ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรนุช ศรีเจษฎารักข์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปฏิมากรณ์ พะสุวรรณ 8
2 จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 8
3 เกษม นันทชัย 7
4 ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 7
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 7
6 ประทุม สงวนตระกูล 6
7 ธนกร โรจนกร 4
8 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
9 เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ 4
10 สุเวทย์ นิงสานนท์ 4
11 ไพโรจน์ จันธาน 4
12 จินตนา ศรีผุย 3
13 ผดุงขวัญ จิตโรภาส 3
14 เพ็ญศรี เจริญวานิช 2
15 ยุทธชัย อุทัยแพน 2
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
17 สมไฉน นาถภากุล 2
18 ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ 2
19 พัชรา ตันติประภา 2
20 วิลัสนา โพธิ์ศรี 2
21 สุนันทา วิริยาภิรมย์ 2
22 พิษณุ วิเชียรสรรค์ 2
23 สุกัลยา ทาโบราณ 2
24 สันทนา ธรรมจริยาพันธุ์ 2
25 อารยา อารมณ์ฤทธิ์ 1
26 เทวิกา กีรติบูรณะ 1
27 วิเชียร วรพุทธพร 1
28 ฤทธิรุทร ไกรวงศา 1
29 Voranuch Srijesdaruk 1
30 Jintana Sripui 1
31 ธันย์ชนก ทองตัน 1
32 Wichian Voraputhaporn 1
33 Kasem Nantachai 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
35 Thanakorn Rojanakorn 1
36 Araya Chaoruangrit 1
37 Supawan Tavornchinsombut 1
38 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 1
39 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
40 ศุภัคษร มาแสวง 1
41 อรุณี เชื้อแก้ว 1
42 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 1
43 เสาวลักษณ์ วิเศษศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 3
6 2554 6
7 2553 10
8 2552 10
9 2551 9
10 2550 7
11 2549 5
12 2548 6
13 2547 3
14 2546 1
15 2545 3
16 2544 4
17 2543 3
18 2542 4
19 2541 2
20 2540 3
21 2539 1
22 2536 3
23 2530 1
24 543 51
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลการดูดความชื้นและการเปลี่ยนคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาของลูกอมที่ผลิตจากไอโซมอลและน้ำผึ้ง
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลของชนิดกรดอะมิโนและ pH ต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภันฑ์เมลลาร์ด
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาและการศึกษาคุณลักษณะคาราเมลและน้ำตาลทรายเคลือบคาราเมลที่ผู้บริโภคต้องการและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำตาลทราบเคลือบคาราเมลระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2556
4 กระบวนการผลิตและคุณภาพน้ำผึ้งลำไยบริสุทธิ์ด้วยวิธีอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศและอบแห้งแบบสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2555
5 ผลของการอบแห้งของข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และต่อคุณภาพข้าวกล้องงอก
6 การหาสภาวะที่เหมาะสมการผลิตการข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
7 การหาสภาวะที่เหมาะสมการผลิตการข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2554
8 ผลของการอบแห้งของข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และต่อคุณภาพข้าวกล้องงอก II
9 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การศึกษากระบวนการผลิตข้าวกาบาจากข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยด
10 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
11 การหาสภาวะที่เหมาะสมการผลิตการข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
12 การผลิตข้าวกล้องงอกและข้าวฮางงอกขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
13 ผลของการอบแห้งแบบถาดและการอบแห้งแบบถาดร่วมการเก็บในที่อับอากาศของข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 งอก ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณภาพในการหุง
ปี พ.ศ. 2553
14 ผลของการอบแห้งของข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และต่อคุณภาพข้าวกล้องงอก
15 การหาสภาวะที่เหมาะสมการผลิตการข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
16 สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก
17 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
18 ผลการให้ความร้อนต่อคุณภาพโจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูป(ทัน IRPUS)
19 การศึกษากระบวนการผลิตข้าวกาบาจากข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยด
20 การผลิตข้าวกล้องงอกและข้าวฮางงอกขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
21 สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก
22 สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก
23 ผลของการลดขนาดการให้ความร้อนและสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพของเครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมน้ำมะเม่าเข้มข้น
ปี พ.ศ. 2552
24 สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวและรำข้าว
26 สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก
27 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทาริค กรดไฟติค และเกลือแร่อิสระในระหว่างกระบวนการผลิตข้าวงอกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวงอกเพื่อสุขภาพ
28 สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก
29 ผลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังออกซิไดซ์และพรีเจลาติไนซ์ที่ได้จากแบบจำลองที่เหมาะสม
30 การศึกษากระบวนการผลิตข้าวกาบา การประเมินทางประสาทสัมผัสข้าวหุงสุกและการเปลี่ยนแปลงปริมาณกาบาระหว่างการเก็บ
31 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
32 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
33 สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก
ปี พ.ศ. 2551
34 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
35 สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก
36 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
37 กระบวนการรักษาสภาพ และการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
