ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วนิดา ศรีพรหมษา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแม่นนท์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2 การจัดบริการด้านอนามัยเจริญพันธ์สําหรับวัยรุ่นตามการรับรู้ของวัยรุ่น ในชนบทจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนากระบวนการสรรหา แบบ ๓๖๐ องศา เพื่อพิจารณาบุคคลและหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า เขตอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๘
4 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนในบริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 การพัฒนากระบวนการสรรหา แบบ ๓๖๐ องศา เพื่อพิจารณาบุคคลและหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า เขตอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๘
ปี พ.ศ. 2557
6 การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผ้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
7 ผลการเตรียมครอบครัวโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเรื่องเพศศึกษา ต่อการสอนเพศศึกษาบุตรวัย 3-5 ปี