 การคัดกรองข้อมูลเสมือน เพื่อค้นหายาอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการทางสถิติ
8 การใช้เทคนิคใหม่ทางสถิติเพื่อหาการยึดจับระหว่างลิแกนด์ และตัวรับเพื่อการประยุกต์สำหรับการคัดกรองข้อมูล เพื่อค้นหายาอย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2546
9 จากโครงสร้างของเอนไซม์สู่การวิจัยเพื่อออกแบบ และค้นหายารักษาโรคโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์