ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรกัลยา วัฒนสินธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 ชิดกมล มั่นยวน 1
3 ธงชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ 1
4 วิจิตรา พรหมพันธุม 1
5 วิมาน วิรุฬ์จรรย์ 1
6 นิลวรรณ เล็กเจริญสุข 1
7 จารุพันธ์ ทองแถม 1
8 ไพโรจน์ จารุวัฒนประดิษฐ์ 1
9 ประกาส กัณฐัศแก้ว 1
10 บุญครอง ปทุมชาติพัฒน์ 1
11 ณรงค์ เขียวสมบุรณ์ 1
12 ศักดา จันทราสุริยารัตน์ 1
13 ธัญญา คันธา 1
14 สุเกรียง เตชะศิริวรรณ 1
15 ชมภูนุช โชติวนิช 1
16 จำเนียร นิลประไพ 1
17 ธเนศ จันทรวงษ์ไทย 1
18 พันธ์เทพ การสมใจ 1
19 สมนึก มีราศรี 1
20 ชวลิต แก้วประสงค์ 1
21 เบญจมาศ สัตยศักดิ์วงศา 1
22 วิเชียร ภู่สว่าง 1
23 สว่าง กิตติญาณปัญญา 1
24 สมหญิง เหรียญไตรรัตน์ 1
25 กนกรัตน์ สัตยารักษ์ 1
26 เรวดี ตั้งวงษ์เจริญ 1
27 คำพล พัวพาณิชย์ 1
28 โชติ สุวิปกิจ 1
29 วัชระ วัชรากร 1
30 ศรีรัตน์ ประเสริฐสนิท 1
31 จันทร เศาภายน 1
32 อารี สุวรรณจินดา 1
33 สุธีรา วิเศษกุล 1
34 ชอุ่ม มลิลา 1
35 นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์ 1
36 โชติ สูวิปกิจ 1
37 วันทนีย์ กัลยาณมิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2534 3
2 2533 2
3 2532 2
4 2530 3
5 2529 1
6 2528 2
7 2527 1
8 2526 4
9 2524 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2534
1 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากโครงการลงทุนวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายประธาน ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศ
2 ปัญหาการปฏิบัติทางบัญชีในระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่ผลิตท่อ พีวีซี
3 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตรองเท้าหนังสตรีเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2533
4 ผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม โดยเกษตรกรภายใต้สัญญาการผลิต
5 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกส้มตราเชิงการค้าในจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2532
6 การวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของคนงานไทยในประเทศในตะวันออกกลางและสิงคโปร์
7 ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฤดูเพาปลูก 2528/29
ปี พ.ศ. 2530
8 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกแผ่นหญ้าสนาม
9 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกนุ่น
10 ต้นทุนและรายได้ของการปลูกกะหล่ำปลีในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2529
11 ต้นทุนและรายได้ของการผลิตต้นพันธุ์ไม้ผลเขตร้อน ศึกษาเฉพาะกรณีทุเรียน เงาะ มังคุด
ปี พ.ศ. 2528
12 ต้นทุนและรายได้จากการปลูกหอมหัวใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย
13 ต้นทุนในการปลูกสนทะเล
ปี พ.ศ. 2527
14 การศึกษาปัญหาการผลิตและต้นทุนการผลิตของโรงงานปลาป่น ในภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
15 ต้นทุนการผลิตและราคาประกันของการผลิตฝ้ายในประเทศไทย
16 ต้นทุนการผลิตไหมตามโครงการเร่งรัดการผลิต และจำหน่ายไหมในนิคมสร้างตนเอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไหมลูกผสมพันธุ์จีน-ญี่ปุ่นและไหมลูกครึ่ง
18 การวิเคราะห์ต้นทุนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบริการของโรงแรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
19 ปัญหาการผลิตและการควบคุมต้นทุนการผลิตปุ๋ยเคมีในประเทศไทย