ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วณี ปิ่นประทีป
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาศักยภาพกองทุนสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
2 การศึกษาการลงทุนด้านสุขภาพของ อบต.
3 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพ
4 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
5 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล และกองทุนสุขภาพชุมชน พื้นที่นำร่อง 7 พื้นที่
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัญหาสุขภาพและปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า
ปี พ.ศ. 2535
7 ความรู้และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของจังหวัดพิษณุโลกปี 2534
8 ความรู้และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของจังหวัดพิษณุโลก ปี 2534
ปี พ.ศ. 2534
9 ความรู้และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดพิษณุโลกปี 2534