38 ผลของคุณสมบัติทางเคมี และเคมีกายภาพของข้าวผสม ที่มีต่อคุณภาพการหุงสุกและข้าวผัดแช่เยือกแข็ง
39 ผลของเกลือและด่างที่มีต่อการแปรสภาพแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีเชื่อมข้ามและแอซีทิเลชัน
40 การผลิตคาราเมลชนิดที่ 4 เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม
41 การศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมและคุณภาพของคาราเมลชนิดที่ 3
42 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
ปี พ.ศ. 2550
43 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก II
44 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
45 การศึกษาระบวนการผลิตราราเมล(caramel)ที่เหมาะสมและคุณสมบัติของคาราเมลที่ผลิตได้
46 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
47 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
48 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
49 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
ปี พ.ศ. 2549
50 กระบวนการรักษาสภาพ และการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
51 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
52 การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาลำไย
53 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
54 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2548
55 การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต
56 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ II
57 ผลกระทบของกระบวนการ Pre-gelatinisation ที่ใช้ในการลดเวลาการหุงต้มต่อคุณภาพทางด้านกลิ่น-รส และเนื้อสัมผัสของข้าวหอมมะลิไทย
58 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
59 การใช้ปลายข้าวคุณภาพต่ำเพื่อเป็นอาหารกระบือคัดทิ้ง
60 การใช้ปลายข้าวคุณภาพต่ำเพื่อเป็นอาหารกระบือคัดทิ้ง
ปี พ.ศ. 2547
61 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวใยอาหารสูง
62 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
63 การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาลำไย
ปี พ.ศ. 2546
64 การใช้ปลายข้าวคุณภาพต่ำเพื่อเป็นอาหารกระบือคัดทิ้ง
ปี พ.ศ. 2545
65 ผลกระทบของกระบวนการ Pre-gelatinisation ที่ใช้ในการลดเวลาการหุงต้มต่อคุณภาพทางด้านกลิ่น-รส และเนื้อสัมผัสของข้าวหอมมะลิไทย
66 การใช้โซเดียมอัลจิเนตร่วมกับแป้งมันสำปะหลังแปรสภาพเพื่อการปรับปรุงแผ่นหมูบดที่มีไขมันต่ำ
67 คุณสมบัติทางฟิสิกส์เคมีของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวจากแหล่งปลูกที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
68 การใช้โซเดียมอัลจิเนตร่วมกับแป้งมันสำปะหลังแปรสภาพเพื่อการปรับปรุงแผ่นหมูบดที่มีไขมันต่ำ
69 ผลของน้ำมันพืชต่อลักษณะคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชั่นจากเนื้อปลาช่อน
70 การประยุกต์ใช้แป้งแปรสภาพในอาหารที่ไร้ไขมัน
71 การศึกษาประสิทธิภาพการเป็นสารกันหืนของสารละลายโทโคเฟอรอลสกัดจากรำข้าว (Oryza sativa)
ปี พ.ศ. 2543
72 การประยุกต์ใช้แป้งแปรสภาพในอาหารที่ไร้ไขมัน
73 การผลิตน้ำตาลฟรุคโตสและกลูโคสจากน้ำตาลทราย
74 การศึกษาคุณภาพของแป้งจากข้าวสาลีที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อใช้ในการผลิตขนมปัง
ปี พ.ศ. 2542
75 การศึกษาความสัมพันธ์คุณสมบัติทางฟิสิกส์-เคมี ของแป้งข้าวเจ้ากรรมวิธีการทำขนมจีนและคุณภาพขนมจีน
76 ผลของน้ำมันพืชต่อลักษณะคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชั่นจากเนื้อปลาช่อน
77 การศึกษาคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังจากมันสำปะหลังพันธุ์ต่างชนิด
78 การศึกษาความสัมพันธ์คุณสมบัติทางฟิสิกส์-เคมี ของแป้งข้าวเจ้ากรรมวิธีการทำขนมจีนและคุณภาพขนมจีน
ปี พ.ศ. 2541
79 คุณภาพน้ำผลไม้ที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ
80 คุณภาพน้ำผลไม้ที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2540
81 คุณสมบัติทางฟิสิกส์เคมีของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวจากแหล่งปลูกที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
82 การศึกษาคุณภาพของแป้งจากข้าวสาลีที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อใช้ในการผลิตขนมปัง
83 การแปรสภาพแป้งมันสำปะหลัง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2539
84 การแปรสภาพแป้งมันสำปะหลัง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2536
85 การผลิตน้ำตาลฟรุคโตสและกลูโคสจากน้ำตาลทราย
86 วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร : การผลิตอาหารขบเคี้ยวจากแป้งธัญพืชและแป้งถั่วโดยใช้เครื่องอัดพองแบบเกลียวเดี่ยว
87 วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและอายุการเก็บรักษาของขนมกรอบ
ปี พ.ศ. 2530
88 การแปรสภาพแป้งมันฝรั่งเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
89 ผลของการอบแห้งแบบถาดและการอบแห้งแบบถาดร่วมการเก็บในที่อับอากาศของข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 งอก ต่อปริมารสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณภาพในการหุง
90 ผลของกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกเร็วต่อปริมาณสารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกแอซิต
91 ผลของการลดขนาด การให้ความร้อนและสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพของเครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมน้ำมะเม่าเข้มข้น
92 ผลของโซเดียมเมตาไบท์ซัลไฟล์ต่อสมบัติของแป้งมันสำปะหลังออกซิไดซ์และพรีเจคาติไนท์ที่ผลิตได้จากแบบจำลองที่เหมาะสม
93 วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร : การผลิตอาหารขบเคี้ยวจากแป้งธัญพืชและแป้งถั่วโดยใช้เครื่องอัดพองแบบเกลียวเดี่ยว
94 วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและอายุการเก็บรักษาของขนมกรอบ
95 การศึกษาคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังจากมันสำปะหลังพันธุ์ต่างชนิด
96 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
97 การ เปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทาริค กรดไฟติคและ เกลือแร่อิสระในระหว่างกระบวนการผลิตข้าวงอกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวงอก เพื่อสุขภาพ