ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรภัทร อิงคโรจน์ฤทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13
2 พลพัฒน์ นิลอุบล 5
3 ภคพร เรืองศรี 5
4 ชวลิต นิตยะ 5
5 ชนิดา ประชาศิลป์ชัย 2
6 บริรักษ์ อินทรกุลไชย 2
7 ไพลิน ไพจิตรสัตยา 2
8 บัณฑิต จุลาสัย 2
9 สถาปน์ เชื้อสถาปนศิริ 2
10 นศมา เพี้ยนภักตร์ 2
11 วิศวกร ทางทอง 2
12 คำวงษ์ วันนะเสม 2
13 ธนิต จินดาวณิค 2
14 ศาสดา อินทวงษ์ 2
15 เสาวรัตน์ จันทะโร 1
16 ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล 1
17 วราพรรณ ด่านอุตรา 1
18 อุษณ จันทรทรัพย์ 1
19 สุนทร บุญญาธิการ 1
20 ขวัญนภัส สรโชติ 1
21 อุษณ จันทรทรัพย์ 1
22 ภัณบดินทร์ สุภธีระ 1
23 พนัชกร ประกอบปราณ 1
24 รุ่งทิพย์ พูนอัศวสมบัติ 1
25 ณัฎฐ์จิรา สมิดาสุตานันท์ 1
26 พิมพ์ชนก สายพิมพ์ 1
27 ศตวรรษ พรหมมา 1
28 อรรจน์ เศรษฐบุตร 1
29 สุวภา ขจรฤทธิ์ 1
30 พันธิตรา เกียรตินิยมศักดิ์ 1
31 วรวรรณ เนตรพระ 1
32 ประไพพักตร์ เทียงดาห์ 1
33 จิรายุ บุญตัน 1
34 ณวรา นราราษฎร์ 1
35 อรุช สวัสดิ์รณภักดิ์ 1
36 สรญา กังวาล 1
37 วราภรณ์ ชลธิชานันทน์ 1
38 สุรีย์ลักษณ์ ธินา 1
39 อรรถรส ทองงามขำ 1
40 สรัณย์ เหล่าวิทยางค์กูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 8
5 2554 3
6 2553 10
7 2552 12
8 2551 1
9 2550 1
10 2548 1
11 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การรับรู้ความรู้สึกปลอดภัยและประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางสัญจรทางเท้า
ปี พ.ศ. 2557
2 การประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อการรักษาภายในแผนกผู้ป่วยนอก: การรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร
3 การเทียบสมรรถนะด้านการใช้พลังงานในอาคารของมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 ผลกระทบความซับซ้อนเชิงภาพต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมของผู้ใช้อาคาร: กรณีศึกษาโถงต้อนรับสำนักงานขายของคอนโดมิเนียม
ปี พ.ศ. 2556
5 อิทธิพลของสีในสภาพแวดล้อมกับความรู้สึกไม่สบายตา
ปี พ.ศ. 2555
6 สภาวะน่าสบาย และการปรับตัวของคนพื้นถิ่นใน ประเทศลาว : กรณีศึกษาเรือนพื้นถิ่นแขวงหลวงพระบาง และแขวงสะหวันนะเขต
7 การออกแบบการใช้แสงสว่างธรรมชาติในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว
8 ผลกระทบขององค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้อาคาร : กรณีศึกษาโถงต้อนรับของโรงแรม
9 การออกแบบไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 การประเมินความสบายตาและความชัดเจนในการมองเห็นของแผงบังแดดฉลุลาย
11 การออกแบบการใช้แสงสว่างธรรมชาติในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว
12 สภาวะน่าสบาย และการปรับตัวของคนพื้นถิ่นใน ประเทศลาว : กรณีศึกษาเรือนพื้นถิ่นแขวงหลวงพระบาง และแขวงสะหวันนะเขต
13 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย :
ปี พ.ศ. 2554
14 องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์บริเวณส่วนโถงต้อนรับของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
15 การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคทางอากาศด้วยระบบระบายอากาศในห้องตรวจโรค
16 ประสิทธิภาพทางด้านแสงธรรมชาติของ Skylight shutter สำหรับอาคารในเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2553
17 การประเมินผลการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล
18 การประเมินแสงบาดตาจากแสงธรรมชาติของสำนักงานที่มีการติดตั้งแผงบังแดดภายนอก
19 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนของพื้นผิวภายในอาคารกับประสิทธิภาพการใช้อุปกรณ์ควบคุมความสว่างของดวงโคมด้วยแสงธรรมชาติ
20 พัฒนาการการออกแบบการให้แสงสว่างธรรมชาติในอาคารประเภทห้องสมุด
21 ผลกระทบจากอาคารข้างเคียงที่มีต่อพลังงานแสงอาทิตย์
22 องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์บนยอดอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
23 การประเมินผลการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล
24 ผลกระทบจากอาคารข้างเคียงที่มีต่อพลังงานแสงอาทิตย์
25 พัฒนาการการออกแบบการให้แสงสว่างธรรมชาติ ในอาคารประเภทห้องสมุด
26 องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์บนยอดอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
27 รูปแบบและขนาดของช่องเปิดของช่องแสงที่หลังคาเพื่อการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารประเภทซุปเปอร์สโตร์
28 การพัฒนาวัสดุประกอบอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
29 แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : การบังลม
30 การศึกษาเปรียบเทียบรูปลักษณะโคมสะท้อนแสงธรรมชาติต่อประสิทธิภาพของแสง กรณีศึกษาห้องแสดงภาพศิลปะในกรุงเทพมหานคร
31 การพัฒนาโคมไฟประหยัดพลังงานซึ่งใช้เทคนิคการให้แสงเฉพาะที่เพื่อเสริมการให้แสงในบริเวณทั่วไปสำหรับอาคารสำนักงาน
32 การออกแบบและพัฒนาระบบท่อนำแสงแนวนอนสำหรับอาคารประเภทสำนักงาน
33 แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : การบดบังแดด
34 รูปแบบและขนาดช่องเปิดของช่องแสงที่หลังคา เพื่อการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารประเภทซุปเปอร์สโตร์
35 การออกแบบและพัฒนาระบบท่อนำแสงแนวนอนสำหรับอาคารประเภทสำนักงาน
36 การพัฒนาโคมไฟประหยัดพลังงานซึ่งใช้เทคนิคการให้แสงเฉพาะที่ เพื่อเสริมการให้แสงในบริเวณทั่วไปสำหรับอาคารสำนักงาน
37 การพัฒนาวัสดุประกอบอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
38 การศึกษาเปรียบเทียบรูปลักษณะโคมสะท้อนแสงธรรมชาติต่อประสิทธิภาพของแสง กรณีศึกษาห้องแสดงภาพศิลปะในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
39 ประสิทธิผลของไม้เลื้อยที่มีผลต่อการลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ผนังอาคาร
ปี พ.ศ. 2550
40 การประเมินสภาวะสบายตาจากค่าความส่องสว่างและอุณหภูมิสีจากโคมฟลูออเรสเซนต์
ปี พ.ศ. 2548
41 การใช้แสงธรรมชาติในอาคารใต้ดิน