ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วรทัศน์ อินรัคคัมพร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรของนักเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่งูด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
2 การจัดการฝายต้นน้ำของเกษตรกรหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน ในอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
3 การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
4 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองดอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
5 การยอมรับระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่