ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรณพ วิยกาญจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิมล เหมะจันทร 5
2 เครือวัลย์ กำเนิดดี 5
3 เทพสุดา ลอยจิ้ว 5
4 กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ 5
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
6 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
7 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 4
8 สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน 2
9 สมฤดี จิตประไพ 2
10 เจริญ นิติธรรมยง 2
11 จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ 2
12 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
13 นพดล กิตนะ 1
14 มาลินี ฉัตรมงคลกุล 1
15 ชโลทร รักษาทรัพย์ 1
16 ผุสตี ปริยานนท์ 1
17 ปัทมา สิงหรักษ์ 1
18 เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 1
19 ศุภกาญจน์ จันทร์แดง 1
20 ชิดชัย จันทร์ตั้งสี 1
21 จิรารัช กิตนะ 1
22 บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 1
23 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
24 ชาตรี ชำนาญรักษา 1
25 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 1
26 ปิยะ โกยสิน 1
27 รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์ 1
28 นลิน นิลอุบล 1
29 เบ็ญจมาศ จันทะภา 1
30 ตัญชมัย ประดิษฐ์ 1
31 วิภาดา ลลิตภัทรกิจ 1
32 ธีรยา สีรยาภรณ์ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
34 ทัณฑิมา พรหมดิเรก 1
35 ศานิต ปิยพัฒนากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2555 2
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 2
7 2550 3
8 2548 1
9 2546 2
10 2539 3
11 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรปะการังบริเวณเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -4: การเพาะพันธุ์ปะการังในระบบเพาะฟักบนบกด้วยเทคนิคการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลของความเข้มแสงและความเค็มต่อการฟอกขาวและการฟื้นตัวของปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
3 ผลของอุณหภูมิ ความเค็ม และความเป็นกรด-เบสต่อการเจริญระยะต้นของ ตัวอ่อนปะการัง Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) และ Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
4 กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสารในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-3: พลวัตรของไนโตรเจนละลายในมวลนาบริเวณแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล
ปี พ.ศ. 2555
5 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงาน
6 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2553
7 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2552
8 การติดตามการฟื้นตัวของแนวปะการังภายหลังการเกิดคลื่นสึนามิบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน : รายงานผลการวิจัย
9 การกระจายของแกมมาริดแอมฟิพอดและบทบาทต่อสาหร่ายอิงอาศัยบนหญ้าชะเงา Enhalus acorides
10 การติดตามการฟื้นตัวของแนวปะการังภายหลังการเกิดคลื่นสึนามิบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
11 การกระจายของแกมมาริดแอมฟิพอด และบทบาทต่อสาหร่ายอิงอาศัยบนหญ้าชะเงา Enhalus acoroides
ปี พ.ศ. 2551
12 การเติบโตและการสืบพันธุ์ของกัลปังหา Menella sp. และ Dichotella gemmacea
13 การเติบโตและการสืบพันธุ์ของกัลปังหา Menella sp. และ Dichotella gemmacea
ปี พ.ศ. 2550
14 ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
15 ผลของอาหารต่างชนิดต่อการเติบโตและการผลิต Ecteinascidins ของเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni herdman, 1891
16 อัตรารอดและการเติบโตของตัวอ่อนปะการังเขากวาง Acropora spp. ในระบบเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2548
17 ชีววิทยาของเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1891 เพื่อการเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2546
18 ผลของการใช้ยีสต์สกัดทดแทนปลาป่นบางส่วนในอาหารต่อการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
19 แพลงก์ตอนที่มากับน้ำอับเฉาและการประเมินผลกระทบบริเวณท่าเรือจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2539
20 อัตราส่วนระหว่างโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยรุ่น
21 ผลของความเค็มและอัตราส่วนของ n-3 HUFA ต่อการเติบโตและการรอดของปลากะพงขาว Lates calcarifer
22 ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดแบบแห้งสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer วัยรุ่น