ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรณพ วิยกาญจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เทพสุดา ลอยจิ้ว 5
2 กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ 5
3 วิมล เหมะจันทร 5
4 เครือวัลย์ กำเนิดดี 5
5 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 4
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
7 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
8 สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน 2
9 สมฤดี จิตประไพ 2
10 เจริญ นิติธรรมยง 2
11 จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ 2
12 ปัทมา สิงหรักษ์ 1
13 เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 1
14 จิรารัช กิตนะ 1
15 บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 1
16 ชิดชัย จันทร์ตั้งสี 1
17 ตัญชมัย ประดิษฐ์ 1
18 เบ็ญจมาศ จันทะภา 1
19 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 1
20 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 1
21 ปิยะ โกยสิน 1
22 รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์ 1
23 นลิน นิลอุบล 1
24 ศุภกาญจน์ จันทร์แดง 1
25 ธีรยา สีรยาภรณ์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
27 ทัณฑิมา พรหมดิเรก 1
28 ชาตรี ชำนาญรักษา 1
29 วิภาดา ลลิตภัทรกิจ 1
30 ศานิต ปิยพัฒนากร 1
31 นพดล กิตนะ 1
32 ผุสตี ปริยานนท์ 1
33 มาลินี ฉัตรมงคลกุล 1
34 ชโลทร รักษาทรัพย์ 1
35 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2555 2
4 2554 2
5 2553 3
6 2552 5
7 2551 2
8 2550 4
9 2548 2
10 2546 2
11 2539 3
12 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรปะการังบริเวณเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -4: การเพาะพันธุ์ปะการังในระบบเพาะฟักบนบกด้วยเทคนิคการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลของความเข้มแสงและความเค็มต่อการฟอกขาวและการฟื้นตัวของปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
3 ผลของอุณหภูมิ ความเค็ม และความเป็นกรด-เบสต่อการเจริญระยะต้นของ ตัวอ่อนปะการัง Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) และ Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
4 กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสารในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-3: พลวัตรของไนโตรเจนละลายในมวลนาบริเวณแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล
ปี พ.ศ. 2555
5 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงาน
6 การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2554
7 ความหลากหลายของปู บริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนงาน : การอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 การสำรวจปะการังเบื้องต้นบริเวณเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2553
9 การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน
10 การติดตามการฟื้นตัวของแนวประการังภายหลังการเกิดคลื่นสึนามิ บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
11 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2552
12 การติดตามการฟื้นตัวของแนวปะการังภายหลังการเกิดคลื่นสึนามิบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน : รายงานผลการวิจัย
13 การติดตามการฟื้นตัวของแนวประการังภายหลังการเกิดคลื่นสึนามิ บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
14 การกระจายของแกมมาริดแอมฟิพอดและบทบาทต่อสาหร่ายอิงอาศัยบนหญ้าชะเงา Enhalus acorides
15 การติดตามการฟื้นตัวของแนวปะการังภายหลังการเกิดคลื่นสึนามิบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
16 การกระจายของแกมมาริดแอมฟิพอด และบทบาทต่อสาหร่ายอิงอาศัยบนหญ้าชะเงา Enhalus acoroides
ปี พ.ศ. 2551
17 การเติบโตและการสืบพันธุ์ของกัลปังหา Menella sp. และ Dichotella gemmacea
18 การเติบโตและการสืบพันธุ์ของกัลปังหา Menella sp. และ Dichotella gemmacea
ปี พ.ศ. 2550
19 ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
20 ผลของอาหารต่างชนิดต่อการเติบโตและการผลิต Ecteinascidins ของเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni herdman, 1891
21 ความหลากหลายของพรรณปลาในบริเวณอ่าวสัตหีบ
22 อัตรารอดและการเติบโตของตัวอ่อนปะการังเขากวาง Acropora spp. ในระบบเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2548
23 ชีววิทยาของเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1891 เพื่อการเพาะเลี้ยง
24 ความหลากหลายของพรรณปลาในบริเวณอ่าวสัตหีบ
ปี พ.ศ. 2546
25 ผลของการใช้ยีสต์สกัดทดแทนปลาป่นบางส่วนในอาหารต่อการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
26 แพลงก์ตอนที่มากับน้ำอับเฉาและการประเมินผลกระทบบริเวณท่าเรือจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2539
27 อัตราส่วนระหว่างโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยรุ่น
28 ผลของความเค็มและอัตราส่วนของ n-3 HUFA ต่อการเติบโตและการรอดของปลากะพงขาว Lates calcarifer
29 ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดแบบแห้งสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer วัยรุ่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน
31 ความหลากหลายของปู บริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนงาน : การอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี