ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วนิดา นพพรพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วนิดา นพพรพันธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 7
2 ยง ภู่วรวรรณ 7
3 สมนึก กุลสถิตพร 6
4 สุพรรณ สุขอรุณ 6
5 ปราณีต เพ็ญศรี 6
6 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
7 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
8 กมล สกุลวิระ 6
9 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
10 สุพัตรา พรชัยสกุลดี 6
11 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
12 ทศพร วิมลเก็จ 6
13 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
14 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
15 สันนิภา สุรทัตต์ 6
16 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
17 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
18 จินตนา จิรถาวร 6
19 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
20 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
21 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
22 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
23 อลงกร อมรศิลป์ 6
24 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
25 อิศรางค์ นุชประยูร 6
26 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
27 ทายาท ดีสุดจิต 6
28 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
29 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
30 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
31 ธีรพร ชินชัย 6
32 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
33 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
34 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
35 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
36 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
37 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
38 สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 5
39 รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี 5
40 สุวิมล ทรัพย์วโรบล 5
41 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 5
42 วาริน แสงกิติโกมล 5
43 เขมาภรณ์ บุญบำรุง 4
44 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
45 ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 2
46 ภูษิตา บริสุทธิกุล 2
47 มนทกาน ไชยกุมาร 2
48 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
49 อัครภา จันทร์แจ่ม 1
50 สมปอง เรืองจวง 1
51 ชลัยกรณ์ เพ็ชรงาม 1
52 รสลัย กัลยาณพจน์พร 1
53 กนกนภัส สินเสนาะ 1
54 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
55 ปิรยา ภักดีวิโรจน์ 1
56 เทวิน เทนคำเนาว์ 1
57 อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ 1
58 เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม 1
59 ศิริพร ชื้อชวาลกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 7
5 2550 2
6 2547 1
7 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
2 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
3 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง
4 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง
ปี พ.ศ. 2551
5 อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก
6 อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย
7 อณูชีววิทยาทางการแพทย์
8 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
9 อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก
10 อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย
11 อณูชีววิทยาทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2550
12 แผนงานวิจัย : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล – ปีที่ 3
13 การศึกษารูปแบบของ Adiponectin Gene เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจที่สามารถบ่งชี้ความเสี่ยงของโรคเบาหวาน ประเภทที่ 2
ปี พ.ศ. 2547
14 ความชุกและการจำแนกยีนโพลีเมอเรสของลิมโฟคริพโตไวรัสในชะนี
ปี พ.ศ. 2542
15 การโคลนยีนและการแสดงออกของยีนสำหรับเอ็นไซม์ไดไฮโดรพเทอโรเอท ซินเทส จากเชื้อ ~iM. TUBERCULOSIS~i และ ~iM. LEPRAE~i