ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วนิดา สุรวดี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2534
1 การดำเนินงานวัสดุย่อส่วนในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
2 การใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2531
3 การใช้หนังสือของห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
4 นโยบายและการปฏิบัติงาน จ่าย-รับ ของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 บทบาทของผู้บริหารในการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
6 การศึกษาปัญหาและการเตรียมการในการย้ายห้องสมุดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
7 ปัญหาการใช้วัสดุการสอนในหอสมุดกลางของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2522
8 บทบาทผู้บริหารและความคาดหวังของบรรณารักษศาสตร์ ในการบริหารงานห้องสมุดในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2521
9 การบริหารงานด้านเทคนิคของห้องสมุดวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
10 การบริหารงานด้านเทคนิคของห้องสมุดวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2519
11 ปัญหาการบริหารงานห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย